صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

OVER THE HILL

“ TRAVELER, what lies over the hill ?

Traveler, tell to me:
I am only a child — from the window sill

Over I cannot see.”

“ Child, there's a valley over there,

Pretty and wooded and shy;
And a little brook that says, “Take care,

Or I'll drown you by and by.'”

“ And what comes next?” “A little town,

And a towering hill again ;
More hills and valleys, up and down,

And a river now and then.”

And what comes next?” “A lonely moor

Without a beaten way;
And gray clouds sailing slow before

A wind that will not stay."

6 And then ?” “Dark rocks and yellow sand,

And a moaning sea beside.” “And then ?” “More sea, more sea, more land,

And rivers deep and wide.”

66 And then ?“Oh, rock and mountain and vale,

Rivers and fields and men,
Over and over — a weary tale
And round to your home again.”

- GEORGE MACDONALD.

THE SUN IS DOWN

The sun is down, and time gone by,
The stars are twinkling in the sky,
The hours have passed with stealthy flight,
We needs must part : Good night, good night!
We part in hopes of days as bright
As this gone by: Good night, good night!

- JOANNA BAILLIE.

FINALE

[ocr errors]

THE play is done — the curtain drops,

Slowly falling to the prompter's bell
A moment yet the actor stops,

And looks around to say farewell.
On life's wide scene you, too, have parts,

That fate ere long shall bid you play ; —
Good night! With honest, gentle hearts
And kindly greeting, go alway!

W. M. THACKERAY.

APPENDIX

PRONOUNCING KEY AND WORD LIST

The following key to the pronunciation of words is in accordance with Webster's International Dictionary. The silent letters are printed in italics. As a rule, only accented and doubtful syllables are diacritically marked.

The list includes the proper names, together with such other words as are most likely to be misspelled or mispronounced.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Çæ'şar

děl'e gate

deş hä bille'

cav a liēr

[ocr errors]

çe lěs'tial

An' gus

ap pre hěn'

A'bra ham ăv'a lanche

czär A bruzzo ăz'ure cam paign (-brootz-)

caũon (căm'gon) Dam fre ville ac com'pa ni- bal'dric ca păç'i ty

De Kälb' ment Bal'ti more

Căs' si us a chiēvel bap tỉş'mal Ca thāy'.

děl'i cate ly A ehil'lēs

Bås tile Căts'kill Adams be hāv'ior

Děv'on shire å droit'ness Bělle Au rõre' Çě'çil

dis sěv'er běl líġ'er ent çe lěr'i ty di vēr' sion A lăs'ka běl'lum

dolphin ăn'ves tor be něv'o lent çěr'e mo ny

Doŭg'las Bērke'ley eha õt'ic dra măt'ic ap pel lā'tion běv'er aġe châ teau du el'lum

Blěn'heim (shå to').
sion
Blount
Chå väñ iac!

East In' dies äreh'í tecture Bö'az

Ches'a pēake ěl'e ġy As'a hěl Bồnoni eas tle chiv'al ry Eliz'a beth as si dūlity Both'well choc'o late A thē'ni an Brăn'dy wine cicala (chè kä'la)em băr'rass Ath'ens Bre genz' co los'sus

en thū'sì asm At'kin son

(-gents) com pět'i tor Es'kỉ mo Ältri Bret'on (brit-) Con'cord

eū'pho ny at tend'ant briek'kiln Con'stance

ex ěc'u trix at'ti tude Brit'on

Co
pen

hā'gen ex haus'tion Au'burn

Brom Dŭtch'er Côrn wal'lis Aus trā'li an Bru'tus coun’ter feit Fâir' wěath er Aus'tri an

brý'on y cou'ri er falcon

buoy'ant Croi sick ēşe! Făn'euil (o varn) Bûr goyne' cròs'tal line

fěm'i nine

ěl'o quence

Au vergne

Mö'şeş

Reu' ben

fis'süre

Ish' ma el ite frol'icked fûrze

joc'und

jū'bi lant Gär'den iēr Jūdah Gå roop'nå Jūl dith Gå vroche' glā'çier Libra dor. Gloucester Lä fåy éttel (glos'ter)

Lēl vi Göd'havn Lěx'ing ton Green'land liêġe' man Grève (grěv)

Lis soy'

Min'den

Plým'oŭth mir'a cle pôr' pöise mo měn'tum prěç'i piçe mo not'o nous prē ma tūre'

pre sāġe! Mun rõe! priv'i lėġe mýr'i ad

pro vinocial Mỹr'mi dons

Ra'leigh Nēr' vii Rance Nieh'o las Răv'e loe

rēc'on çile O'děn se

Re Giỏ vanni O'din ou' zel

re vēr' ber ate

rěv'er end păr'a ble

rid'i cūle păr' al lel

Riēl pär'lía ment ri' val ry pa

Lou' is bûrg
Hid'leỹ

Louvre
hăg'gard Lū'per cal
Hàn'ock
Hăr' ring ton Mä'lo
Hervé Mä louin'
Hogue

măni fest
Märl' bor o

Mär'mi on
in car'nat ed Mär' ner
in dis'pu ta ble mär'quis
in sěp'a ra ble mär' veled
in ter rog'a- mā'tron

me lö'di ous in ter spērsed' měn'aç ing Ire'land Mēr' ced irk'some Mid'i an

thět'ic
Pa tro'clus Ru'nic
pěaş'ant

St. Mä'lo pěn'al ty Scrïp'tures pen'çil ing scru'pu lous Pē'ter kin sẽn si billi ty Phil å děl'

shå green' phia Shăn'non Pitcairn si cả Plā'to

Si'las

row'elş

hõm'age

pe culliar

to ry

« السابقةمتابعة »