صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Da fidem, spem, caritatem;

Da discretam pietatem ;
Da contemptum terrenorum,
Appetitum supernorum.
Totum, Deus, in te spero;
Deus, ex te totum quæro.

Tu laus mea, meum bonum,
Mea cuncta tuum donum:

Tu solamen in labore,
Medicamen in languore;
Tu in luctu mea lyra,
Tu lenimen es in irâ;

Tu in arcto liberator,

[blocks in formation]

Infernales officinas;
Ubi moror, ubi metus,
Ubi fœtor, ubi fletus,

Ubi probra deteguntur,
Ubi rei confunduntur,

Ubi tortor semper cædens,
Ubi vermis semper edens;
Ubi totum hoc perenne,
Quia perpes mors gehennæ.

Me receptet Syon illa,
Syon, David urbs tranquilla,

Z

145

150

155

160

165

170

[blocks in formation]

Super petram collocata,
Urbs in portu satis tuto,
De longinquo te saluto,
Te saluto, te suspiro,
Te affecto, te requiro.
Quantum tui gratulantur,
Quam festive convivantur,
Quis affectus eos stringat,
Aut quæ gemma muros pingat,
Quis chalcedon, quis jacinthus,
Norunt illi qui sunt intus.

In plateis hujus urbis,

Sociatus piis turbis,

179. Cf. Rev. xxi. 23.

190

195

200

190-192. This is but Augustine (De Spir. et Anim.) in verse : O civitas sancta, civitas speciosa, de longinquo te saluto, ad te clamo, te requiro.

196, 197. Cf. Rev. xxi. 19, 20.

Cum Moyse et Eliâ,

Pium cantem Alleluya.

Amen.

179–192. Thomas Crashaw's version, mentioned already, is not

ill done, as witness the lines which follow:

'Here the light doth never cease,
Endless spring and endless peace;
Here is music, heaven filling,
Sweetness evermore distilling;
Here is neither spot nor taint,
No defect nor no complaint;
No man crooked, great nor small;
But to Christ conformèd all,
Blessed town, divinely graced,
On a rock so strongly placed,
Thee I see, and thee I long for,
Thee I seek, and thee I groan for.'

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »