صور الصفحة
PDF

Basiliense, Constantiense et Senense Concilia. fol. S. Basilii et Chrysostomi, dialogide dignitate Sacerdotii. fol. membranis. Einsdem (licet süb nomine Blasi) Doctrina ad Monachos. fol. membranis. – Eiusdem admonitio. fol. membranis. S. Benedicti Abbatis, Regula. Quaere Ordo S. Benedicti. Benedicti de Plumbino, tractatus de Manumissionibus. fol. P. Benedicti de Robles, Disputationes de Scientia, qua deus cognoseit futuracontingentia et absoluta.4. BernardiAbbatis opuscula: seuGemma Anim folmemBernardiSermones super Cantica Salomon. folmem. – Sermones variifol.mem. – in Coena Domini, sermo er in vigilia natiuitatis Domini. fol. membranis. –– Jubileus etAuriolaeanimac.folmem. – de contemplatione anim4mem– de consideratione Libri V. ad Eugenium Papam. 4to. membranis. Meditationes. 4.memb. – Liber depraecepto et de dispensatione.8. mem. – Epistoladeregiminedomus.4mem. – Epist. et vitae aliquotPatrum.4mem– Libellus Carmine. de Conscientia. 8 vo. – Eius Vita per Guillhelmum Monachum. Quaere nomen. BernardiBembi Gratulatio adChristophorumMaurum Venerum Principem.8.mem. Bernardi Gordonii, de Cris et de dicbus Criticis. fol. Mri. Bernardi de Fuentes, Commentationes et Quaestiones super Aristotelis logicam. 4. –- in Porphyrium. - BernardiOlivierii Augustin.Exercitatorium mentis in deum adEpiscop.valentinfol. Bertrand de Doclo Repetitiones super libros de Feudis: Lectura super Rubricas de Officiis. fol. – S. Bibianae, Passio. fol.- . . .“

BIBLIOR VM SACR OR vM CoDICES. Biblia vulgatae editionis. fo.membranis. Biblia vulgata, continentia in principio interpretationessen glossas veteris et noui “Testamenri dictionum suc nominum er in fine interpretationes Hebracorum nominum. in membranis. – vulgata farina. fol. membranis. – vulgata varioordine disposita.folmem. – Biblia.folm. - Bibia.8.in mem

[ocr errors]

- -

[merged small][merged small][ocr errors]

– a Leuitico vsque ad librum Macchab. cum Commentario incerti. 4. memb.

– Psalterium, Prouerbia, Ecclesiastes, Canta Canticorum. cum Commentariis litteris Longobardis. 4to. membranis.

[ocr errors]

Psalterium cum certis considerationibus litteris Gothicis. fol. membranis. /

[ocr errors]

– Psalterium et Orationes cum nonnullis Missis. 4. membranis. –– Prophetae minores cum Commentario inccrti. 4to. membranis.

NOVVM TESTAMENT vM. Biblia a primo Matthaei vsque ad vltimum Apocalypsis. 4to. membranis. – Euangelia, quibus titulus est vitae. Cum canonibus Eusebii, et capitulis Euangeliorum, quae per annum leguntur litteris aureis et cum pulcris siguris juslu Enrici Regis Conradi Imperatoris filii, conscripta et exornata. fol. in membranis. – Epistolae Beati Paulicum Comment. incerti fol. – Aéta Apostolorum et epistolae canonicae cum glossis. fol. membranis. – Acta Apostolorum et epistolae canonicae et Pauli cum Apocalyps.4 memb. – Apocalypsis cum Commentario incerti et pulchris figuris, litteris perantiquis. fol. membr. – Apocalypsis cum Comment. incerti. 4. membr.

– Apocalypsislitter.Gothicis.folmembr. Bibliorum Concordantiae. folm.

Ex Blondo er Columella Extracta quaedam et farrago variorum extractorum. Boetii Eponensis, Historia ecclesiastica Belgarum Teutonumque. fol. – Seuerini Topica. 4 memb. – Liber de Consolationephilosoph. 4.mem. – idem carmine concinnatus cum glossa. fol. membranis. – idem cum Commentario Nicolai Treveth. fol. – idem cum glossisincerti. CodexPerantiquus.fol. – Arithmetica. 8.men.

– Opus - — Opus de difpenfationibus Epifcoporum, Abbatum et Papac. Notabilia quaedam ct quibus modis repellitur quis ab appellando et quo paéto fit in cleétionibus procedendum. fol. mem. Summa 5 Gemma diéta. fol. mcm. — De Trinitate et de Spiritu fànéto. 4to. membranis. D. Bonaventurae Meditationes Vitae Xfti et ftimulus amoris. 4. —— Liber de triplici ftatu religioforum. De Reformatione mentis et de ftatu Nouitiorum. 8vo. membr. — Liber quartus fententiarum. fol. mem. Bonauenturae cujusd.Compend.Theol.Hicauétor videturS.Bonauentura in 4.mem. — Eiusdem vel alterius Bonauenturae Minoritae, Poftilla fuper Evangelia Lucae. fol. membranis. — Bononienfe Collegium. Q- Collegium Bonon. Braulionis, Vita S. Aemiliani et aliorum SS. litteris Gothicis, in membranis. fol. — Vita S. Ifidori abbreuiata. 4to. membranis. — Tra&atus dc Vita et de corporis eiusdem Braulionis reuelatainucntione. 4. m. BR EUIARIA. Breuiaria varia Romana, in membranis. Breuiarium Romanum elegantiffimum cum figuris. membranis. Breuiaria, feu dcuotionaria Caroli V. in quinque Tom. cum pulchris figuris. Tomus quintus additus à Philippo II. cum figuris illuminatis per Fr. Andream de Leon Hieronymianum. fol. membranis. Afferuantur in Scrinio in medio

[ocr errors]

frontis principalis Bibliothecae fito. Breuiarium antiquum cum Antiphonis ct Hymnis juxta methodum Gregorianam, absque lineis modulatis. 4. membranis. —— antiquum. 4. membranis. — BrachorenfisEcclcfiae p. D.Hier.compilatum.4.incm. — FratrumMinorum. — Secundum confuetudinem congregationisPinnatenfis ordinisS.Benediéti.4.m. —— Secundum confuetudinem congregationis Vallisoletanae eiusdem ordinis S. Benediéti. fol. membr. — Ordinis Carthufiani fine Pfàlterio. 4. mem. —— Secundum confuetudinem ordinis S. Hieronymi, anno 1495. Fr. Dcfidcrio Mediolano eiusdem ordinis Gencrale. 16. membranis. — Tria alia Breuiaria, quae fpeciatim hic non dcfignantur. Breuiarium fecundum vfum ordinis Praedicatorum. 4to. membranis.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

-N
Cadbali Grauii, triumphalis tumulus Caroli V. er Isabellae eius coniugis.
B. Caesarii Arelatensis Episcopi, Homiliae de Doctrina Solitariorum. 4. membranis.
Calicii, Curiale sue Extrauagatorium Curialium sine principio, item de praeroga-
tiua militari cum Viridario militiae. fol.
Magistri Comarae, Disputatio in Libro Leuitici. 4to.

Candidide Geniturahominis ét de cometa, impressus. 8. – Vita Homeri. folm.

Canones Apostolorum litteris Gothicis. Quaere in Codice Vigiliano et Aemiliano.
– poenitentiales cum Commentario Benauentani. 4.
– SS. PP, qui Constantinopoli conuenere in Trullo Palatii Regali, Justiniano
Augusto imperatore ex Graeco translaticum animaduersionibus Joan. Paccii.
4. impress et Mss. – varii fol.
– Epistolae et alia ex variis conciliis. Caret principio et fine. 4. membranis.
– Concilii Nicaeni et aliorum Conciliorum. uaere Concilia.
De Cardinalibus et corum auctoritate, potestate et conclaui anni 1378 et alia de
iisdem: Tractatus varii. fol.
CaroliV. officia tria exSalomone depromptapro eiusnauigat-Cod. elegansc-ffolm:
– Eiusdem Deuotioniara seu Breuiarium pulcherrimum. Quaere Breuiarium:
– Eiusdem et Isabellae eius Coniugis tumuliper Codaualem Gravium-Q Momen. -
Carta Charitatis seu decretum pro ordine Cisterziens per Stephanum. Qugere

ordo Cisterc. 8vo. membranis. Carta

[ocr errors]

– Pöntificuit Romanorum fol. membranis. - - - - Cathaloniae Vsärici et Constitutiones. . . - - - Catholicon Joannes de Jamia. folmembranis. Q. n. – Catonis Disticha.

Catonis Ethica cum explicatione Philippide Bergamo seu Pergamo. Quaerenom. –Profilia erudiendaeum Commentärio Joannis Calderiae. fol. membranis.

[ocr errors]

Ceduli de örigine et fundamento ciuitatis Toleri; et de exordioXstianaereligionis in ea per B. Eugenium, ct alia de eadem ciuitate er eius ecclesia notatu digna. Caret principio. 8. membranis Censorini ad Caecilium, de die natali. fol. membranis. Fr. Christophoride Espinosa Laurentini Tractatus scholasticus de sacramentis in ... genere, poenitentia fide et charitate. 4 - - - – Catalogus SS, PP, et DD. veterum, qui supra scripturam seripserunt, 4. Corbaniae Constitutiones et Leges per Petrum Aragoniae Regem. fol.membran. Caeremoniale Romanumseuordo ad celebrandam Missam Pontificalem fol. memb.

[ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »