صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Cheerfulness, 109, 268

Desire, 61
Chess, Game of, 228

Despair, 193, 216, 225, 765
Civilization, 933

Ditficulty, 276
Clergy, 411

Discontent, 878
Colonies, 368

Discretion, 127, 323, 494, 500,
Company, 210, 224, 334, 541, 518, 605
627

Dissimulation, 666
Comparison, 79

Divines, 785, 799, 1073
Comus, 757, 786

Divorce, 712, 922, 957
Conceit, 519, 946

Dress, 688
Confidence, 538

Drinking, 39
Conjecture, 55

Drunkenness, 32, 52, 90, 137,
Conscience, 220, 258, 593, 867 5-19
Consolation, 777

Duelling, 155
Conspiracy, 427

Duiness, 756, 939
Constable, 241

Duns, 371
Constancy, 538
Contemplation, 733
Content, 458, 536, 1016

Echo, 792
Controversy, 482, 942, 1010, Euucation, 173, 886, 965, 993,
1017, 10:4, 1031, 1077

1057
Conversation, 378,591,595,695, Elec ions, 42
772, 776, 837, 1006

Elegy, Love, 902
Corruption, 176, 221, 424, 452, Eloquence, 215, 704
882, 1061

Engiish Character, 27, 358, 691
Counsellor, unworthy, 250 Enjoyment, 361, 893
Counsel, 345, 947

Epicurism, 861
Country Life, 85, 211, 232, 450, Epilogue to “As you like it,"
553, 585

592
Courage, 41

Equality, 281
Court and City, 1041

Equanimity, 295
Credit, 924, 955, 960

Envy, 10, 253, 321, 551
Critics, 104, 354, 847,858, 1065 Epitaph on a Lady, 664
Cunning, 202, 308, 655, 1026

by Milton, 687
Curiosity, 179, 508, 672 Eternity, 635
Cus om, 160, 462, 665, 1055 Etymology, 905
Cyder, stanzas on, 684

Eve's Dream, 747
Every Day Accomplishments,

652
Daughter, advice to, 800 Evil, 36, 148, 333
Death, 195, 412, 572, 648, 839, Exampie, 13, 176, 194, 642,
880

1019
Deut, 316, 544

Experience, 438
Debtor and Creditor, 899 Eye, 182, 684
Deceit, 668, 742
Definition, 913
Delay, 930

Faction, 142, 690
Delusion, 42, 446

Fairies, 587, 706

Faith, 126

Grave, the, 275
Fame, 6, 130, 133, 140, 162, 555, Greatness, 98, 355, 495, 662,

604, 651, 656, 696, 697, 715, 1068, 1078,
728, 791, 307, 816, 850, 865,

919, 958
Fan, stanzas on, 269

Happiness, 43, 481
Fanaticism, 83, 283, 133, 937 Hatred, 1075
Fashion, 203, 543, 546

Head and heart, 384
Fate, 277, 337, 722

Health, 237, 314, 501, 617)
Fear, 333

Heaven, 153, 828, 1035
Fellow, the term, 878

Heroism, 217
Flattery, 209, 290, 309, 326,351, High spirited man, 710
350, 372, 875, 891, 935

Home, 478
Flecknoe, the wit, 651

Honesty, 67, 96, 135, 156, 240,
Folly, 191, 366

385, 759, 988, 1004
Fools, 548

Honour, 178, 173,570, 909, 923
Fortune, 116, 246, 565, 813, Hope, 68, 699
1023

Horse-riding, 557
French, character of, 883 Human Nature, 65, 251, 282,
language, 504

335, 336
women, 294

Humility, 100, 242, 454, 1003,
Freethinkers, 637, 863

1085
Friendship, 28, 37, 82, 132, 173, Humour, 38

189, 238, 254, 270, 285, 305, Hunger, 183
356, 397, 398, 423, 429, 667, Hypocrisy, 392, 493, 1030
669, 855, 926, 954, 959, 982,

1022
Frugality, 93

Idleness, 267, 761, 1007
Ignorance, 705, 727, 1056

Illnature, 986
Gaming, 102

Imagination, pleasure of, 802,
Gardening, 274, 322, 740

938
Garrick, 545

Immodesty, 175
Generosity, 115, 448

Impartiality, 437
Genius, 17

Impudence, 978
* Gentleman, 548

Inconstancy, 74, 106, 273, 365,
Gentlewoman, 418

835, 908, 981
Glory of England, 44, 788 Independence, 877
Gold, 158

Indiscretion, 470
Good-breeding, 739

Industry, 293, 408, 721
Good and evil, 415, 580, 795, Inexperience, 259, 511, 654,
825

735
Government, 166, 170, 403, Influence, 991, 1048

409, 459, 460, 600, 670, 706, Ingratitude, 521, 615,731, 1016
723, 787, 822, 833, 897, 916, | Injustice, 806
918, 987

Integrity, 266
Grace, acts of, 86

Intemperance, 629
Gratitude, 611

Invective, 974

Mus 1.764, 801

Jealousy, 311, 344, 558, 1012 Marriage, 233, 252, 297, 347,
Jesting, 125

447, 455, 491, 533, 552, 560,
Judgment, 887

609, 660, 693, 872
Justice, 144, 362, 477, 622 Mar vell, 814

May, 1042

Medical men, 656
Kensington Gardens, 165 Melancholy, 983
Kiss, the, 72

Mercy, 214
Kindness, 410

Merit, 912
Knighthood, 88

Mind, culture of, 537
Knowledge, 74, 164, 190 Ministry, 111, 147, 515

Mirth, 576, 1066, 1079

Miser, the, 675, 846
Language, 71

Mob characterized, 391, 906
Laud, Archbishop, 400

Modesty, 748
Laughter, 123

Money, 534
Law, 58, 154, 200, 323, 416, Money-lending, 525
588, 913

Morning, 936
Lawyers, 561

Mourning, court, 328, 377
Learning, 399, 573

Muses'

1018, 1063
Legacy, 582
Liberty, 22, 29, 206, 407, 554,

567, 702, 709, 711, 808, 811,
838, 870, 915, 940, 967, 977, Nature, wisdom of, 159
990, 999

Necessity, 636
Life, 9, 69, 78, 124, 149, 263, News, 332

315, 318, 346, 349, 425, 451, Newspapers, 784
529, 599, 676, 680

Night, 850
Literature, 230, 703, 720, 971, Nobility, 393, 466, 581, 586,
1058

1052
Living art of, 566

Novelty, 643
London, 292
Loquacity, 279, 610
Love, 10, 15, 16, 23, 25, 30, 35, Obligation, 540
46, 56, 70, 138, 231, 296, 329,

Olden time, 313
331, 339, 364, 370, 373, 401, Omniscience, 187
439, 468, 497, 520, 531, 532, Operas, 413
550, 571, 576, 583, 603, 606, Ornament, 1033
631, 674, 716, 736, 753, 760,
783, 803, 841, 859, 869, 890,
898, 914, 932, 948, 963, 992, Painting, 234
996, 1005, 1031, 1040

Pamphlets, 927
Luxury, 212, 612, 975, 1038 Paradise, 1037
Lying, 301, 943, 953, 962 Parasite, 724, 985

Parliament, 57, 146, 208, 556,

575, 683, 737
Magnanimity, 320

Party, 431, 530, 535
Man 17

Peace, 59, 171, 247

Pedant, 113, 288, 363

Rich and poor, 80, 223, 317,
Peevishness, 1053

789, 812, 1029
Philanthropy, 112

Ridicule, 77,607
Philosopher's stone, 91

Rivals, 743
Philosophy, 6, 199, 686, 804, Rose, the, 594
1071

Royalty, 117, 284, 389, 394, 435,
Physicians' College, 770

480, 502, 602, 619, 766, 769,
Physiognomy, 818, 1064

894, 951, 998, 1083.
Pilgrimage, Sir W. Raleigh's,

471
Players, 659

Scandal, 103, 177, 611, 896,
Pleasure, 564, 620, 658, 673,

994
631, 730, 762, 888, 941 Schism, 639
Poetry, 4, 24, 157, 201, 235, 239, Scholars, 2, 741

244, 300, 304, 312, 353, 390, Scurrility, 921, 1060
432, 410, 449, 597, 746, 812, Seamen, 50
931, 1054

Secresy, 26
plicy, 45, 48, 241

Self-examination, 14
Politeness, 465

Self-knowledge, 20, 34, 92,
Politics, 76, 236, 10:28

625
Popularity, 257

Self-love, 145
Poverty, 434, 503, 700

Self-preservation, 376
Praise, 174, 188, 718

Sense, good, 348, 713, 995
Prayer, 1000

Sergeant, 306
Pride, 53, 119, 180, 226, 559, Service, 129

626, 630, 633, 743, 820, 1011, Serving-man, 590
1059

Severity, 506
Printing, 774, 856, 876, 928, Shakspeare, sonnet to, 375
949, 1051

Shame, 430, 873
Prison, 405, 657, 790, 1043 Sheep-shearing, 514
Prisoner, 260

Shepherd's love, 826
Providence, 892

Shilling, the splendid, 510,
Prudence, 1.98

601
Panning, 866

Shoemaker, 517
Shrew, 768

Sidnev, Sir P. 442, 726
Quality, 815

Sin, 584, 623, 873, 997
Sincerity, 265, 291

Singer, the fair, 870
Rabble, 752

Sleep, 404, 1046
Reading, 63

Sorrow, 261
Reason, 81, 319, 827, 831, 941 Stage, the, 1045
Reform, 131, 472, 719, 1086 State secrets, 973
Religion, 577,823, 848

State books, 692
Repentance, 21, 62, 299, 343 Story-telling, 632
Resolves, 738

Study, 31, 110, 635, 751
Retirement, 714

Style, 691, 1080
Retribution, 338

Success, 755, 849, 980, 1039

Suitors, 381, 463, 464, 1025 Vice, 854, 903, 989
Superstition, 634, 1036

Vintner, 105
Swearing, 810

Virtue, 60, 139, 184, 213 379,
Sympathy, 498

528, 647, 663, 677, 744, 805,
829, 871, 884, 895, 917, 1027,

1045
Tavern comforts, 509

Virtuoso, 386, 1082
Taxation, 453
Temper, 1070
Temperance, 444, 445, 467, 496, War, 5, 87, 118, 122, 143, 249,
860

230, 369, 380
Thames, the, 819

Wealth, 428
Theatres, 578

Wickedness, 131
Time, 248, 476, 499, 725 Wife, 99
Title, 781, 979

Windows, writing on, 815
Translation, 638

Wine, 64
Transubstantiation, 836

Wisdom, 95, 120, 129, 141, 490,
Traveller, 324, 400

645, 904
Treachery, 287, 321, 357, 443 Wit, 8, 121, 243, 272, 352, 395,
Treason, 475

469, 484, 491, 562, 640, 767,
Truth, 1, 169, 192, 222, 327, 773, 970

402, 512, 608, 644, 682, 900, Woman, 302, 304, 342, 419,
950, 1062

486, 487, 523, 616, 817, 874,
Tyranny, 218, 361, 732, 868 881, 1008

World, the, 47, 66, 167,

396,

417, 420, 516, 579, 952
Vanity, 54, 278, 307, 456, 614,

650, 796, 853, 864, 964
Variety, 19

Yorick's skull, 310
Verse, 646

Young men, 707

SARAR

Taylor, Green, and Littlewood, Printers, 15, Old Bailey.

« السابقةمتابعة »