صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Et nostro seculo vidimus

Adorari fugitivum, Imperare civibus exulem, Regnare proscriptum. Quid deinde egerit, rogas? Paucis accipe. Lusit, fefellit, rapuit: Ferreum nobis seculum induxit, sibi ex auro nostro s Aureum fecit. * Quorundam capiti, nullius fortunis pepercit, * Homo crudeliter elemens; Pluribus tandem morbis elanguit, Plures ei mortes coelo irrogante, 6 Cui Senatus olim unam decreverat: T Vincenni se arcibus inclusit moriturus; * Id quidem apte 9 Quae sivit carcerem; Diu laedentem animam retinuit, aegre reddidit, w Sic retinere omnia didicerat, Nil sua sponte reddere. Constanter tamen visurus est mori, quid mirum? u Ut vixit sic obiit dissimulans, Ne morbum quidem novere qui curabant; Hac una fraude nobis profuit; Fefellit Medicos; Mortuus est tamen, ni fallimur; moriens Regem regno, Regnum Regi restituit; Reliquit Praesulibus pessima exampla,

Aulicis infida consilia,

Adoptivo amplissima spolia, u

Paupertatem Populis;

Successoribus suis omnes praedandi artes,

Sed preedam nullam.

Immensas tamen opes licet profuderit,

Id unum habuit ex suo quod daret,

Nomen suum.

Pectus ejus post mortem apertum est;

Tunc primum patuit vafram cor

Mazirini, i

Quod nee precibus, nee lacrymis, nee injuriis move

retur,

Diu quaesivimus, invenere medici

Cor Lapideum.

Quod mortuus ad hue omnia moveat, et administret

ne mireris,

Stipendia in hunc annum recepit,

Nee fraudat post mortem bona fidei: ,s

Quo tandem evaserit forsitan, rogas;

Coelum (si rapitur) tenet, si datur meritis, longeabest.

Sed abi, Viator et cave;

Nam hie tumulus

Est Specus Latronis.

Readings in another Copy. 1 Galliae Rex Italicus. * Pacem dedit aliquando, diu distulit. 3 Ferreum nobis induxit, sceculum sibi

* Ex auro nostro aureum fecit.

6 Quorundam Capitibus, nullins fortunis pepercit.

6 Plures ei a Ceslo mortes erogatae,

7 Cui Senatus olim imam tantum decreverat.

8 Vicentinis se arcibus inclusit morituras.

9 Et quidem apte.

10 Din cedentem animam retinuit, aegre reddidit,

11 Constanter tamen visas est mori, quid mirum?

12 Adoptiva amplissima spolia.

*3 Nee fraudat post mortem vir bonus fidei.

Extract of a letter from Cowper.

March 19, 1793. "Thanks for Mazarine's Epitaph: It is full of witty Paradox, and is written with a force and severity which sufficiently bespeak the. author. I account it an inestimable curiosity, and shall be happy, when time shall serve, with

your aid to make a good translation of it But

that will be a stubborn businessAdieu"

CONTENTS.

VOLUME I.
Introductory Letter to the Rev. Dr. Johnson, ther
kinsman of Cowper. Dedication, first printed in 1796.
The Life of Milton, and Conjectures on the Origin of
Paradise Lost, by William Ilayley.

VOLUME II.

Paradise Lost, and the Fragment of a Commentary
Upon it by William Cowper.

VOLUME III.
A Translation of Andreini's Adamo by Cowper and
his Friend of Sussex. Remarks on different editions of
that Italian drama. Analysis of the drama, entitled
La Scena Tragica d'Adamo ed Eva da Troilo Lancetta.
Select Passages from a brief Italian Epic Poem, entitled
Adamo, and printed before Milton visited Italy. An
extract from the Italian Dialogues of Manso, relating
to Adam and Eve. Milton's Plans of Tragedy on Adam.
Cowper's Translations from Latin and Italian com-
positions of Milton, with the Originals, and a few
Notes,reIating to them.

VOLUME IV.

Paradise Regained. Samson Agonistes. Comus, and
Poems of Milton. Appendix.—Numher I. An Account
of Cowper's writings, relating to Milton.—Number II.
A Latin Epitaph ascribed to Milton with Cowper's
opinion of it.

FINIS.

Ciuchesten Printed by W.Mason. , .

« السابقةمتابعة »