صور الصفحة
PDF

urbem novam, quam condidit Chodabenda, de qua mox.

[ocr errors]

Et admodum amoena et in colle extra eam obervavit Chowaga Nafir oddinith Thufenis tellas pro Holaku, ufus adjutoribus in eam rem Mowajjadeddini "l Aradhene, et Mohjjeddini;Africano. TEBRIZ, et, ut ait ol Lobab, celeberrima urbs Adzerbaiganae, quam vulgus Tauria, apellat. Magnitudine, ut ait filius Haukali, acceditad Chanwi. Erat ibi folium regium familiae Holaku Tatari; quod deinde translatum et ad Notro tempore, lo. quitur Saidi filius, et Adzerbaiganae haec metropolis; tructa et pulcherrime lapidibus Kafehanenfibus, ") et gypo et calce. Habet gymnafia pulchra et Gutham (eu vallem amoenam, autviridarium) venutam. Inter ejus optimates erat aliquis, qui benigne norat et amice Tataros tractare, quo factum ut

haec non eadem crudelia fata fuerit ab illis experta, atque Maragah aliaeque. os SOLTHANJJAH, “) eadem cum CONGORLAN et in oriente

Tauritae cum exiguo flexu ad autrum, va urbs, a o) Chorbende condita, filio Argun, qui fui regni fedem ibi colloca- . Aquas accipit per canales. Propo abet, diurno fere iti

Parum habet fructuum et hortorum.

vit. Et in folo plano.
nere, a montibus Kilan.
eo a vicinis regionibus convehuntur.

Ditant inter fe octo diebus. Et no

Sed fructus

AVGAN et urbs parva rivis et arboribus intructa paucis, ítem foris, et

pago, fertilis, bonorum, dives.

11. Quales iti int lapides Kachanici, mecio, videntur effe lapides vitrati, feu vitro plumbeato obducti, nitidi, et picti, ut funt porcellanae e.gr. Delphicae, quibus in Hollandia folent parietes et caminos vetire; in hane opinionem me induxit, quod in fehedis Schikardianis a cl. See, bifch ad hunc locum adfcriptum inveni ex Taverniero l. 1. Itin. Perf. pag. 22. G3íafirte 3tegetcine inb in Jericm bergemeinte 3ierrat) o ntan tcm berricíften G3ebäuben gicbt. Solent autem a locis ubi fabrefiunt, talia vel va a vel alia opera terrea coéta, denominari, ut porcellana - Delfeñfis, va a Colonienfia, Maiolica, Faventina; porcellana Minica, Sinica.

-

ARDUBIL,

12) v. Jofeph Barb. p. 43. a. b.

13), In meo codice hic et praec. art. erat Charbenda. ita quoque et ibi et hic Schikardus et Tengnagelius. Alias Chodabenda. Sed et indiferens. v. Afeman. I27. 28o. in iisdem annotatum quoque hoc reperio Haythoni dicitur Carbaganda f. 39. et, Carbanda f. 41, frater Cafanis, qui Arguni filius, vid. Not. Reinecc. f. 273. Conf. D. Herb. p. 88. b. ult. Algiaptou (qui et idem cum Chodabende) batir la ville de Solthania, et en fit le fiege de fon empire l'an.7o4. (de l. C. 13o4) fed Hagi Chalifa eam A. 7o9. coeptam et A,711. abolutam fuife fcribit.

Tab. XVIII. exhibens Armeniam, Arran et Adzerbaigan. 3 i ;

[ocr errors]

ARDUBIL eft in Adverbaigan, ut ait ol Lobab et forte condita ab Ar. dubil, filio Ardamini ") filii Lamthi, filii Jaunam, et ab eo fic di&a. Urbs eft, fecundum Haukali filium, Adverbaiganenfium maxima, abeft Zangana quin. que diaetis; feptem et viginti parafangis a Chunag, quae eft ultima urbiumi Adverbaiganae; abundat bonis. Ad duas inde parafangas eft mons Silan, editiffimus, quem nunquam nix deferit. Ardobil eft maxima urbium Adverbaiganae, ait ol Mohallebenfis, in ejus tra$tu' feptentrionali. Habet latitudinem 4o graduum, et ab occidente montem perpetua nive te&um. Incolae funt craffae crafeos, et moribus afperi. Abeft Tebrizo z * parafangis. ORMAJJAH propinqua eft lacui Tala, '*) de quo egimus una cum caeteris lacubus in hujus libri prooemio. Arx Tala eft in infula hujusce lacus, qua Holacu divitias fuas, ob loci firmitatem et robur depofuerat. Amoena ef? Ormajjah et abundat bonis. ol Mohallebenfis appellat eam infignem urbem, et ait, inde ortum ferri Zaradafchtum prophetam Magorum; ultimus, ait, eft erminus Adzerbaiganae a plaga occidentali. Abeft a Salmas in occidentem 16 parafàngis. In ejus pun&to occidentali eft ol Maufel, a qua parafangis abeft quadraginta. Secundum relationcm alicujus indigenae eft urbs muro cin&a, mediae magnitudinis, exculta, in confinio montium et planitiei, quae eft pone

14) Sic etiam Schik. fchedae. ' Sed credo [)al poft Re ex fimilitudine fcripturae perperam repetium delendum effe, ut fit Armini, ut infra legitur p. 3 16. v. Bailakan. Sed pro Lamthi habet ibi Leid. Lithi. Sched. Shik. Lanthi. Hoc non extrico.

15) Eftne haec illa Tela, de qua fic habet Àffem. T. II. B o. (diff. de Monoph. v. Tela) abfolute vel cum addito Tela NMamzalat qua compofitione ab aliis Syriae et Mefopötamiae ielis dignofcitur ; idem enim Syîorum fermone fonat ac mons feu collis. Antipojs olim di&a, tefte au&ore Chronici `Ed effemi, qui eam A. C. 359. a Con(tantino irmp. inftauratam Conftantinamque appellatam affirmat. Pro Antipoli iacitus Anthemafiada habet. Tiridates, inquit, volentibus Parthis Nicephopium et Anthemufiada, caeterasque ur

[ocr errors]

mOnteS

bes, quae Macedonibus fitae, Graeca wo. cabula ufurpant, recepit. Stephano Anthemus, Ammiano, Straboni et Plinio Anthemufia. Cellarius poftquam fupra recitata Taciti urba attuliffet, Conftantinae nomen, quod Anthemufiadi debetur, Nicephorio tribuit, et de fitu Anthemufiae longam, quaeftionem movet, quam uno verbo expedire potuiffet, nifi Nicepho. rium cum Conftantina confudiffet. Con. ftantinae, quam eandem effe cum Tela, Antipoli, feu Anthemufia ex Jofue Stylitâ et Dionyfii Chronico demonftravi T. J. p. 273. et 395. fitum defcribit Theopha. nes ad An. Anaftafii 13. Conftantina in. quit, Nifibin ad occafum 56 ftadiis, toti. demque Amidam verfus feptentrionem diftantes habet. *

[ocr errors]

3 1 4- • Abilfedie Geographia

montes Perfàrum, in oc:idente feptentrionali lacus Tala, ad diaetae fere inde diitantiam. MUKAN eft, ut ait ol Lobab, urbs in tra&u Derbend. quemadmodum opinatur os Samanenfis, Plura non dabat. Filius Haukali afîèrit, duobus diebùs a Bab el Abwabi diftare. ` Ad jurisdi&ionem Ardobil refert ol Avizicus. Hoc, inquam, tempore non fupereft Muganae celebritas; tantum notae funt terrae Mugan, vaftae iiiae terrae, frequentes aquis, et cannis facchari et pafcuis, in litore miáris. Thabarestanae, prope maré, in pun&o occidentali feptentrionali Tebri, ad decem fere diaetarum inde diftantiam. Ibi hibernatur Ordu '*) Tatarorum ut plurimum. BARZ AND eft urbecula Adzerbaiganae fecundum al Lobab. * A Barwand ait ol Azizicus [ad Tahla fuper defertum funt feptem parafangae et inde] ad urbem Wartfchan 1 , paraf. I A Wartfchan fcinduntur viae. - Dextra abit ad terras al Babi, finiftra ad urbem Bardaah. Ab urbe Barwand funt feptem parafangae ad Chafchan, a Chafchan ad Ardebil 1 3. vel zo. Filius Haukali feptem, ait, parafìngis abeffe Bardaam et Wartfchan; totidemque Wartfchan et as Salkan, Eft autem Wartf:han urbs Arranae. od DABIL eft capitalis Armeniae, ut ait filius Haukali, magna urbs chriftianis frequens. Moflemi quoque Gameum (feu templum magnum) ibi habent ad latus ecclefiae chriftianae. In ol Mofchtarek habetur nihil, nifi quod Dabih fit urbs Armeniae. Inter illuftriffimas et praecipuas urbes hanc refert ol Azizicus, metropolin Armeniae interioris, et fedem principis, dat ipfi

graduum latitud. 38.

BARDAAH eft capitalis regni Arram, aut, fecundum Hauka!i filium, eft urbs magna Arranae, admodum fertilis et amoena; nondum integra inde abeft parafanga locus ol Abderan ") di&tus, qui per diei iter in longitudinem et alterius diei in latitudinem totus continuatus eft hortis denfis, omnibus fru&uum plenis, ut nucibus avellanis et caftaneis. Ad ejus urbis portam eft forum . (feu (feu nundinae ) quo die folis quocunque confluunt magno numero, locus ol Karaki appellatur. , Ita, inquam, comparatum erat cum Bardaah tempore Hau*alidae, antiqui au&oris: hoc autem noftro tempore defolata jacet, ut mihi narravit, qui vidit, et neque remanfit, nifi portio quaedam, al Maarrah minor. quod autem defertum jacet, tantumdem ajebat effe atque quod Halebi jacet devaftatum. Eft in folo plano, ajebat idem, habet hortos et aquas multäs, et parum abeft a fluvio'l Kor. ΚANGAH ut ait ol Mofchtarek, eft inter celebriores urbes Arranae, fub cujus illam titulo profert. . . Narravit mihi aliquis, qui verfatus eft ibi terrarum, quod Kangah Bardaah abfit duabus diaetis, et quod Bardaah ipfi pofita fit in occidente cum exiguo flexu ad feptentrionem. quod fit illius tra&us urbs praecipua, in folo plano, hortis abundans, infàlubris, dives ficubus, quorum , qui guftavit aliquid, eum febre corripi ferunt.

16) Ordu funt caftra. copiarum ftatio. £Oer ©tab. Eft ^vox Turcico. Tatarica. Saepe oecurrit in hiftoria Abilfedae. Addo nunc, quae codex Paiifinus plura fuggerit praecedentibus fubne&tenda • Mukan, ait au&tor e} Azizici, eft in extremo provinciae Kilan occidentali. Abeß ab oftio

fluminis Kur, fi procedas in litore verfus
occidentem nonnihil feptentrionaliter, fe-
decim parafangas. Inter oftium autem
eiusdem fluyii et al Bab (feu pylas) in li-
tore maris Hyrcani funt 21. parafangae.
17) Vel potius ut Schik. habet iii fche-
dis el Anderab. -

SCHAMKUR eft, ut ait ol Lobab, arx in ditione Arran. Aliquis, qui verfàtus ibi eft, perhibuit mihi, pagum (aut oppidum) effe Bardaae, et quidem ibi fegetes effe, quas e tuguriis cuftodiant. effè quoque ibi Minnaret, (feu pharum) fumme excelfum atque eminentem, *a

TAFLIS eft, fecundum al Canun, capitalis Korgeftanae. Filius Hau1¢ali duplici muro cin&am eam perhibet, et tribus portis inftru&am, admodum fertilem, praefertim fru&ibus horaeis, habere quoque thermas, ut habet Tiberias, quiarum aequa effluat bulliens fine fubje&o igne. In al Lobab appellatur ultima urbs Adverbaiganae, eius plagae, quae confinia refpicit. Notât Saidi filius, eam fuba&am et diu poffeffam fuiffe a Moslemis, et inde multos quoque do&ores prodiiffe. Deinde Korgos, qui funt Chriftiani, eam recuperaffe. Inter Tefiis et Challath collocat ol Mofchtarek Sormari, arcem validam, cum fubje&o magno nomo. Eft etiam Sormari, ait idem, inter pagos

Bocharae. SARIR ol LAN. *) os Sarir, ait ol Mofchtarek, eft provincia et principatus amplus, in terris ol Lan, (feu largy) prope Bab el Abwabi, (porr 2. tan!

13) Mihi videtur vitiofa haec fcriptio tropolis) Lazorum. Nifi forte potius re

-effe,' (quae tamen ufu obtinuit et inua &te habeat haec fcriptio et Al-Lani, fiat

. luit, neque mutanda ) orta ex, ol Laz. iidem cum Alanis , qui noti funt ex mi

ze tranfiit in Num facli errore, Notaret grati9nibus gentium. Et ita qaoque fta

itaque folium (vel regia, capitalis, me- tuit DHerbelot patiim. - -* *.

[ocr errors]
[ocr errors]

tam portarum), quibus ego haec addo, hodie, Bab ol Hadidi, (feu porta ferrea) appellari. ol Athwal tribuit al Lan gradum long. 73. latit. 44. ut eft in tabula, fed ol Canun ait. Sarir domini Lanorum eft ad grad. long. 72. lat. Urbs os Sarir, ait Saidi filius, eft capitalis terrarum es Sarir. Ibi pofuerat olim aliquis Cofreorum (feu regum Perfiae) alicui fuorum affinium Sarir, (feu folium) eumque jufferat fuo nomine provinciam adminiftrare. Ex eo nomen inhaefit ei Belad os, Siriri (feu terrae folii). Longitudinem ejus perhibet 74. latit. 5o gr. 3 1 min. Incolas, ait, mifcellaneos effe. Effe in monte, qui communicet cum Gjabal il Alfoni (feu monte linguarum) qui idem eft cum monte'l Fatik *), in quo eft ol Bab (feu porta). - *

BAILAKAN, urbs Irranae, ut ait filius Haukali fertilis, abundans benis. Pariter appellat eam ol Mofchtarek unam de celebribus Arranae urbibus. ol Lobab dicit, urbem effè in Derbend Chozarorum, qui Derbend (feu porta ferrea) eft apud Schirwan, et forte, ait, aedificavit eam Bailakan, filius Armini, filii Lithi, filii Iaunam, unde de eo nomen accepit. ol Avizicus numerat inter Bailakan et Wartfchan feptem aut o&to parafàngas. - .

urbs BAL ol ABWABI (feu porta EtT aut porta maxima) hoctempore noftro Bab ol Hadidi (feu porta ferri aut ferrea) dida, eft fecundum al Mofchtarek, apud Derbend in tra&u Schirwan. Urbecula eft Babol Hadidi, ait aliquis itinerator, oppidis aut pagis fimilior, ad mare Chozarorum; eft inftar limitis interTataros feptentrionales, qui Bait (feu domus) Borcah dicuntur, et Tataros auftrales, qui Bait Holakuh appellantur. Eft urbecula parva,

- paucarum domuum, ad mare Cafpium. od Derbend, ait aliquis itinerator, eft

urbeculae nomen hoc noftro tempore, in litore maris Cafpii, mare inter et montem, in feptentrione praecedentis Bab el Hadidi. Sed ol Canum unam et

eandem facit; Bab ol Abwab, inquiens, vulgo Derbend Chozarorum di&a, eft ad eorundem mare-

DOWIN*) ut ol Mofchtarek, aut DAWIN, ut ol Lobab, eft urbs Armenica, ut ait ol Mofchtarek, prope Taflis; et ad illam principes Ejubidae ge' nuS .

[ocr errors]

19) Sic eft in Leid. credo tamen el Caitak re&ius, quod in Schedis Schikardi offendo. Ibidem annotatur, apud Nubienfem f. a42. hunc montem Kabak appellari. Sed reâa et vera le&io eft öl Kitak. Jofephus Barbarus Viagg. in

55. b.
2o) Affem. p. 7o7. Adäbin, Graecis
AVguos, Arabibus Davin feu Dovin, Ar-
menis Thevin Armeniae majoris urbs,
haud procul Tephlis, Ibi, imperanté
lu-

« السابقةمتابعة »