صور الصفحة
PDF

Alio modo definit Haukali filius horum limites. Limes, ait, Armeniae eft Romania; huic limes Bardaah ; huic liines usque ad Mefopotamiam. Armeniae praefidium limitaneum Romaniam refpiciens, ait, eft Kalikala. '

Arranae limes eft, pergit idem, abal B ib usque ad Teflis, inde ad viciniam fluvii 'r Raffi; inde ad locum Hagiran dictum.

Inde, id eft ab Hagiran, et Adzerbaigam, ad terininum Zangam, ad agrum Ainawar. Inde fle3it fe limes in rotundum ad agrum Holwani et Schahrazur donec pertingat ad viciniam Tigridis. Inde flectit fefe ad terminos Armeniae. Plurimam harum, Adzerbaiganae et Armeniae, partem efficiumt montes. Inter urbes Adzerbaiganae elt Ganzah, ut ait ol Lobab, quam collocat ol Athwal ad

grad. long. 73. (78) lat. 4 1. gr. 2o min.

Item, ut ait ol Mofchtarek, Chofrufchah, urbs a Tabri, feptem remota parafàngis. Eft idem quoque nomen oppido cuidam Marwenfi, quod duabus parafangis Marwa diftat. Iiiter urbes Arranae eft Nada Babek ol Charami, quam collocant pariter ol Canun et ol Athwal ad grad. long. 73. (78).fed difcrepant in latitudine.Nam ol Atwal ftatuit 39 gr. latit. ol Canun autem 37 gr. 4 , min Urbes Armeniae funt Nafchwi, Barkari, Challath, Badlis, Kalikala, omnes a fe propinquae, fertiles, abundantes bonis. In extrema Adlerbaigana, ut ait ob Lobab, eft urbs Bardig, quatuordecim parafangis a Bardaah diftans. Inter Adzerbaiganae urbes etiam eft Chunag ad gradum longit. 73. (78) lat. 37. eft urbs, ait Haukali filius, quae cathedram facram non habet. Maraga tredecim parafangis abeft. Bab `o1 Abwabi (feu porta portarum) eft ad mare Thabareftanae, minor eft mole quam Ardebil. Segetes habent ibi multas; fru&us horaeos perquam paucos, nifi qui aliunde ad eos de.erantur. Sic erat illo tempore comparatum, quo fcribebat haec filius Haukali. Hodie autem habet, uti notavimüs in ipfa tabula. Eft pergit, idem au&tor, emporium maritimum pro al Chozaris, as Sári

^ ris, et aliis Kaferis (aut infidelibus) item Gorganis, Dailomitis, et Thabarefta.

nenfibus. Non fiunt veftes lineae in totis his tribus provinciis, nifi hac fola in urbe, Bab al Abwab; eft ibi quoque crocus. In hanc urbem quoque afferuntur mancipia caeterarum feptentrionalium) nationum. Hab ol Abwabi ait ol Azizicus, intelligens urbem hujus loci, nomine Bab el Hadidi (feu portae ferreae) celebrata urbs eft antiqua, exhibens vetufta multa monumenta; dirimit regnum Perfarum a ditione Ch 7arorum, Eft, in Tranfoxana, quoque

*- · · · · · · · - - Qg 2 . - - - - urbs

_»*

urbs, ait filius Haukali, o! Bab appellata, tribus diebus a Tarmadio diftans,

hanc inter et Bocharam, ad o&to diaetarum ab hac, Bochara, diftantiam, aut, ut ait filius Chordadiebah, o&o parafangarum ab afch Schafch. Ol Athwal etiam collocat al Bab inter urbes, Tranfoxanae, ad grad. long. 9 1. lat. 33. (38) min. 3o. Apparet, noftris temporibus nomina antiqua mutaffe [et olim Bab ol Abwab di&tam hodie Bab ol Hadidi nominari.] et in genere multae funt el Abwab. Ad Derbend (feu 'portam ferream) Chozarorum pertinet ol Lak., urbs, ut ait ol Lobab, quae nomen accepit a fuis conditoribus ol Laklis. Inter urbes, quae funt circa Schirwan eft Bakui, quam collocat ol Athwal, ad grad long 74. min. 3o. lat 39. m. 3o. Armenica urbs et Barkari, aut, ut alii, Bakari, quam incolarum aliquis ait effe urbem parvam, ab oriente Challathae, a qua diftet itinere diei per montes. Numerat ol Azizicus hanc inter et Argis octo parafangas. ol Athwal eam collocat ad grad. *6. m. 4c long. et lat. 33. ss) s gr m. 3o. Inter urbes Armeniae eft Wan, quam indigenarum aliquis ait effe parvam urbem cum arce in monte, ad ripam lacus Argifch. collocat eam ol Athwal ad long. gr. 63. (6S) m. 1 5. (5 5) latit 36 gr. min. 5o. Ut intervallorum aliqua commemoremus, ait Haukali filius, a Bardaah ad Schamkur effe 1 . parafìngas; ab eadem Bardaah ad Tafis , :. ab Ardebil ad Maragam 4o. a Maragah ad Mukun duas diaetas, a Mukan ad. Ornajjah duas itidem. Iterum duas ab Ormajjah ad Salinas; a Salinas ad Chawwi feptem parafàngas. a Chawwi ad Barkari, triginta, a Barkari ad Argis duos dies; ab Argis tres dies ad Chaliath; a Chalath ad Badlis iterum tres dies. a Badlis ad IMajjafarekin quatuor dies, et totidem a Majjafarekin ad . . . Iter ab al Maragah ad Ardebil hoc eft. A Maragah ad Ormajiam funt triginta parafangae; ab hac ad salmas quatuordecim; a Chawwi ad Nafchwi tres d es. a Nafchwi ad Dawi! quatuor diaetae. Ab al Maragah ad ad Dainawar fexaginta parafangae. A Maragah ad Chunag, utraque eft Adverbeiganica urbs, tredecim paraf a Maragah ad Ardebil quatuor diaetae. A Chawwi ad Argis fex dies. a Maragih ad ad Dainawar fèxaginta parafìngae. Loca Arranae praecipua fic diftant. A Bardaah ad Wartichan funt feptem arafàngae, et aliae totidem ab hac Wartfcham ad Bailekan. A Schirwan ad Hab al Abwabi funt fere feptem dies: A Bardaah ad Tafiis fere 6a. paraf. Inter ea quae funt ad fretum Conftantinopolitanum in continente altera orientali, oppofita Conftantinopoli, eit ol Garun, arx diruta, c regione * .- ConConftantinopoleos. ' Ab hujus arcis feptentrione eft urbs Kazbi, etiam e regione Conftantinopoleos et ad ejus freti orientem. A Kazbi itur in litore ad Bantarakli, a Bantarakli ad Samfari, quae eft etiam urbs maritima, ad feptentrionem praecedentis Bantarakli. ' A Samfàri ad Kotru itur, quae eft etiam urbs ditionis Conftantinopolitanae ; a Kotru ad Kinuli, urbeculam maritimam, in feptentrione Kotru. Kinuli paret Soliman Bafchae. A Kinuli pervenitur ad Sinopen, quae habetur in tabula. - Inter ejusdem continentis urbes eft Abchas, urbs in monte, ad litus maris Crimenfis in finu maris, ab oriente paulum feptentrionali urbis Sachum; e regione 'l Kafa, fic ut ipfa, Abchas, fit in litore orientali, haec, ol Kafa, in occi- . dentali. Incolae Abchas funt latrones, qui vias intercipiunt. Abeft a Sachum fere quatuor diebus. Sachum fere tribus a Tharapazun, in feptentrionem. Huc quoque pertinet Al Thaman, urbs in ultimo mari Kirmenfi , ab hujus oriente, apud anguftiam inter duo illa maria, Kirmenfe et Azokicum. Mare 'l Azok cognitum eft in libris antiquis fub titulo lacus Mamites (Maeotis) habetque oftium, per quod cum mari Kirmenfi communicat. Ad hoc oftium eft illa urbs Al Thaman, primus limes regni Borcah, feu illarum terrarum, quas hoc noftro tempore Uzbeki tenent. Urbs illa magna eft, in plano folo; incolitur a Kaferis (aut infidelibus.) Hujus quoque traétus eft urbs Sochum, ad latus orientale auftrale maris Kirmenfis, a Moflemis habitata, ab oriente Trapezuntis, a qua diftat terreftri itinere dierum trium, in folo plauo, cui prope imminet mons; abeft a terris .al Corgorum uno die. Huc quoque fpe&tat Gokrak, urbs ad lacum Manitefch, prope *l Azak, a qua abeft verfus auftrum levi diaeta, in folo plano, habet a feptentrione & occidente mare aut lacuin) di&um; ab auftro vafta deferta et patentes campos. Incolae funt mifcellanei, Kaferi pariter atque Moflemi.

ARZANGAN, aut & Arzankan, ut habet Saidi filius, qni collocat inter Siwas et Arzan er Rumi, et ait, ab utraque pariter 4o paraf. abeffe, et viam, uae ab Arian ad Ariankan ducat, effè pratis et pafcuis continuatam. MAJANAH aut MAJANAG, quorum prius exhibet ol Lobab, pofte: rius ol Mofchtarek, eft, ut hic pofterior ait, inter praeturas Adzerbaiganae bidui diftans itinere a Maragah. addit tamen Majanah eam ab indigemis appellari, et magnam effe. ol Lobab appellat urbem Adlerbaiganae, unde prodierint

[ocr errors]

multi eruditi, ut ol Kadhi Abul Hafàni, 'I Majanagenfis, cujus fiat mentio ia rebus Maufchan apud Hamadian, ut paulo poft videbis. ')

*) MUSCH eft urbs parva, ut refert aliquis indigena fine muro, fn lacinia montis, ad oftium vallis, planitiem habet coram fe magnam, quae Sahrae (feu campi patentes) Mufch appellatur, in duorum dierun iter expanfàm, ia

qua funt prata et pafcua. Challath fere tribus.

Mufch abeft a Majjafarekin fere duabus diaetis, a

ARZAN *) eft urbs, ut ait Jacut in al Mofchtarek, in folo Armenico,

eadem cum illa vulgo fic di&a Arzan et Rumi.

Hanc jam fuperiori tabula ex

hibuimus. Eft etiam, pergit, Arlan urbs Armena prope Challath Ad quod obfervo, hanc eandem illam effe, quam hic proponimus, ut quae tribus diébus

abeft Challatha. Arzangan quoque eft urbs Armena.
illa, inquam, jam exhibita eft initio bujus tabulae.
Sed hoc non videtur bene habere.

cum eft urbs in Dejar Bacri.

et verum, quod ait Jacut, pertinere ad Armeniam. '

MALAZGERD *) eft urbs parva, nigro ftru&a lapide. habet fontes aquae, fed non item arbores. Sed Haukali filius appellat urbem Chailathae et Nafchwi tantum non parem magnitudine, fertilem, bonis refertam, propinTab. XVIII. exhibens Armeniam, Arran et Adzerbeigam. 3 1 :

Sic continuat ille. Sed Arzan fecundum al AziziPotius eft

6) Atqui fub illo titulo (nempe Hamadzan) prorfus nihil his de rebus habet, neue fcio, quis ille Maufchan, aut et quis Abul Hafan fuerit. 7) Adfcripferat hic cl. Schultens Leidenfi codici. Mufis amnis Armeniae apud Plin. Eftne forte Mofchone Jofephi Barb. p. 53. a. an potius Amus ejusdem ibidem aut Mus ejusdem p. 54. a. 8) Arzun urbs Armeniae in confinio Mefopotamiae Arzan Arabibus di&a, unde Arzanene regio, quam una cum Sophene, Intilene, Tabdicene et Corduene, Narfes Perfarum rex A. C. 297. Rom. Imperio ceffit. Arxane dicitur Theophani, Azanene Marellino, Arfanice Petro Patricio, Arzaniorum oppidum Procopio. Affem. p. 723. plura idem p. 724.. difputat de vera

.•

quam

fcriptione et aliis. Idem T. II. differt. de
Moiiophyf haec citat ex Dionyfii Chronic.
Syriac. Anno Gr. 7o6. (Chr. 395) Hunni
vadaverunt omnes Syriae regiones, quae
ad radices montis Sajj jacent, nempe Ar-
zwn, Maipheractam, Amidam, Hamaze-
tam et Samofatam. Montis saii meminit
Mafius in praefat. ad Barcepham, qui
montem aridum appellat. Is Taurus
mons eft, qui fupra memoratis urbibus im-
rminet, diverfisque in locis diverfa ab in-
digenis vocabula fortitur, nam juxta Ami-
dam et Marden eodem Mafio tcfte Tor ol
Coros id eft mons Cyri dicitur.
9) Mavróxigere. Cedr. 78o. Eftne
forte Vologefia, Vologelicerta v. Valef.
ad • mmiam. Marcell. p. 37 1. E Balachifch.

'kerd facile potuit Malazkerd nafci. 84*gx, μακτημον, xgxrjguor,) quum ille Marwan ibi fuam urbem conderet. E{5 - +

quam Arriiiae, a qua bidui aut tridui itinere abfit, quae habeat Arzan ab auftre; ab oriente auftrali Bedlis, a qua diftet fesquidie. - BEDLIS, aut ut alius quis, Badlis, eft, ut refert indigena * quis, inter Majjafarekim et Challath, urbs muro cin&ta, fed ejus muri dimidiâ pars eft deje&ta. pervadunt eam mediam aquae defluentes e fontibus, qui funt in eius agro. habet hortos in valle quadam. minor eft Hamata. cingitur montibus. propterea frigus ejus et hiems eft ingens, et nix' atque glacies quam plurima. $ecùndum Haukali filium eft urbs parva bene culta, copiofà bonis, ferax. Azizicus ait, eam a Cballatha feptem parafangis abeffè. CHALLAT aut ACHLATH, eft, ut ait aliquis indigena, in folo plano, hortis abundans et rivis, qui eam accedunt, ut Damafceni Damafcum. Eorum tamen urbem nihil nifi perparum intrat. murum habet, fed deje£lum, Damafcum fere magnitudine aequat Vehementer friget, montes ab ea diurno diftant itinere. - Secundum Haukali filium eft urbs parva, bene culta, fertilis, abundans bonis. Hanc inter et Malalgerdam numerat ol Azizicus feptem parafangas. Celeberrima omnium Armeniae urbium eft Achlath, fie ait Saidi filius, eujus fama illuftris quaquaverfum percrebuit. ARGISCH eft parva urbs, ut ait aliquis indigena, fine muro, in confinio planitiei et montis. €hallatha in orientera abeft ad bidui fere iter. Ex ejus iacu petitus alio devehitur pifcis nomine Tharnag ') notus. In oriente Challathae, ait Saidi filius, eft lacus Argifch, cujus longitudo ab occidente ad orientem cum flexu ad auftrum eft quatuor diaetarum, latitudo unus diaetae. Reperitur ibi pifcis oth Tharnag, qui falitus alio defertur.' MARAGAH eft inter capitales Adzerbaigariae, ut ait filius Haukali, Fertilis, ad modum amoena, hortis abundans et pagis. Ad occidentem Tabrizae eft, ut ait ol Mohallebenfis, ad feptendecim parafangarun dittantiam. Eft urbs

nova; olim erat pagus. Sed aliquando caftra ponebat ibi Marwan filius Moham

[ocr errors]

to) vel ur Schikardus effert Taring. Monophyf.) Teta Arfània' feu ad Arfa-Abai%hareg. apud Afleman. Tom. II. niam fiuvium Armeniae inter TigranogerEibl. Tor. pág. a52. Argifch urbs ad lacum ta et Artaxata fluentem, de quo vid, Cellar. Arabeßiaé ÉÍtne diéta a fluvio Arfanis, N. O. A. T. If. p. 38o. de quo fic Aflem, T, II. B. o, (diff. de

•. -

« السابقةمتابعة »