صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A

COLLECTION

OF

THEOLOGICAL TRACTS,

IN SIX VOLUMES.

By RICHARD WATSON, D.D. F.R.S.

LORD BISHOP of LAND AFF,

AND

Regius Professor of Divinity in the UNIVERSITY of

CAMBRIDGE.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Printed for T. Evans in the Strand, and in the Great Market, Bury St.
Edmund's; J. and J. MERRILL, Cambridge ; J. FLETCHER, and Prince and

COOKE, Oxford ; P. Hill, Edinburgh; and W. M-KENZIF, Dublin,

M.DCC.XCI.

BR 45 W34 1791 v.3

1

C ο Ν Τ Ε Ν Τ S.

A Differtation on the Ancient Versions of the Bible; shew-

ing why our English Translation differs fo much from

them, and the excellent Use that may be made of them to-

wards attaining the true Readings of the Holy Scriptures

in doubtful Places. In a Letter to a Friend. The

second Edition, prepared for the Press by the Author

before his Death, and now printed from his own

Manuscript. By the late Rev. Dr. THOMAS Brett.

Lond. 1760.

p. I.

In the Year 1729, Doctor Brett published a Chronological Essay in
Defence of the Computation of the Septuagint. In that Tract he ob-
ferves, that if the Reader “compares the xivth Pfalm in his Bible, which
is translated from the Hebrew, with the same Píalm in bis Common-
Prayer-Book, translated from the Septuagint, he will find that in his
Common-Prayer-Book, there are four whole Verses more than are in
his Bible, viz. ver. 4, 5, 6, 7. Yet these Verses are every one of them
cited by St. Paul in the same Words, Rom. iii. 14, 15, 16, 17, 18.” For
the clearing up of this and similar Difficulties, he wrote, in the same
Year, the Essay which is here republished; the first Edition of it came
out in 1742, several Years after it had been composed. It is an excel-
lent Differtation, and cannot fail of being very useful to such as have
not Leisure or Opportunity to consult Dr. Hódy's Book de Bibliorum
Textibus ; Bishop Walton's Prolegomena to his Polyglot; Du Pin's
Canon of Scripture; Dean Prideaux's Account of the Hebrew Scrip.
tures in the 2d Vol. 8vo of the Old and New Testament connected;
the 2d Book of Lamy's Apparatus Biblicus; Lewis' Origines Hebrææ;
and other Works of a like Nature. Dr. Owen's Inquiry into the
present State of the Septuagint Version, Lond. 1769, is very deserving
of the Reader's Attention,
An Historical Account of the several English Translations of

the Bible, and the Oppohtion they met with from the Church
of Rome. By ANTHONY JOHNSON, A. M. Lond.
1730.
In the Preface to Porle's Annotations on the Bible, there is a short

Account of the English Translations of it; and a Tract was printed in

London, 1778, intitled, A List of various Editions of the Bible, and

Parts thereof, in English, froin the Year 1526 to 1776. If the Reader

wishes to make a deeper Inquiry into this Subject, he will find full

Information, not only with reipect to various Translations of the Bible

into English, but into a great many other Languages, in Mr. Le Long's

Bibliotbeca Sacra;

VOL. III.

р. бо.

[ocr errors]

v An Introduction to the Reading of the Holy Scriptures, in-

tended chiefly for young Students in Divinity. By Messrs.

BEAUSOBRE and L'ENFANT. Camb.

1779.

This is a Work of extraordinary Merit; the Authors have left scarcely
any Topic untouched, on which the young Student in Divinity may be
fupposed to want Information. Macknighi's Preliminary Observations,
&c. prefixed to his Harmony; Lamy's Apparatus Biblicus; Pritii Intro-
ductio ad Lectionem N. Teftamenti; Harwood's Introduction to the
Study of the New Testament; Percy's Key to the New Testament; and
Coliyer's Sacred Interpreter, may be properly read along with this Intro-
duction.
A Key to the Apoftolic Writings, or an Essay to explain the

Gospel Scheme, and the principal Words and Phrases the
Apofiles have used in describing it. By J. TAYLOR.

p. 315.

This Work, which is prefixed to the Author's Paraphrase and Notes

on the Epistle to the Romans, is greatly admired by the Learned, as

containing the best Introduction to the Epistles, and the clearest Ac-

count of the whole Gospel Scheme, which was ever written. The

Doctrine of a double Justification was disliked by Bp. Bull; and it has

Jately been animadverted on, as not founded in Scripture : however that

may be, it has had, in modern Times, other Supporters besides Dr.

Taylor ; and it seems to have been well understood by Grellius, above

150 Years ago. Justificatio noftra vel accipitur pro ejusmodi a reatu as

pæna, quam peccatis promeruimus, absolutione ac liberatione, qua fit,

ut nolit nos Deus punire, fed potius nobiscum perinde velit agere, ac si

jufti et innocentes effemus : vel accipitur pro ipfa salute noftra quam ali-

quando consecuturi fumus. Illa Justificatio fimul ac fidem in Christum

complectimur nobis contingit, et tam diu durat, quamdiu in nobis du..

rat fides, eaque viva et per charitatem efficax, feu quæ Obedientiam,

qualem Christus a nobis requirit, habeat conjunctam. Hec vero poste-

rist Juftificatio quæ ex illa prima fuit in adventu Domini Jesu nobis con-

tinget. Crel. in Rom. c. v. and in his commentary on ; Cor. c. i, he

says, Justificamur fimul atque Do&trinæ Chrifti fidem adjungimus, id est

jus adipiscimur ad immunitatem ab omnibus pænis et ad vitæ æternæ

adeptionem. Verum hoc jus nondum est plenum, sed adhuc a condi-

tione, quæ fequi debet, pendet, nempe ut constantes in fide fimus, ac

sanctitati vitæ in pofterum ftudeamus, itaque justificatio partim antecedit

sanctificationem, partim fequitur. Hinc patet, quid fentiendum de illo

tristisiimo dicto (of St. Augustine) : Bona opera non antecedunt justifi-

candum, sed sequuntur justificatum; antecedunt enim justificandum plenè,

fequuntur justificatum inchoatè, &c.

Plain Reafons for being a Christian. Lond. 1730.

p. 456.

The Merit of this Tract will not be seen by an hafty Reader ; every

Article of it contains Matter for much Consideration, and shews the
Author to have been well acquainted with his Subject. It was written
by Dr. Chandler, but not published till it had been revised by some other
Dissenting Ministers.

A DIS-

« السابقةمتابعة »