صور الصفحة
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

364, „Carte du pais des Grisons avec ses confins, ou les principaux passages
„& chemins d'un lieu a l'autre sont marqués avec un träit jaune par S. de
„Caus Ingenieur du Roy. 1625. MSS.“ Diese habe ich so wohl auf Per-
gament, als auf Papier bey dem bekannten Mandchartenmacher Herrnjaillot
dem Sohn zu Paris gesehen.
365. Carte des Grisons & des Communautéz qui composent leurs ligues, les
Etats de St. Gal, Neuchatel & quelques autres Etats alliéz des Suisses.
In Chatelain und Gueudeville Atlas 17o8. T.I. P. Il. No. 64. Hier
werden auf einem Bogen verschiedene kleine Charten jede mit einer besonde-
ren Einfassung geliefert. Die hieher gehörige heißet Carte des trois ligues
des Grisons.
366. Daniel Eremita hat eine Charte Rhaetiens zu liefern versprochen. S. Ej.
opuscul. varia 427. Hauber Zusätze zu seinem Versuch einer Mandchar-
tenhistorie. 59. In Gulers rhaetia 1616. in fol. sind folgende hieherge-
hörige Mandcharten anzumerken.
367. 1. Raetiae veteris & exterae pars orientalis, quaComitatus Tyrolis cum
regionibus finitimiscontinetur.
368. 2. Raetiae veteris & exterae pars meridionalis, qua Comitatus Clavenae
- atque vallistellima vulgo Veltlein &c. continetur.
369. 3. Raetiae veteris & exterae pars occidentalis, qua Lepontiigens per-
antiqua Cisae Transalpina continentur.
370. 4. Raetiae veteris & exterae pars septentrionalis, qua Rhucantii, Saru-
netes, Rigusci, Brigantini atque Castrorum Raeticorum populi &c.
continentur. Denen neuen Namen sind auch so viel möglich die Na-
ULU.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« السابقةمتابعة »