صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

b Rhaetia foederata cum confiniis & subditis suis, valetilina Comitatu Clavennenfi & Bormienfidenus correcta per Gabrielem Waserum V. D.M. edentibus Homanniani Heredibus. Norimberge 1768.

[ocr errors]

„Mappa della linea e dei termini di confine tirata fra lostato di Milano e
„Dominio Rheto. 1764.“

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Siehe auch noch Kandcharten No. 5. 192. und in Spener Notitia germaniae
antiquae, da eine Charte von den ältern und mittlern Zeiten sich befindet.
Valdor triomphes de Louis XIII. 1649. in fol. Koeler notit. orb, ant, durch
Chrytoph Wegel. No. 1 1. -

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

414. Siehe auch No. 16. Man hat auch verschiedene nach den Gerichten ein

[ocr errors][merged small]

415. „Vüé du pals autour de Geneve. Lyon. ché, Thon. Amaury Bey Hr.

[ocr errors]

416. „A plan of Geneva with the adjacent parts. Pet. Martel del. publishd „according to an Act of parlament 1743. joh. ?urer seulpfit.“ Auf der Bibliothek zu Basel. Sehr fehlerhaft. - In einer Ecke ist der Plan des alten Genfs, in der andern der Plan, wie sich die Stadt a. 1715. befunden hat. Unten steht des Grenier gleich nachfolgende Charten.

[ocr errors]

41 8. Carte du Bailliage de Gex en France et des Billage de Ternier et Gallard - en Savoye, avec ce qui est de la dependance de Geneve. Levé par Mr. » Grenier, Comissaire de la Republique, welche allerdings merkwürdig ist.

[ocr errors]

42o. * „Genevae urbis tabula geographica.“ S, Montfaucon Bibl. Biblioth. III. in Vaticana No. 3645.

421. „La Citta di Genevra per Caesar Capranica. Romae 1597.“ Im königl. Cabinet zu Paris. Eine rauhe und ungehobelte Arbeit.

422. *„Plan de Geneve par Pierre Chouet. 1655.“

Von diesen 3 letzten Plans weis ich nicht, ob sie die Stadt Genf allein, oder auch die See vorstellen: Des Capranica Plan habe ich zwar gesehen, ich erinnere mich aber nicht mehr daran.

423. * „Frid. de Witt Plan de Geneve, “ S. Lenglet Meth. III. 34,

424. Geneve ancienne.

425. Plan de Geneve moderne.

426. Etat de Geneve & ses environs, Alle drey in Chatelain et Gueudeville Atlas 1708. T. I. P. II. No. 64.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »