صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

OF HOLIER JOY.

Of holier joy he sang, more true delight,

In other happier isles for them reserved, Who, faithful here, from constancy and right

And truth have never swerved;

est,

How evermore the tempered ocean-gales

Breathe round those hidden islands of the blest, Steeped in the glory spread, when day-light fails,

Far in the sacred West.

How unto them, beyond our mortal night,

Shines ever more in strength the golden day; And meadows with purpureal roses bright

Bloom round their feet alway;

And how 'twas given thro' virtue to aspire

To golden seats in ever-calm abodes; Of mortal men, admitted to the quire Of high immortal Gods.

TRENCH,

Arva, beata Petamus arva.” Her Endoxvii 42,

Tum graviore canit vera oblectamina plectro,

Beatiore queis in insula frui
Integros maneat vitæ; quæ fasque fidesque

Diuque culta veritas det assequi.

Utque marina supra secretos usque piorum

Agros susurret aura temperatius;
Agros, occidui saturet quos gloria Phoebi,

Sacris in Occidentis ultimi locis.

Utque procul nobis, tenebris procul omnibus, illos

Inauret usque vividus micans dies ; Purpureis distincta rosis ubi gleba perenni

Nitore crura condat ambulantium.

Tanta dari castis. Utque affectetur ab isdem

In aureis serena sedibus domus; Mortalesque viros tandem immortalis in altum

Receperit sedile numinum chorus.

FROM THE ANALOGY, CH. I. And it is certain, that the bodies of all animals are in a constant flux, from that never-ceasing attrition which there is in every part of them. Now things of this kind unavoidably teach us to distinguish between these living agents ourselves, and large quantities of matter in which we are very nearly interested: since these may be alienated, and actually are in a daily course of succession, and changing their owners; while we are assured, that each living agent remains one and the same permanent being. And this general observation leads us to the following ones.

First ; that we have no way of determining by experience what is the certain bulk of the living being each man calls himself: and yet, till it be determined that it is larger in bulk than the solid elementary particles of matter, which there is no ground to think any natural power can dissolve, there is no sort of reason to think death to be the dissolution of it, of the living being, even though it should not be absolutely indiscerptible.

BUTLER

Non omnis moriar.”. Lapin, 34,6,

Id quoque constat, uti, quot corpora sunt animan

tum, Non cessent fluere, assiduis quippe obvia plagis Omni ex parte. Quibus monito distare fatendumst Te qui vivis agisque, et molem materiai Quantamvis, quacum sis nexus conque ligatus. Has alienari quoniam vulgoque videmus Trudi alias aliis, nec demum addicier ulli. At, qui vivis agisque, manes certe unus et idem. Queis animadversis audi quæ deinde sequantur.

Principio, nunquam cognoveris experiundo Mole sit id vivum quanta, quam quisque vocet se. Quod tamen incerto sit majus mole minusve Quam solida illa fuant corpuscula materiai, (Quæ quis enim reputet natura posse resolvi ?) Nulla patet ratio cur solvi morte putaris Hoc vivum, sit et hocce licet delebile tandem.

FOUNTAIN THAT SPARKLEST.

FOUNTAIN, that sparklest through the shady place,
Making a soft sad murmur o'er the stones
That strew thy lucid way! Oh, if some guest
Should haply wander near, with slow disease
Smitten, may thy cold springs the rose of health
Bring back, and the quick lustre to his eye!
The ancient oaks that on thy margin wave,
The song of birds, and through the rocky cave
The clear stream gushing, their according sounds
Should mingle, and like some strange music steal
Sadly, yet soothing, o'er his aching breast.
And thou pale exile from thy native shores
Here drink (0 couldst thou ! as of Lethe's stream!
Nor friends, nor bleeding country, nor the views
Of hills or streams beloved, nor vesper's bell,
Heard in the twilight vale, remember more!

« السابقةمتابعة »