صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

METRORUM ENUMERATIO.

2.

A. MONOSTICHA Monocola.
1. Dactylicum Hexametrum Heroicum.

In Sabrinae Corolla usurpatum est Graece, pp. 15, 17, 83, 193, 263, 275: Latine, pp. 5, 19, 35, 41, 45, 89, 93, 101, 107, 111, 121, 137, 145, 151, 165, 173, 207, 233, 247, 251, 253, 267, 273, 283, 307, 331.

Iambicum Trimetrum Acatalecticum.

(1) Tragicorum. Graece, pp. 9, 69, 71, 167, 197, 211, 221, 239, 269, 279, 289, 295, 299, 311, 315, 317, 319, 323, 329: Latine, pp. 137, 191.

(2) Comicorum. Graece, pp. 155, 249.

(3) Choliambicum sive Scazon. Graece, p. 123: Latine, pp. 39, 99, 149, 261.

3. Iambicum Tetrametrum Catalecticum. Graece, p. 291 : Latine, p. 217.

4. Iambicum Anacreonticum. Graece, pp. 33, 203, 287, 301.

5. Trochaicum Tetrametrum Catalecticum. Graece, pp. 39, 127, 133, 189, 227: Latine, pp. 143, 153.

6. Galliambicum. Latine, p. 163.

7. Phalaecium Hendecasyllabum. Latine, pp. 11, 59, 71, 101, 113, 159, 195, 231, 305, 313.

8. Anapaesticum Tetrametrum Catalecticum. Graece, pp. 51, 63. 9. Priapeum. Latine, p. 199. 10. Eupolideum. Graece, p. 63.

u. Asynartetum Aristophanicum constans Dimetro Lambico et Ithyphallico. Graece, p. 201.

B. Disticha Dicola.

12. Dactylicum Elegiacum. Graece, pp. 11, 26, 33, 65, 117, 135, 179, 197, 211, 281, 283, 285, 293 (bis), Latine passim.

13. Strophe Iambica. Latine, p. 325.

C. Tetrasticha Monocola. 14. Asclepiadeum Primum. Latine, p. 31. 15. Asclepiadeum Quintum. Graece, p. 143: Latine, pp. 181, 277.

20.

21.

D. Tetrasticha Dicola.
16. Alcmanium. Latine, p. 91.
17. Asclepiadeum Secundum. Latine, pp. 37, 41, 53, 197, 219, 291.
18. Asclepiadeum Quartum. Latine, p. 81.
19. Archilochium Primum. Latine, pp. 205, 265.

Archilochium Secundum, Latine, pp. 217, 221.
Archilochium Tertium. Latine, p. 229.

Archilochium Quartum. Latine, pp. 19, 275.
23. Pythiambicum Primum. Latine, pp. 7, 141, 285, 293.
24. Pythiambicum Secundum. Latine, pp. 49, 299.
25. Sapphicum Minus. Latine, pp. 45, 57, 99, 201, 225, 331.
26. Sapphicum Maius. Latine, pp. 183, 245.
27. Hipponacteum. Latine, pp. 95, 281.
28. Strophe Glyconea Catulliana. Latine, pp. 47, 235.

22.

E. Tetrasticha Tricola. 29. Asclepiadeum Tertium. Latine, pp. 29, 185, 199, 223, 309.

30. Alcaicum. Latine, pp. 25, 61, 73, 113, 114, 125, 129, 139, 159, 177, 215, 241, 271, 321. 31. Strophe Scolii Harmodiani apud Athenaeum xv.

Graece, pp.

9, 59, 265.

F. Systemata.
32. Iambicum Dimetrum. Graece, pp. 135, 333.

33. Anapaesticum Dimetrum. Graece, pp. 1, 65, 67, 77, 103, 115, 169, 255, 287, 289: Latine, pp. 175, 335.

34. Ionicum a Minore. Latine, p. 27.

[graphic]

Naiadum pulcerrima.
Sabrina fair, ,
Listen, where thou art sitting
Under the glassy, cool, translucent wave,

In twisted braids of lilies knitting
The loose train of thy amber-dropping hair ;

Listen, for dear honour's sake,
Goddess of the silver lake,

Listen, and save!

MILTON. .

Δια Σαβρίνη, κλυθ' ένα θακεις
υπ' αθερμάντου ρεύματος αυγαϊς
λείριο υφαίνουσηλεκτροχόοις
χλιδαναΐσι κόμαις πλέκος ευανθές:
της παρθενίας εί τι μέλει σοι,
πότνια λίμνας αργυροείδους
άρχουσα θεά, δεύρο επακούσαι σ'

αντιβολούμεν
και σώτειραν προφανήναι.

T. V.

[ocr errors]

My Native Stream.
Pure stream, in whose transparent wave
My youthful limbs I wont to lave,
No torrents stain thy limpid source,
No rocks impede thy dimpling course :
Devolving from thy parent lake,
A charming maze thy waters make,
By bowers of birch, and groves of pine,
And hedges flowered with eglantine.

Still on thy banks, so gaily green,
May numerous herds and flocks be seen,
And lasses chanting o'er the pail,
And shepherds piping in the dale,
And ancient faith that knows no guile,
And industry embrowned with toil,
And hearts resolved, and hands prepared,
The blessings they enjoy to guard.

SMOLLETT.

Melody.
How dear to me the hour when daylight dies,

And sunbeams melt along the silent sea !
For then sweet dreams of other days arise,

And memory breathes her vesper sigh to thee. And as I watch the line of light that plays

Along the smooth wave toward the burning west, I long to tread that golden path of rays,

And think 'twould lead to some bright isle of rest.

MOORE.

To Sir Luckless Woo-all. Sir Luckless, troth, for Luck's sake pass by one; He that woos every widow, will get none.

B. JONSON.

Purior electro Campum petit Amnis.
Rivule, qvo memini puerum me saepe lavari,

Purior electro splendidiorqve vitro,
Tu sine montanis torrentibus et sine saxis

Curris inoffensas lubrica lympha vias;
Te primos latices de matre palude trahentem

Dulcibus illecebris daedalus error agit,
Aut ubi betullae frondet nemus, aut ubi pinus,

Saeptave pensilibus luxuriosa rosis.
Sic semper tibi riparum per amoena vireta

Mille boves passim, mille vagentur oves:
Et tibi non desint nymphae ad mulctrale canentes,

Laetaqve pastorum vallis arundinibus : Et te prisca fides et nescia fallere virtus

Et labor assiduo sole perustus amet, Cordaqve coniurata virum dextraeqve paratae

Custodire, qvibus iure fruuntur, opes.

T. S. E.

Qvid Vesper serus vehat. Tempora qvam redeunt moriturae grata diei,

Cum radii in tacitas dissoluuntur aqvas; Somnia tum referunt exactos dulcia soles,

Meqve tui memorem, vita, dolere iuvat. Dumqve ego contemplor tremula freta consita luce,

Levis ubi Hesperiis ignibus unda rubet, Mens avet aurato vestigia ponere tractu,

Transqve vias solis rapta qviete frui.

K.

Πάντα και ουδέν. . Praetereas unam, Luci, lucrabere : cuivis

Qvi procus est viduae, nubere nulla solet.

R. S.

« السابقةمتابعة »