صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

'mich hungerte' nnt durste, ich was iur helfe mir då zuo gebrast. (gast, ich was weise unt nacket gar, mîner armuot nâmt ir kleine war. 5. in dem kerker ich gevangen lac,

irn trôst mich weder naht noch tac.
moht ir der werke niht begân,
ir solt doch guoten willen hån:

då mite wäre ich wol gewert 10. alles, des ich hàn gegert.'

Armer liute reinen muot
næm ich vür aller keiser guot.

ze helle mit des tiuvels scharn.'
als schiere sint gescheiden
die lieben von den leiden,

so ist åne ende iemer me 40. den guoten wol, den übelen wê.

Krist, der umb uns die martel leit, der enphảhe då sîn kristenheit.

Ein gebet.

[ocr errors]

Got herre, gip mir daz ich dich

müeze erkennen unde mich. 45. herre, ich hân gesündet dir.

durch dine güete sô gip mir
rehten glouben, wäre riuwe.
durch dine veterliche triuwe

vergip mir mine missetåt. 50. durch erbermde unde gnaden rât,

durch dine"namen hêre,
durch dîner muoter êre,
durch allez himelischez her

bilf mir daz ich die sêle erner. 55. tuoz, herre, durch al daz gebet

daz mensche ie ze dir getet.
là mich geniezen, herre Krist
daz dich lobt allez daz dir ist.

durch dine geschephde alle 60. ner mich von stiuvels valle:

durch elliu wunder, diu du hâst
begangen unde noch begåst,
sô læse mich az aller not

durch dinen menneschlichen tôt, | 65. unt là dir ûf die gnade dîn

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »