صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

FRIBURGI HELVETIORUM,
Typis & Sumptibus BEATI LUDOVICI PILLER,
Illuftriff. Reipub. Typog.

M DCC LXXXVI.

LI

BERNARDUS EMANUEL DE LENZBURG,

Dei & S. Sedis apoftolica Gratia

EPISCOPUS AG COMES LAUSANNENSIS, S.R.I PRINCEPS, NEC NON ABBAS INFULATUS MONASTERII B. V. M. DE ALTA RIPA, ORDINIS CISTERC. &c. &c.

[ocr errors]

CLERO LAUSANNENSI

Salutem in Chrifto Jefu,

INTER

NTER plurima & maxima, quae feculo decimo fexto Ecclefia noftra accepit vulnera, merito deflen dum illud eft, quod Paftore fua fede orbato, fratrumque cathedralis Ecclefiae Canonicorum Senatu fupprefo, atque maxima vastissimae non minus ac antiquiffimae Dioecefis parte e fanctiffimae Matris Ecclefiae Romano - Catholicae gremio evulfa, rituum paulatim, Precumque canonicarum confufio difformisque varietas irrepferit, exhauftis nempe antiquorum Breviariorum Ritualiumque editionibus, quas reparandi nulla Spes affulgebat. Hinc continui Antecefforum noftrorum gemitus; hinc frequentes (licet fruftranei) ad reftituendam uniformitatem conatus.

Sed, quod ipfis non licuit ob multiplicia temporum incommoda, id nobis, quamvis indignioribus, fi non perficere, ita tamen provehere a divina Providentia

« السابقةمتابعة »