صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Page.

75 LXXXV. De redditu apud Balycros in Midia. Circa 1250. Fol. 62, d., LXXXVI. Acquietancia vi. marcatarum de carta precedenti. Circa 1260. Fol. 54, . 76

ib. LXXXVII. De redditu in villa de Mayn in Yryel. Circa 1230. Fol. 54, d., LXXXVIII. De eodem redditu. Circa 1235. Fol. 54, d.,

77 LXXXIX. De duabus marcis relaxatis. A. D. 1423. Fol. 1,

78 De Vicario de Rathmakne. A. D. 1460. Fol. 3, d.,

81

82 De decimis in le Steyn. Fol. 63,

.

.

.

[ocr errors]

DOCUMENTS PRINTED IN THE NOTES.

.

.

Mandate of Card. Octobon to declare the Excommunication of the Mayor and Citizens of Dublin,

107 Bull of Innocent III., granting to the Archbishop of Dublin Power to compel the Payment of Tithe,

110 Archbishop's Decree relative to the Burials of the Parishioners of Palmerstown, 111 Erection of the Church of Laragh Brien into a Prebend of St. Patrick's,

115 Charter of Guy Cornwall (Guido Cornubiensis), to the Church of St. Patrick,

119 Charter of Randulph de Mora to Grace Dieu, .

120 Charter of Almaric de Howth to the Vicar of Howth,

127 Bull of Urban IV., relative to Usurpations of the King's Justices,

129 List of Archbishop Alan's Natives,

131 Adam de Wudford's Bond for xx. lib.,

133 Agreement relative to the Advowson of the Church of Trim,

136

.

IN THE APPENDIX.

EX ARCHIVIS CIVITAT. DUBL.

85

86

I. De tenemento de Donenachbrok,
II. De terra Rogero Cornubiensi concessa per Priorem Omnium Sanctorum Dublin,
III. Visitatio Willelmi Episcopi Fernensis. A. D. 1357,
IV. De una carucata terre in Clynturk. A. D. 1391, .
V. Relaxatio de terris in Dublin, &c. A. D. 1416,
VI. Indenture between the Prior of All Saints and William Baly. A. D. 1537,
VII. The ground of the Colledge given by this Citty. A. D. 1592,

.

ib. 89 90

91 94

EX ROT. PL.

VIII. Concordia inter Priorem et Johannem de Hothom et Robertum de Astetoun,
IX. Prior petit versus Thomam de Cromhale,
X. Prior queritur de Henrico de Anet, .
XI. Assisa recognicionis,
XII. Edmundus Bryans posuit loco suo Thomam Archibold,
XIII. Visitacio domus 00. SS. Ex Regist. Dioc. Dubl.

Page.

96 ib. 97 98 99 ib.

[blocks in formation]

xxxix xlii

ib. xliii xlvi xlvii xlviii xlix

[ocr errors]

I. Exemplificacio Cartarum de Rathmacne, A. D. 1357,
II. Relaxacio Procuracionum, A. D. 1416,
III. Inspexio Ordinacionis, A. D. 1478,
IV. Inspexio Litterarum Patentium, A. D. 1491,
V. Indenture between the Guild of St. George and All Saints, A. D. 1506,
VI. De Calganston, A. D. 1507,
VII. De Eadem, A. D. 1507,
VIII. Arbitration concerning Ballyoffryn, A. D. 1509,
IX. Prioris et Conventus sursum Redditus et Concessio, A. D. 1538,
X. Inspexio Concessionis, A. D. 1538,
XI. Terre et Possessiones, A. D. 1538,
XII. Donacio Civitati Dublin, A. D. 1539,
XIII. Inspexio Donacionis Civitati, A. D. 1539,
XIV. Lease to N. Stanyhurst and W. Forester, A. D. 1539,
XV. Terre et Possessiones, A. D. 1605,

[ocr errors]

liii ib. liv lix

Ix lxiii

[graphic][subsumed]
[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]

Confirmacio Gregorii spiritualium et temporalium cum certis pribilegiis et aliis immunítatíbus.

Regorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Priori

ecclesie Omnium Sanctorum de Dublin ejusdemque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Quociens a nobis petitur quod religioni et honestati convenire dinoscitur animo nos decet libenti concedere ac petencium desideriis congruum suffragium imper

tiri. Ea propter dilecti in domino filii vestris justis postulacionibus clementer annuimus et ecclesiam Omnium Sanctorum de Dublin · in qua divino mancipati estis obsequio · sub beati Petri et nostra protectione suscepimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes ut ordo canonicus . qui secundum Deum et beati Augustini regulam in eadem ecclesia institutus esse dinoscitur · perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur.

Preterea quascumque possessiones quecumque bona eadem ecclesia in preIRISH ARCH. SOC. 10.

B

senciarum

[graphic]

senciarum juste et canonice possidet . aut in futurum concessione pontificum largicione regum vel principum oblacione fidelium seu aliis justis modis prestante Domino poterit adipisci · firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant.

In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis · Locum ipsum in quo prefata ecclesia sita est cum omnibus pertinenciis suis · ecclesiam Sancti Georgii sitam in suburbio civitatis Dublin cum decem acris ad ipsam spectantibus. mesuagium quoddam situm juxta ecclesiam Sancti Stephani. De Balidogaill. de Balicongolan · de Keldronan · de Cnoclislenn villas cum omnibus pertinenciis suis · de Canturg · de Duncernac · et de Riboannan grangias cum pertinenciis earum · Insulam Sancti Salvatoris de Glindelacha cum omnibus possessionibus et pertinenciis suis . quadraginta acras sitas in territorio de Donenachbroc versus aquilonem · necnon alias possessiones vestras cum pratis vineis terris nemoribus usuagiis et pascuis in bosco et plano in aquis et molendinis in viis et semitis et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis.

Sane novalium vestrorum que propriis manibus vel sumptibus colitis . de quibus aliquis hactenus non percepit. sive de vestrorum animalium nutrimentis nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat.

Liceat quoque vobis clericos vel laicos liberos et absolutos e seculo fugientes ad conversionem recipere · ac eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in ecclesia vestra professionem fas sit sine Prioris sui licencia · nisi arcioris religionis obtentu . de eodem loco discedere discedentem vero absque communium literarum vestrarum caucione nullus audeat retinere.

Cum autem generale interdictum terre fuerit liceat vobis clausis januis · exclusis excommunicatis et interdictis. non pulsatis campanis. suppressa voce divina officia celebrare . dummodo causam non dederitis interdicto. Crisma vero . oleum sanctum · consecraciones altarium seu Basilicarum · ordinaciones clericorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi · a diocesano suscipietis episcopo · siquidem catholicus fuerit et graciam et communionem sacrosancte Romane sedis habuerit. et ea vobis voluerit sine pravitate aliqua exhibere. Prohibemus insuper ut infra fines parochie vestre nullus sine assensu diocesani episcopi et vestro capellam seu oratorium de novo construere audeat. Salvis privilegiis pontificum Romano

rum,

Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus ut eorum devotioni

et

« السابقةمتابعة »