صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Bij de voltooijing van het eerste deel dezer Bijdragen kunnen wij rict salaten een enkel woord er bij te voegen aan de inteekenaren en allen, welke belang stellen in ons werk. Wij zullen niet herhalen, wat wij in het Berigt van Inteekening reeds gemeld hebben over de sankriding, het plan enz. van dit werk. Wij kunnen ook zwijgen van den inhoud en de vraag, in hoeverre wij aan ons voornemen tot dusver voldaan hebben ; dit toch moeten wij aan anderen ter beoordeeling overlaten ; waar wij meenden niet geheel te kunnen verzwijgen, al ware het slechts om onze erkentelijkheid daarvoor te betoonen, dat het ons niet aan de noodige ondersteuning heeft ontbroken, om dit werk te beginnen. Eerige meerdere deelneming ware echter zeer wenschelijk, om de kosten der uitgave te kunnen goedmaken. Wij hopen, daarop verder vertrouDende, voort te gaan en zooveel in ons is te voldoen aan de billijke

wenschen onzer lezers. Tot nog toe hebben wij geene gelegenheid gehad Een van bijdragen van anderen gebruik te maken, en, schoon het ons

niet aan stof moge ontbreken, wenschen wij toch gaarne ook zoodanige

Law

-

op te nemen en dit in 't vervolg te kunnen doen. Op nieuw zij ieder, welke daartoe in staat is, uitgenoodigd, op deze of gene wijze tot ons doel mede te werken. Zoo zal deze onderneming, ook aanvankelijk hier en daar toegejuicht, haar doel niet missen en vruchten dragen. Het zij zoo !

DE REDACTIE.

[merged small][ocr errors]

Bladz.

Over de Friesche, vooral Ommelander Edelen en Hoofdelingen,

door dr. G. A. STRATINGH . . . . . . . . . . . . . 1.

Bijlagen, door Denzelfde . . . . . . . . . . . . . . 68.

Aanteekeningen van een predikant te Godlinze, voornamelijk

over den watervloed in 1686, door mr. W. B. S. BOELES .. 77.

1380—1594. Brieven en andere stukken betreffende den toestand

van Groningen, in het bijzonder met betrekking tot Spanje,

door mr. H. 0. FEITH ........... 86, 155, 273.

Dagverhaal van het beleg van Groningen in 1594, door mr. w.

B. S. BOELES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.

Ewe Ewsum, ontvlugt en gehuwd met Hendrik van Camp-

huijsen, 1501, door mr. H. 0. FEITH. ........ 129.

Brief van prior Petrus aan Johan van Ewsum, over de

zwanen, de visscherij enz. te Roden, 1559, door Denzelfde . 131.

Brief van Johan van Ewsum, 0. a. over de oorzaak van den

twist van Granvelle en de Edelen, 1564, door Denzelfde . 132.

• Iemand van tooverij verdacht te Middelstum gevangen genomen,

1629, door Denzelfde . . . . . . . . . . . . . . . 135.

Reispas voor een student, lid der Akademie-compagnie, 1663,

door Denzelfde , . . . . . . . . . . . . . . . . 137.

Overblijfsels van oude grachten buiten de voormalige A- en

Poelepoort, door dr. G. A. STRATINGH . . . . . . . . . 139.

lets over de St. Maartens en der A scholen te Groningen,

1562–1595, door mr. W. B. S. BOELES . . . . . . . . 144.

Kleine berigten, door Denzelfde ........... 151.

Vragen, door Denzelfde . . . . . . . . . . . . . . 153.

Over Tienden in de Friesche landen, tusschen Flie en Wezer,

inzonderheid in de Ommelanden, door dr. G. A. STRATINGH. 193.

Bijlagen. Ommelander Tiendbrieven, door Denzelfde . ..232.

« السابقةمتابعة »