صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

* 1. - König Dagobert bestätigt das von seiner Tochter Irmina in

Trier gestiftete Kloster und dessen Güterbesitz, u. a. Speia (Osterspai). – Trier 633 August 26. — Fälschung saec. X; vergl. die

Nachweise Mittelrh. U.-B. II, 570; Goerz, Mittelrh. Regg. I, 30.

In einer Abschrift der Urk. im Kopialbuche des Klosters Horreum findet sich nach Speia nachstehendes, Mittelrh. U.-B. I, 9, mitgetheilte Einschiebsel: cuius termini incipiunt in Difenedene et sic ubi agri coli possunt, et sic usque Endric, et inde in ripam Dinkolter et inde sursum ripam usque ad alden falkenburne, et sic usque spalden et inde ad uiam que dicitur retuuech usque richenheiden et inde inter siluam de cameric et breidenwisen. et sic inferius usque biheigen. et inde usque Engelmannes scuren et ad fontem s. Humberti, et ad Engelburne et sic usque ad Aldenbuche et inde per rectam uiam usque Odenburne usque ubi bure terminatur. Et inde in gizenhelden usque ad ripam que cadet super molendinum et inde usque Engelgere et sic superius usque uiam saxorum et inde usque Fredeberti scilen usque in Renum etc. 2.- Fulda 769–779 Januar 20.

Alwalach schenkt dem Kloster Fulda, ubi uenerabilis abbas Sturmi multitudini monachorum preesse videtur

et in Rinechgôwe in villa que dicitur Gisenheim. cum mancipiis et omni eorum supellectili. quorum nomina hec sunt. Hamunt. Willibirc. Ratpraht. Helidin. Wolfger. Heiliga. Rudwelf. Frumehilt. Amenolf. Wentelsuuint. Liepger. Ruger. Gerwin. Liopuuin. Rihpolt. Ruthilt. Ruthart. et una puella Bilehilt

Facta est hợc tradicio presente Karolo rege in monasterio Fuldensi coram Denerando abbate Sturme et ceteris fratribus sub die XIII. Kalendas februarias ad laudem et gloriam domini nostri Jhesu Christi.

Cod. Eb. II, 60 b. Gedr. Schannat No. 63, 8. 33, Dronke No. 68, S. 42; vergl. Bodmann, 8. 97. In der Datierung sind die Worte presente bis einschliesslich fratribus, welche schon Schannat fortliess, als Interpolation zu betrachten. Die Regesten Karls des Gr. ermöglichen nicht den Nachweis, dass Karl sich am 20. Januar eines Jahres in Fulda aufhielt. Vergl. die Bemerkungen von Dronke a. a. 0., Foltz, Forschungen XVIII, 506.

3. – Risolf und Ha dalwar schenken dem Kloster Lorsch Güter

zu Eschborn. Lorsch 770 Juni 12.

Ego in dei nomine Risolf et frater meus Hadalwar donamus ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in Aschenbrunne I mansum et iurnales XLIIII et vineam stipulatione subnixa.

Actum in monasterio Laurisham, die II idus Junii, anno II Karoli regis.

Tradd. Laurish. III, 3382. 4.- Selbracht schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Walluf. - 770

August 12.

In Christi nomine, die II idus Augusti, anno il Karoli regis, ego Selbracht dono ad sanctum Nazarium etc. in villa Waltaffa mansum I etc.

Tradd. Laurish. III, 3619.

[ocr errors]

5. - Wicbrecht schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Eschborn.

Lorsch 777 August 6.

Ego in dei nomine Wicbrecht et coniux mea Meginheit donamus ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in villa Aschenbrunne hubas II et vineam I ad VI carradas et servum I stipulatione subnixa.

Actum in monasterio Laurisham, die VIII idus Augusti, anno XI Karoli regis.

Tradd. Laurish. III, 3376. 6. — Racher schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Eschborn und

Waldorf. — 779 August 24.

In Christi nomine, sub die VIIII kalendas Septembris, anno XI Karoli regis, ego Racher pro remedio animae meae dono ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in Aschenbrunne quidquid habere videor, similiter in Waldorf vineas II et Viurnales et silvam etc.

