صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

The Reports

OF

SIR EDWARD COKE, KNT.

VOL. V.

G. WOODFALL, ANGEL COURT, SKINNER STREET, LONDON.

The Reports

OF

SIR EDWARD COKE, Knt.

IN THIRTEEN PARTS.

A NEW EDITION,

WITH ADDITIONAL NOTES AND REFERENCES,
AND WITH ABSTRACTS OF THE PRINCIPAL POINTS :

THE FIRST THREE PARTS AND THE FOURTH TO FOL. 38 a.

BY JOHN HENRY THOMAS, Esq.

THE REST OF THE FOURTH AND THE REMAINING NINE PARTS
BY JOHN FARQUHAR FRASER, Esq.

OF LINCOLN'S INN, BARRISTER AT LAW.

IN SIX VOLUMES.

VOL. V.
PARTS IX-X.

LONDON :
JOSEPH BUTTERWORTH AND SON, 43, FLEET-STREET ;

AND J. COOKE, ORMOND QUAY, DUBLIN.

[graphic][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

OF DIVERS RESOLUTIONS AND JUDGMENTS GIVEN UPON SOLEMN ARGUMENTS,

AND WITH GREAT DELIBERATION AND CONFERENCE

OF THE REVEREND JUDGES AND SAGES OF THE LAW :
OF CASES IN LAW WHICH WERE NEVER RESOLVED OR ADJUDGED BEFORE ;
AND THE REASONS AND CAUSES OF THE SAID RESOLUTIONS AND JUDGMENTS.

PUBLISHED IN THE

TENTH YEAR OF THE MOST HIGH AND MOST ILLUSTRIOUS

: JAMES,

KING OF ENGLAND, FRANCE, AND IRELAND, AND OF SCOTLAND THE XLVI.

THE FOUNTAIN OF ALL PIETY AND JUSTICE, AND THE LIFE OF THE LAW.

Provisum est, concordatum & concessum, quod tam majores, quam minores justitiam habeant et recipiant

in curia domini Regis.—MARLB. ANNO 52 H. III. CAP. I.
Summa charitas est unicuique facere justitiam omni tempore cum opus fuerit.-WESTM. I. ANXO 3 ED. I. CAP. 80.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »