صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

í

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

Being the hole Number printed in Quarto
During his LIFE-TIME, or before the Restoration,

Collated where there were different COPIES,

À N D

Publish'd from the ORIGINALS,

B Y

.

GEORGE STEEVENS, Efq;

Lire jubeo, ut ea a fontibus potius hauriant, quam rivulos

confectentur. Quæ autem nemo adhuc docuerat, nec erat
undc ftudiofi fcire poffent, ea, quantum potui, feci, ut eflent
nota noftris.

CICERONIS ACAD. Lib. I.

[blocks in formation]

Printed for J. and R. TONSON, in the Strand; T. PAYNE,

at the Micus.gele, Castle-street; and W, RICHARDSON,
in Flect-sireet,

M.DCC.LXVI.

[ocr errors]
[blocks in formation]

THE T'MING OF THE SHREW
The Hstory of King Lear
The soublesome Raigne of King Iohn, in

1631 1608

[ocr errors]

1611

The Tragedie of RICHARD THE SECOND
The Historie of HenrY THE FOURTH

1615 1613

The Second Part of HENRY THE Fourth

1600

« السابقةمتابعة »