صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Paradise Regain’d:

A P O SE M.

In FOUR BOOKS.

To which is added

[ocr errors]
[ocr errors]

SAMSON AGONISTES;

AND POEMS upon several Occasions.

With a Tractate of Education.

The AUTHOR 17 O H N MIL TO N.

The Eighth Edition Corrected.

LONDON Printed for J. and R. Tonson in the Strend.

MDCCXLII.

PUBLIC LIBRARY

2865&CA ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

R 1928 L

Page 304

On Time.
Upon the Circumcifon.

305 At a Solemn Mufick.

306 An Epitaph on the Marchioness of Winchester.

308 312

Song on May-Morning.
On Shakespear.

ibid. On the University Carrier, who ficken’d in the Time of

his Vacancy, being forbid to go to London, by reason of the Plague.

313 Another on the same.

314 Ad Pyrrham, Ode V.

316 The fifth Ode of Horace, Lib. 1. English’d. 317 On the new Forcers of Conscience under the Long Par

318

li ament. Sonnets.

319 Psalm 1. done into Verse, 1653.

343 Psalm 2.

344 345

Psalm 3. Psalm 4. Psalm 5.

346 348

Psalm 6.

Psalm 7

350 351 355

Psalm 8. Psalm 80. Psalm 81. Psalm 82. Psalm 83. Psalm 84. Psalm 85. Psalm 86.

356 360 363 364 368 370

I

373 Psalm

381

Psalm 87.

Page 376 Psalm 88.

377 A Paraphrase on Psalm 114.

380 On Psalm 136. Joannis Miltoni Londinensis Poemata. Quorum ple

raque intra Annum Ætatis Vigefimum conscripfit.

387 Elegia prima ad Carolum Diodatum.

397 Elegia secunda in Obitum Præconis Ac adem Cantabrigiensis.

401 Elegia tertia in Obitum Præsulis Wintoniensis. 403 Elegia quarta, ad Thomam Junium, &c. 406 Elegia quinta, in adventum Veris.

412 Elegia sexta, ad Carolum Diodatum, ruri commorantem.

419 Elegia feptima.

423 In Proditionem Bombardicam. In Inventorem Bombarda.

/

428

430 Ad Leonoram Romæ canentem.

431 Apologus de Rustico & Hero.

432 Sylvarum Liber. In Obitum Procancellariz Medici.

434 In Quintum Novembris. In Obitum Præfulis Eliensis. Naturam non pati senium.

4.50 De Idea Platonica quemadmodum Aristoteles intellexit.

453 Ad Patrem.

455 Psalm 114.

460 Philosophus ad regem quendam qui eum ignotum & insontem inter reos forte captum inscius dam

naverat

436 446

« السابقةمتابعة »