صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE NEW RACCOLTA;

OR,

COLLECTION OF PRAYERS AND
GOOD WORKS.

TO WHICH THE SOVEREIGN PONTIFFS HAVE ATTACHE

HOLY INDULGENCES.

1

PUBLISHED IN 1898 BY ORDER OF HIS
HOLINESS, POPE LEO XIII.

FROM THE THIRD ITALIAN EDITION
AUTHORIZED AND APPROVED BY THE SACRED
CONGREGATION OF HOLY INDULGENCES.

TO WHICH IS ADDED

AN APPENDIX,

CONTAINING PRAYERS FOR MASS, AND VESPERS
FOR SUNDAYS.

PHILADELPHIA:

PETER F. CUNNINGHAM & SON,

825 ARCH STREET.

1903

PUBLIC LIBRARY

492740

ASTOR LENOX
TILDEN

[blocks in formation]

COPYRIGHT BY PETER F. CUNNINGHAM & SON, 1900.

DECRETUM ANNI 1898.

DECRETUM.

DECREE.

Iam tertio in lucem An authorized Raccolta prodit authentica Sylloge, or Collection of Prayers

recital or performance of which the Roman Pontiffs have attached indulgences

This edition is enlarged by adding new prayers and good works which the Sovereign Pontiff, Leo

seu Collectio Precum and Good Works to the piorumque Operum, quibus recitandis seu peragendis Romani Pontifices Indulgentias adnexuerunt. is now issued for the Novis haec est locupletata third time. Precibus et piis Operibus, quae ab anno 1886 hucusque Summus Pontifex Leo XIII. Indulgentiis ditavit a cunctis Christifidelibus XIII., from the year 1886 lucrandis; paucis additis to the present time, has quæ in antecedentibus enriched with indulgences editionibus, ob non exhi- to be gained by all the bita opportuno tempore faithful. documenta, relata non

erant.

A few have now been added which did not appear in previous editions because they were not presented at the proper time.

Porro hujusmodi Collectionem typis S. Congregationis de Propaganda Fide cusam, idem SS. D N. Leo Papa XIII. sua Moreover, Our Holy apostolica auctoritate ap- Father, Leo XIII., by virprobavit; eaque proinde tue of his apostolic auuti genuina et authentica thority, has approved this Sylloge Indulgentiarum Collection issued from the

hactenus pro universis | press of the Sacred ConChristifidelibus et pro gregation of the Propaquibusdam eorum coetibus ganda, and, therefore, it ibidem designatis concess- must be regarded by all arum ab omnibus est as the correct and authorretinenda. Quare, si ized collection of induldubium aliquod, quod vel gences hitherto granted sensum concessionum vel for all the faithful and acquirendarum Indulgen- for such as are in commutiarum conditiones attin- nities specially designated. gat, forte oboriatur, Wherefore, if by chance nonnisi ex hac Sylloge, any doubt should arise quam normae instar either as to sense of the eadem Sanctitas Sua ha- grant or the conditions beri mandavit, erit diri- requisite for gaining the mendum. indulgences, it must be Quapropter praesens determined solely by this Decretum exarari, illud- Raccolta which His Holique huic Editioni praefigi jussit.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 23 Julii, 1898.

FR. H. M. CARD. GOTTI,
Praefectus.

[L. + S.]
†A. SABATUCCI,
Archiep. Antinoen,
Secretarius.

ness has directed to be considered the complete guide. On this account he has ordered the present decree to be prepared and prefixed to the present edition.

Given at Rome, at the office of the Secretary of the Sacred Congregation of Indulgences and Holy Relics, on the 23d day of July, 1898.

FR. H. M. CARD. GOTTI,

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »