صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

INDEX OF POEMS.

Ad perennis vitæ fontem

[ocr errors][ocr errors]

PAG.

315

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

mens sitivit avida .
Eterna Christi munera 210
Æterne rerum Conditor
Alpha et 2, magne Deus
Apparebit repentina dies
magna Domini
Arx firma Deus noster est . 253
Astant angelorum chori
Cœlum gaude, terra plaude 100
Credere quid dubitem fieri
quod posse probatur

Crux ave benedicta

Crux benedicta nitet, Domi-

321

284

302

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Gravi me terrore pulsas,

PAG.

278

[ocr errors]

155

. 212

[ocr errors]

114

vitæ dies ultima
Hæc est dies triumphalis
Heri mundus exultavit
Heu! quid jaces stabulo
Hic breve vivitur, hic breve
plangitur, hic breve fletur 304
Hic est qui, carnis intrans
ergastula nostræ
Jam mosta quiesce querela 281
Jesu dulcis memoria
Jucundare, plebs fidelis 62
Lux jucunda, lux insignis. 190
Majestati sacrosanctæ . 117
Mortis portis fractis, fortis. 157
Mundi renovatio

[ocr errors]

Nectareum rorem terris in-

stillat Olympus

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

104

246

153

109

. 260

Nocte quâdam, viâ fessus 221
Nuper eram locuples, mul-
tisque beatus amicis
Omnis mundi creatura . 257
Ornarunt terram germina. 251
O ter fœcundas, o ter jucun-

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

SPOTTISWOODE AND CO., PRINTERS, NEW-STREET SQUARE, LONDON.

6

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
« السابقةمتابعة »