صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

That fleefbetween the Cradle and the Grave,

WALTER DANNISTON,

AD AMICO S.

Imitated by Mr. P RIO R.
Tudious, the busie Moments to deceive,

ST

I credit what the Grecian Dictates say,
And Samian Sounds o'er Scotia's Hills convey.
When mortal Man resigns his transient Breath,
The Body only I give o'er to Death: ,
The Parts diffolv'd and broken Frame I mourn;
What came from Earth, I fee to Earth return;
The Immaterial Part, th' Ætherial Soul,
Nor can Change vanquish, por can Death controul:

[blocks in formation]

Qualia conveniunt Divis, Queis fata volebant

Vitai faciles molliter ire vias,

Vinaque Cælicolis media inter gaudia libo,

Et me quid majus fufpicor ese viro.

Sed fuerint nulli, for fan, quos fpondeo, cæli,

Nullaque fint Ditis Numina, nulla Jovis ;

Fabula sit terris agitur quæ vita reli&tis,

Quique superftes, Homo, qui nihil, efto Deus.

Attamen effe hilares 6 inanes mittere curas

Proderit, ac vita commoditate frui,

Et feftos agitaffe dies, avique fugacis

Tempora perpetuis detinuise jocis.

Glad I release it from its Partner's Cares,

And bid good Angels waft it to the Stars.
Then in the flowing BowlI drown those Sighs,
Which Spite of Wisdom from our Weakness rise ;
The Draught to the Dead's Mem’ry I commend,
And offer to the now immortal Friend.
But if oppos'd to what my Thoughts approve,
Nor Pluto's Rage there be, nor Pow'r of Jove,
On its dark Side, if thou the Profpe& take,
Grant all forgot beyond black Letbe's Lake:
In total Death suppose the Mortal lye,
No new Hereafter, nor a future Sky;
Yet bear thy Lot content, yet cease to grieve;
Why, e'er Death comes, do'st thou forbear to live?
The little Time, thou hast 'twixt Inftant now
And Death's Approach, is all the Gods allow;
And of this little hast thou ought to spare
To fad Reflection, and Corroding Care?

The

[ocr errors]

F 3

His me parentem præceptis occupet Ordus;

· Et mors feu Ditum, feu nibil ele velit. )

[merged small][merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »