صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

DECRETUM ANNI 1887.

DECRETUM.

DECREE.

Sacra Congregatio, In- The Sacred Congregadulgentiis Sacrisque tion of Indulgences and Reliquiis præposita, cum Holy Relics has approved versionem ex italica in of, as authentic, and perlinguam anglicam Syl- mitted to be printed and loges, quæ preces piaque published, this English opera complectitur, qui- translation of the Italian bris Romani Pontifices Raccolta, a book contain indulgentias adnexue- ing various prayers and runt, duobus S. Theologiæ pious exercises, to which in Universitate Wood- the Roman Pontiffs have stochiana lectoribus et in attached indulgences. anglica lingua peritis ex- This aminandam commiserit; given after the work had iique testati fuerint, ver- | been duly examined by sionem omnino fidelem et two professors of theolpiene cum originali ogy of Woodstock Colitalico, typis cuso S. Con- lege, who testified that gregationis de Propaganda they found this translation Fide, anno 1886, confor- to be entirely faithful and nem reperiri; eamdem in full accord with the uti authenticam recogno- Italian original, published vit, et typis imprimi ac in the year 1886 by the publicari posse permisit.

approbation

was

Sacred Congregation for the Propagation of the Faith.

(5)

[graphic]

Datum Romæ ex Secre

Given at Ro

taria ejusdem S. Congre- Office of the Se gationis, die 28 Aprilis this same Sacre 1887.

FR. THOMAS MA. CARD.

ZIGLIARA, Præfectus.

[L. S.]

ALEXANDER, EPISCOPUS

by OENSIS, Secretarius.

gation, April 2

FR. THOMA CARD. ZIGLIAR [L. S.]

ALEXANDER,
OENSIS,

DECRETUM ANNI 1886.

DECRETUM.

DECREE.

Post editum Romae an- After the work entitled no 1877 opus, cui titu- Collection of Prayers and lus Raccolta di orazioni è Good Works to which the pie opere, per le quali sono Sovereign Pontiffs have atstate concesse dai Sommi tached Holy Indulgences, Pontefici le SS. Indulgenze, appeared in in Rome in

nonnulla Sacrae Congre- 1877, other documents gationi, Indulgentiis Sa- containing indulgences crisque Reliquiis praeposi- already granted to all the tae, exhibita fuerunt doc-faithful who recite certain umenta, quae concessas appointed prayers, or perjamdiu omnibus Christifi- form certain designated delibus, designatas preces good works, were presentrecitantibus aut designata ed to the Sacred Congrepia opera exercentibus, gation of Indulgences and Indulgentias referebant. Holy Relics. Our Holy FaInsuper Summus Pontifex ther, Leo XIII., moreover, Leo XIII plures pias pre- has enriched many prayers ces piaque opera Indul- and pious works with ingentiis ditavit, quae ab dulgences which may, in omnibus pariter Christifi- like manner, be gained by delibus acquiri possunt. all the faithful. WhereQuapropter Sacra eadem fore this same Sacred ConCongregatio, ut haec gregation, to the end that omnia latius innotescant all these indulgences may et ut communi utilita- be more widely known, ti consulat, opportunum and that it might consult

erunt.

the

duxit, praefatum opus common welfare, iterum typis imprimi et thought it opportune to in vulgus edi, additis piis publish a new edition of precibus piisque operibus, the Raccolta and spread quae in editione anni it among the people; 1877, ob non exhibita adding meanwhile those tempore documenta, aut pious prayers and works non relata, aut postea which, either because not Indulgentiis ditata fu- presented in time, or not shown at all, or because Hanc autem Collectio- more recently enriched nem, quae typis S. Con- with indulgences, were gregationis de Propaganda omitted in the edition of Fide nunc in lucem et 1877. This Collection, usum prodit, SS. D. N. therefore, which the SaLeo Papa XIII apostolica cred Congregation of the sua auctoritate appro- Propaganda now pubbavit, quae ut genuina et lishes, Our Holy Father, authentica Indulgentia- Leo XIII., in virtue of rum hactenus concessarum his apostolic authority, has Sylloge ab omnibus ha- approved and ordered benda sit. Hinc etiam ad to be held by all persons decidenda dubia, quae as the genuine and auforte de sensu concessionis thentic collection of all aut de conditionibus lu- the indulgences hitherto crandarum Indulgentia- granted. Hence, also,

rum

oriantur, eamdem His Holiness has decreed hanc Syllogen normae in- that this same Collection star esse debere Sanctitas is to be taken as a rule in Sua mandavit; ipsumque the settling of doubts Decretum novae huic which may arise as to the editioni praefigi praecepit. sense of the concession,

Datum Romae ex Se- or the conditions requisite cretaria S. Congregationis for the gaining of the inIndulgentiis et SS. Re-dulgences: and he has

liquiis praepositae, die 24 | commanded that this same

[blocks in formation]

decree should be prefixed to this new edition. Given at Rome from the Office of the Secretary of the Sacred Congregation of Indulgences and Holy Relics, on the 24th day of May, 1886.

J. B. CARD. FRANZELIN,

Prefect.

[L. S.]

F. DELLA VOLPE,

Secretary.

« السابقةمتابعة »