Tradd. Laurish. III, 3379. 7. – Scerphuin schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Tidenheim. —

Lorsch 782 März 20.

Ego in dei nomine Scerphuin dono ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in villa Tidenheim X iurnales et terciam partem ecclesiae, quae ibidem constructa est, stipulatione subnixa.

Actum in monasterio Laurisham, die XIII kalendas Aprilis, anno XIIII Karoli regis.

Tradd. Laurish. III, 3405.

Vergl. Vogel, Annal. II, 3, 81; Fr. Kofler in den Quartalblättern des hist. Vereins für das Grossherz. Hessen 1879, S. 29 ff. 8. — Hiltegart schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Eschborn und

Ditincheim. – 782 April 4.

In Christi nomine, sub die II nonas Aprilis, anno XIIII Karoli regis, ego Hiltegart dono ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in Aschenbrunnen et Ditincheim mansum I cum casa et mancipia III etc.

Tradd. Laurish. III, 3375.

9. - Sigebert schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Eschborn und

Höchstatt. Lorsch 782 Juni 12.

Ego in dei nomine Sigebertus et coniux mea Baldwiz donamus ad sanctum Nazarium matyrem etc. in pago Nitachgowe in Aschenbrunnen et in Eichenstat III hubas et pratum ad XV carradas et silvam et mancipia II stipulatione subnixa.

Actum in monasterio Laurisham, die II idus Junii, anno XIIII Karoli regis.

Tradd. Laurish. III, 3374. 10. Sigebrecht schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Höchstatt,

Eschborn und Schwalbach. – Lorsch 782 August 24.

Ego in dei nomine Sigebrecht et coniux mea Baltniz donamus ad sanctum Nazarium martyrem etc. in pago Nitachgowe in Heichsteter marca et in Aschibrunnen et in Sulbacher marca quidquid habere uidemur et mancipia XV stipulatione subnixa.

Actum in monasterio Laurisham, die VIIII kalendas Septembris, anno XIIII Karoli regis.

Tradd. Laurish. III, 3318. 11. - Sigebert schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Höchstatt,

Eschborn und Schwalbach. – 782 August 24.

In Christi nomine, sub die VIIII kalendas Septembris, anno XIIII Karoli regis, ego Sigebertus et coniux mea Balduiz donamus ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe, in Heichsteter marca, in Aschebrunne et in Sulbach, quidquid habere videmur etc.

Tradd. Laurish. III, 3361. 12. --Starcfrit schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Schwalbach. —

782 October 23.

In Christi nomine, sub die X kalendas Novembris, anno XIIII Karoli regis, ego Starcfrit et mater mea Mechthilt donamus ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in villa Sualbach, LXX iurnales de terra aratoria et pratum et mansos II etc.

Tradd. Laurish. III, 3365. 13. — Sigebert schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Seulberg.

783 Mai 1.

In Christi nomine, sub die kalendas Maii, anno XV Karoli regis, ego Sigebertus dono ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in villa Sulenburc II mansos cum aedificio superposito et I servum etc.

Tradd. Laurish. III, 3392. 14.- Rather schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Schwalbach.

783 August II.

In Christi nomine, sub die III idus Augusti, anno XV Karoli regis, ego Rather dono ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in villa Sualbach, quidquid ibidem habere videor etc.

Tradd. Laurish. III, 3362.

anno

15. Aliulf schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Seulberg und

Bockenheim. – 784 Juni 12.

Ego in dei nomine Aliulfus dono ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in Suleburc et in Bochinheim quidquid habere videor etc. sub die II idus Junii, anno XVI Karoli regis.

Tradd. Laurish. III, 3391. 16. - Lorsch 786 Februar 25.

Die A ebtissin Abe von Rota ha (Rodau) schenkt dem Kloster Lorsch unter Abt Rich bodo Güter

in Nithachgowe ad Horheim et ad Gronovva

Actum in monasterio Lauresham in basilica sancti Nazarii XVIII regni domini nostri Caroli regis, sub die V. kalendas Martias.

Gedr. Tradd. Laurish. I, 27. 17. — Fulda 788 April 19.

Die Brüder Matto und Megingoz schenken dem Kloster Fulda Güter

u. a. et in pago Rinahgauue in uilla uocata Gisenheim. Actum in monasterio Fulda dei XIII. kalendas maias anno XX. regnante Karlo rege Francorum et Longobardorum et patrició Romanorum.

