صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

PUBLISHED IN 1898 BY ORDER OF HIS

HOLINESS, POPE LEO XIII.

FROM THE THIRD ITALIAN EDITION

AUTHORIZED AND APPROVED BY THE SACRED
CONGREGATION OF HOLY INDULGENCES.

TO WHICH IS ADDED

AN APPENDIX,
CONTAINING PRAYERS FOR MASS, AND VESPERS

FOR SUNDAYS.

PHILADELPHIA:
PETER F. CUNNINGHAM & SON,

825 ARCH STREET.

PUBLIC LIBRA!"

49270

[ocr errors]

AST. I ENOY
TILDE,

1

Imprimatur :
+ JACOBUS, CARD. GIBBONS,

ARCHIEP. BALTIMORENSIS. BALTIMORE, July 26, 1887.

Imprimatur:
+ PATRICK JOHN,

ARCHBISHOP OF PHILADELPHIA. PhilADELPHIA, Dec. 8, 1900.

COPYRIGHT BY PETER F. CUNNINGHAM & SON, 1900.

DECRETUM ANNI 1898.

DECRETUM.

DECREE.

Iam tertio in lucem An authorized Raccolta prodit authentica Sylloge, or Collection of Prayers seu Collectio Precum and Good Works to the piorumque Operum, qui- recital or performance of bus recitandis seu pera- which the Roman Pontiffs gendis Romani Pontifices have attached indulgences Indulgentias adnexuerunt. is now issued for the Novis haec est locupletata third time. Precibus et piis Operibus,

This edition is enlarged quae ab anno 1886 hucus- by adding new prayers que Summus Pontifex Leo and good works which the XIII. Indulgentiis ditavit Sovereign Pontiff, Leo a cunctis Christifidelibus XIII., from the year 1886 lucrandis ; paucis additis to the present time, has quæ in antecedentibus enriched with indulgences editionibus, ob non exhi- to be gained by all the bita opportuno

tempore faithful. documenta, relata non A few have now been erant.

added which did not apPorro hujusmodi Col. pear in previous editions lectionem typis S.Congre- because they

not gationis de Propaganda presented at the proper Fide cusam, idem SS. D time. N. Leo Papa XIII. sua Moreover, Our Holy apostolica auctoritate ap- Father, Leo XIII., by virprobavit ; eaque proinde tue of his apostolic auuti genuina et authentica thority, has approved this Sylloge Indulgentiaruin Collection issued from the hactenus pro universis press of the Sacred ConChristifidelibus et pro gregation of the Propaquibusdam eorum coetibus ganda, and, therefore, it ibidem designatis concess- must be regarded by all arum ab omnibus est as the correct and authorretinenda. Quare, si ized collection of induldubium aliquod, quod vel gences hitherto granted sensum concessionum vel for all the faithful and acquirendarum Indulgen- for such as are in commutiarum conditiones attin- nities specially designated. gat, forte oboriatur, Wherefore, if by chance nonnisi ex hac Sylloge, any doubt should arise quam normae instar either as to sense of the eadem Sanctitas Sua ha- grant or the conditions beri mandavit, erit diri-requisite for gaining the mendum.

were

indulgences, it must be Quapropter praesens determined solely by this Decretum exarari, illud- Raccolta which His Holique huic Editioni praefigi ness has directed to be jussit.

considered the complete Datum Romae ex Sec-guide. On this account retaria S. Congregationis he has ordered the present Indulgentiis Sacrisque decree to be prepared and Reliquiis praepositae, die prefixed to the present 23 Julii, 1898.

edition. Fr. H. M. Card. Gotti,

Given at Rome, at the

office of the Secretary of Praefectus.

the Sacred Congregation [L. + S.]

of Indulgences and Holy † A. SABATUCCI, Relics, on the 23d day of Archiep. Antinoen, July, 1898. Secretarius.

Fr. H. M. Card. Gotti,
L. ; S. Prefect.

† A. SABATUCCI, Archiep. Antinoen,

Secretary

« السابقةمتابعة »