صور الصفحة
PDF
[ocr errors]

Samuel Iudio de Fez Carta a Rabi Cag. olgeac confirmandole en la fé Cathelica. Cast. ant.

Stuch Monachus S. Victorini in Gallia, qui floruit anno Domini 1288. dum Henricus Rex regnaret. Carmina composuit, quae postmodum in praedicti Menasterii Bibliotheca reperta sunt.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Praedica Carmina Benedictus Arias Montanus manu propriascrips. Antwerpiae anno Domini 1546.

Vegeco libro de las guerras de los Cavalleros. Castell. antig. Vigilii Papae, aliorumque Pontificum decreta. Lat. ant.

Zofin aliorumque Summor. Pontificum decreta. Lat.antiq

ANoNy

ANONYMO RVM TRACT AT VS VAR II IN oMNIBvs FERE FACvLT ATIB vs, CVM SACRIS TVM PROFANIS, SERVATO SCIENTIARVM ORD INE.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

*) Es standen hier noch einige dergleichen Werke verzeichnet, welche ich übergangen bin. S. Isidori Hispal. Leben und einige Werke sind Copeyen aus der Bibliothek der Kirs che zu Toledo.

Notitia Sedium Cathedralium in Hifpania, quae a Prbuincia Galliae Nasbonenfis incipit. Lat. antiq. ` Conclaues antiqui Cardinalium. Lat. in membr. ant. ' . Chronica rerum a&itarum in caufa ceflionis Pontificatus Benediâi XIII. ab vniuerfa Europa Chriftiana praetenfa, vbi exftant refponfiones Vniuerfitatum Europaearum ejusdemque Benedicìi ad objeéla folutiones. Omnia notis et charaéleribus illius temporis. - - Quae Romae acciderunt per Diarium rerum notitiam annis primo et fecundo Pontificatus Alexandri VI. - Lat. De caufis haerefium in Gallia. Lat. ant. Libro del Orden de la Vanda que fundo el Rey Dn. Alonfo en Caftilla. Capitulos de la Liga entre el Papa, Emperador y Venecianos. — loque fucedio en el conclave y eleccion de Paulo IV. De los Vandos que huco en Roma fobre el govierno de efte Papa. Coloquio hiftorial de las Caufas que impiden la converfion de los Indios del Peru, compuefto por un Sacerdote de aquel Regno.

* Gemealogia.

Libro de los Linages y Apellidos de los Reynos de Efpanna compuefto y efcrito por mandado de los Reyes Catholicos Dn. Fernando y Dna. Ifabel y un fu tiempo.

Hißoria Profama.

Mifcellanea Hiftoria, profana et facra. En Caftell.
Libro de los hechos de Alexandro M. En letra, lenguay Poefia Perfiana.
Hiftoria Vniuerfàl gentilica y biblica en dos partes efcrita en tiempo de Dn. Alonfo
el Sabio. en Caftell.
Hiftoria general. en Caft. ant.
Parte primera de la primera parte de la Hiftoria profanay Sagrada, que Dn. Alonfo
el Sabio mando ordenara mundo condito. Caf*. ant.
Toda la Hiftoria general de Efpanna (hafta el Rey Dn. Fernando el primero). Efta .
duplicada, de lerra bien antigua. en Caft.
Chronica general de Efpanna hafta el Rey Dn. Fernando el primero. — tiene parte
dela general de Dn. Alonfo ef decimo. Caft. ant.
Hiftoria generalde Efpanna fàcada de S. Ifidoro, Iuliano PomerioArzobispo deToledo,
Sebaftian Obispo de Salamanca, Sampiro de Aftorga y otros, Caft. ant.
Chronica del Arzobispo Dn. Rodrigo — los Epitaphios de algunos fepulcros en el
Monafterio de Huerta. Lat. in membr. amt.
La

176 . - Index Manufcriptorum.

| La misma Chronica en Caft. ant.

Compendio de la Hiftoria de los Reyes godos hafta el Rey Dn. Alonfo el decimo..

Efcriviofe en fu tiempo en Caft. Libro de las Cofas memorables de Efpanna. Caft. ant. Libro fegundo del Rey Dn. Rodrigo y los Conciertos entre Dn. Iulian y Tarif. ea Caftell. muy ant. Chronica desde Dn. Fruela hafta la toma de Cordova. en Caft. ant. Chronica de los Reyes de Leon y Caftilla desde el Conde Fernan Gonzalez hafta el Rey Dn. Fernando el Santo. Caft. ant. Chronica del Conde Fernan Gonzalez. Caft. ant. Hiftoria del Conde Fernan Gonzalez en verfo Caft. muy antig. parece original. Chronica de Dn. Alonfo el Sabio efcrita en fu tiempo. Caft. ant. Chronica de los Reyes Dn. Alonfo el Sabio, Dn.Sancho y Dn. Fernando. Caft.ant. Chronica de los Reyes Dn. Alonfo el Decimo, Dn. Sancho, Dn. Fernando el IV. Alonfo XI. y Henriquez 1 mo, 2do, 3tio y 4to y de Dn. Iuan 1 mo y 2do.

Chronica de Dn. Alonfo el Emperador, Dn. Sancho el bravo y Dn. Fernando el .

emplerado. Caft. ant. Chronica del Rey Dn. Alonfo. el dela Catalla de Tarifa. Caft. ant. Hiftoria de Dn. Alvaro de Luna. Caft. ant. Hiftoria cafi Diaria del gran Capitan y fus facciones. Caft. Iornada de Carlos V. a Funez. Relacion de algunas Cofas, que fe pafaron entre Carlos V. Francifco I. Rey de

Francia. Caft. Hiftoria de Mechoacan y ritus de fus Indios dedicada a Don Antonio de Mendoza

Virrey de Mexico.

Concilia tam gemeralia, quam prouincialia, eorumque Com/?itutiomes et Camomey.

volumen Canonum Apoftolorum, oecumenicorum Synodorum necnon et localium ac multorum Patrum in eis fententiarum. Fine caret. graece.

Canones Apoftolorum et paene omnium in Graecia et Carthagine Conciliorum. Item plures Sanâorum Praeconum Patrum Epiftolae et tra&atus Commentariis

Theodori Balfamonis. Codex hic Tridenti in Concilio PP. prae manibus ha

bitus. graece. A&a Concilii Conftantinop. graece. Conftitutiones Synodales quintae SynodiConftantinopolit, graece in membr. ant. Aάa O&auae Synod. Conftantinop. graece,

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »