صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors]

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

neata, per /. A. Rizzi Zannoni, Prof. Matth. et Geogr. Patavinum, luci

483.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

485. Von der Landvogtey Grandson. No. 21. 486. Von der Landvogtey Tscherliz No. 22.

487. Vom Rheinthal. Scheuchzers große Charte von der Schweiz, und . Seuter und Walsers Appenzeller Charte. Ziemlich gut.

488. Von Sargans. - Scheuchzers große Charte von der Schweiz.

[ocr errors][ocr errors]

489. E Landvogtey Gaster. Ganz richtig in Scheuchzers Charte von der weiz.

[ocr errors]

IV. CON

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors]

i

A B I L F E D A E
T A B v L A D E C 1 M A s E P T I M A

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ae- India, et Sina et infillis illius maris, procedit au&or ad comme

morandum tra&us, qui funt ab oriente freti Conftantinopolitani, et a borea Syriae. Quibus in tra&ibus funt terrae vulgo di&ae Rum, quas cun&as ambit ab occidente mare Romanum, cujus complementum eft fretum Conftantinopolitanum, et mare Crimenfe Has terras ab auftro ambiunt terrae Syriae et Mefopotamia, ab oriente Armenia, a feptentrione terrae Corgorum (Georgianorum) et mare Crimenfe. His in terris Rum cenfentur montes Kerman (Ciliciae) quorum incolae funt populi quidam Turcomanici, quibus hodie imperant liberi Othmani, unde Othmanidae dicti funt vulgo. Montes horum Turcomanorum porriguntur a tra&tu Tarfi inde ad terminum imperii Lafcaris,

domini C Pleos. ` Huc pertinet Larandah, accedens ad Iconium magnitudine,

diftans inde diei ferme itinere, inter orientem et feptentrionem a Conio, vbi longitudo 57 — et latitudo 4o, 3o. prout certo cognovi e multis itineratorum A. 72 1. Anthaliam, ajunt, efè oppidulum affitum mari, muri eius funt admodum robufti, faxo fa&i, duabus portis, altera ad mare , altera ad continentem verfa Princeps ejus erat aliquis ex illo tra&tu. Is aliquando egreffus, a

, Turcomanis opprefius et captus eft, qui Anthaliam occupaverunt. Sic aetate

noftra dominatur ei aliquis de Bani'l Homaid, qui funt reguli Turcomanorum in iltis tra&ibus. Anthalia eft oppidulum, quod abundare ajunt aquis et horP p 3 . tis.

« السابقةمتابعة »