Gedr. Schannat Tradd. Fuld. No. 83, S. 41, Pistor. Struve III, 491, 494. Dronke C. d. Fuld. No. 87, s. 53. Vergl. Bodmann S. 97. 18. Walther schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Rödelheim.

Lorsch 788 September 21.

Ego in dei nomine Walther pro remedio aninae meae dono ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in villa Radilnheim ecclesiam I et curiam indominicatam et II hubas et mancipia VI stipulatione subnixa.

Actum in monasterio Laurisham, die XI kalendas Octobris, anno XX Karoli regis.

Tradd. Laurish. III, 3384.

Scriba Regg. II, 95. 19.- Hainbertus schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Eschborn,

Höchstatt und Schwalbach. —- 788 November 5.

In Christi nomine, sub die nonas Novembris, anno XX Karoli regis, ego Hainbertus et coniux mea Biltrut donamus ad sanctum Nazarium martyrem etc. in pago Nitachgowe, in Ascobrunne et in Ecgistat et in Sualbach quidquid habere videmur et mancipia VII etc.

Tradd. Laurish. III, 3326. 20.- Richgauz schenkt dem Kloster Lorsch Güter in der Schwal

bacher Mark. – 789 Januar 20.

In Christi nomine, sub die XIII. kalendas Februarii, anno XXI Karoli regis, ego Richgauz et coniux mea Snuba donamus ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in Sualbacher marca VII iurnales et in pago Logenehe in villa Cruftorph XV iurnales de terra etc.

Tradd. Laurish. III, 3363.

--

789 Mai 19.

· 791 Juni 30.

7

21. — Gebaleich schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Höchstatt

und Eschborn. - 789 Mai 19.

In Christi nomine, sub die XIII kalendas Junii, anno XXI Karoli regis, ego Gebaleich dono ad sanctum Nazarium martyrem etc. in pago Nitachgowe in Eichsteter marca et in Aschibrunnen XL et pratum et I bifangum etc.

Tradd. Laurish. III, 3319.

22. Alalolf schenkt dem Kloster Lorsch Güter in der Stein

bacher Mark. - 789 September 14.

In Christi nomine, sub XVIII. kalendas Octobris, anno XXI Karoli regis, ego Alalof dono ad sanctum Nazarium martyrem etc. in pago Nithacgouue in Steinbacher marca XXX iurnales de terra aratoria etc.

Tradd. Laurish. III, 3316.

23. – Thiotmann schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Höchst.

790 August 5.

In Christi nomine, sub die nonas Augusti, anno XXII Karoli regis, ego Thiotmann pro remedio animae Warmanni dono ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe in villa Hostat I mansum et VIIII iurnales de terra aratoria etc.

Tradd. Laurish. III, 3399.

24. Helphrat schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Eschbach

und Schwalbach. – 790 December 9.

In Christi nomine, sub die V idus Decembris, anno XXII Karoli regis, ego Helphrat dono ad sanctum Nazarium etc. in pago Nitachgowe, in Aschebach et Sualbach, XVI iurnales et pratum I etc.

Tradd. Laurish. III, 3345.

25. — Suicger schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Ursel und

Stierstatt. – 791 April 26.

In Christi nomine, sub die VI kalendas Maii, anno XXIII Karoli regis, ego Suicger dono ad sanctum Nazarium etc. in pago Ursella et Steorstat LX iurnales et I servum et II hovestete etc.

Tradd. Laurish. III, 3371.
Scriba Regg. II, 123.

26. – Ruda car schenkt dem Kloster Lorsch Güter zu Rödelheim.

Lorsch 791 Juni 30.

Ego in dei nomine Rudacar dono ad sanctum Nazarium martyrem etc. in pago

Nitachgowe in villa Radilenheim I mansum et quidquid ad ipsum pertinet et molendinum I stipulatione subnixa.

Actum in monasterio Laurisham, die II kalendas Julii, anno XXIII Karoli regis.
Tradd. Laurish. III, 3385.
Scriba Regg. II, 125; Will Regg. I praef. pg. XXVI.

« السابقةمتابعة »