صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Swaz geschehen sol, daz geschiht: | 45. Ich làze mich niht berouben des guoten volgich, des übeln niht. mînes rehten glouben : swerz ze rehte merken wolte, (solte. mich enkan ouch nieman bringen ez geschiht vil, des niht geschehen von guoten gedingen.

25. Lüter wîn, reine unde guot,

der junget alter liute muot: kranker win, trüebe unde kalt, der machet schiere jungen alt.

Diu græste fröude die wir hân, 50. deist guot gedinge unt lieber wân.

gedinge ist aller werlde tröst. daz si von sorgen werde erlöst.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

su: aises angers that emine *at ka suu VuIZE UI:

wat aan svi su u vez

bil. EUL "itet ude lant:
dan sa sar Piger mrekast.

1 Alevien bana maon.

visas prix wukt gri vita,

Sonnt mit den behar dit mine erla
de ut sin anders heu grau
dow will she searchers when us

Von der zungen. 10. , sunt ultra boy.

: 35. Da wirste lit dan ieman treit, 3 44 de nieucan mak sogn

deist dis zurge si man seit. * gulim, dar sule wir sein.

Swaz wir obels bån vernomen, Der babest hat ein schone len: deist meisteile von der zungen komen.

möhte er sönde an riuwe sergebn, 15, solte man in seinen,

Diu zunge reizet manegen zorn, ob er der kristen einen

| 40. då lip mit séle wirt verlorn. oder keiner muoter barn lieze hin zer helle varn.

Diu zunge reizet manege nôt, swer des giht, der båt gelogen: 1

die nieman sendet wan der tôt. 20, ze Röme maneger wirt betrogen.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »