صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

OVER THE HILL

“ TRAVELER, what lies over the hill ?

Traveler, tell to me:
I am only a child — from the window sill

Over I cannot see.'

“ Child, there's a valley over there,

Pretty and wooded and shy;
And a little brook that says, “ Take care,

Or I'll drown you by and by.'”

6 And what comes next?"A little town,

And a towering hill again;
More hills and valleys, up and down,

And a river now and then."

" And what comes next?” “A lonely moor

Without a beaten way;
And gray clouds sailing slow before

A wind that will not stay.”

66 And then ?« Dark rocks and yellow sand,

And a moaning sea beside.” " And then ? “More sea, more sea, more land,

And rivers deep and wide.”

66 And then ?“Oh, rock and mountain and vale,

Rivers and fields and men,
Over and over — a weary tale
And round to your home again.”

- GEORGE MACDONALD.

THE SUN IS DOWN

The sun is down, and time gone by,
The stars are twinkling in the sky,
The hours have passed with stealthy flight,
We needs must part : Good night, good night!
We part in hopes of days as bright
As this gone by: Good night, good night!

- JOANNA BAILLIE.

FINALE

[ocr errors]

THE play is done — the curtain drops,

Slowly falling to the prompter's bell
A moment yet the actor stops,

And looks around to say farewell.
On life's wide scene you, too, have parts,

That fate ere long shall bid you play ; —
Good night! With honest, gentle hearts
And kindly greeting, go alway!

W. M. THACKERAY.

APPENDIX

PRONOUNCING KEY AND WORD LIST

The following key to the pronunciation of words is in accordance with Webster's International Dictionary. The silent letters are printed in italics. As a rule, only accented and doubtful syllables are diacritically marked.

The list includes the proper names, together with such other words as are most likely to be misspelled or mispronounced.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Çæ'şar

děl'e gate

deş hä bille'

cav a liēr

[ocr errors]

çe lěs'tial

An' gus

ap pre hěn'

A'bra ham ăv'a lanche

czär A bruzzo ăz'ure cam paign (-brootz-)

caũon (căm'gon) Dam fre ville ac com'pa ni- bal'dric ca păç'i ty

De Kälb' ment Bal'ti more

Căs' si us a chiēvel bap tỉş'mal Ca thāy'.

děl'i cate ly A ehil'lēs

Bås tile Căts'kill Adams be hāv'ior

Děv'on shire å droit'ness Bělle Au rõre' Çě'çil

dis sěv'er běl líġ'er ent çe lěr'i ty di vēr' sion A lăs'ka běl'lum

dolphin ăn'ves tor be něv'o lent çěr'e mo ny

Doŭg'las Bērke'ley eha õt'ic dra măt'ic ap pel lā'tion běv'er aġe châ teau du el'lum

Blěn'heim (shå to').
sion
Blount
Chå väñ iac!

East In' dies äreh'í tecture Bö'az

Ches'a pēake ěl'e ġy As'a hěl Bồnoni eas tle chiv'al ry Eliz'a beth as si dūlity Both'well choc'o late A thē'ni an Brăn'dy wine cicala (chè kä'la)em băr'rass Ath'ens Bre genz' co los'sus

en thū'sì asm At'kin son

(-gents) com pět'i tor Es'kỉ mo Ältri Bret'on (brit-) Con'cord

eū'pho ny at tend'ant briek'kiln Con'stance

ex ěc'u trix at'ti tude Brit'on

Co
pen

hā'gen ex haus'tion Au'burn

Brom Dŭtch'er Côrn wal'lis Aus trā'li an Bru'tus coun’ter feit Fâir' wěath er Aus'tri an

brý'on y cou'ri er falcon

buoy'ant Croi sick ēşe! Făn'euil (o varn) Bûr goyne' cròs'tal line

fěm'i nine

ěl'o quence

Au vergne

fis'sūre Ish'ma el ite Min'den Plým'oŭth frol'icked

mịr'a cle pôr' pöise fûrze joc'und

mo měn'tum preç'i pice jū'bi lant mo not'o nous prē ma tūre' Gär'den iēr Jū'däh

Mö'şeş

pre sāģe! Gå roop'na Jū'dith Mun rõel priv'i lėġe Gå vroche'

mỹr'i ad

pro vin'ợial glā'çier Labora dor

Mỹr'mi dons Gloucester Lä fäy ĕtte

Ra'leigh (glos'ter) Lēl vi

Ner' vỉi Rance
Göd'havn Lěx'ing ton Nieh'o las Răv'e loe
Green'land liēģe' man

rěc'on çile
Grève (grěv)
Lis soy'
O'děn se

Re Gio van'ni
Lou' is bârg O'din

Reu'ben Hắdleỹ Louvre

re vēr' ber ate hăg'gard Lū'per cal

rěv'er end Hắn cock

păr'a ble

rid 1 cule Hăr'ring ton Mä'lo

Riēl
Hervé Mä louin pär'lĩa ment rī'val ry
Hõgue mănoi fest
Märl'boro Pa tro'clus

Ru'nic
Mär'mi on

pěaş'ant in cär'nat ed Mär'ner

St. Mällo in dis'pu ta ble mär'quis pěn'al ty Scrïp'türeş in sěp'a ra ble mär' veled pen'çil ing

ou' zel

păr' al lel

pa thět'ic

row'elş

hỏm'age

pe cul'iar

scru'pu lous in ter rog'a

mā'tron Pēter kin sēn si bil'i ty

me lõ'di ous Phil å děll- shả green' in ter spērsed' měn'aç ing phia Shăn'non Ire'land Mēr' çed

Pitcairn sĩ ăn ra
irk'some
Mid'i an
Plato

Sillas

to ry

« السابقةمتابعة »