صور الصفحة
PDF
[ocr errors][ocr errors]

... Tab. XVIII. exhibens Armeniam, Arran et Adzerbaigan. 3 1 7

nus referunt. ol Lobab quidem ad Azerbaigan refert, Sed perfpicuum eft ad. Armeniam pertinere, quemadmodum voluit Iacutus. NASCHWI eadem cum NAKGAWAN eft urbs, ut legitur in al Anfab, cohaerens cum Adverbaigan et Armenia, fed jurisdi&ionis Afranicae. Abeft Tebrizo fex parafangis. Secundum Saidi filium eft Nakgawan in feptentrione fluvii'l Kor. una de celebrioribus urbibus Arranae orientalis, quam devaftarunt

Tatari, caefis omnibus omnino incolis. A feptentrione habet urbem al Bab *').

SCHARWAN *) erat olim, ut ait Saidi filius, capitalis fui principatus, fed hodie principatus illa Scharwanenfis attributus eft Adverbaiganäe. Pertinet ad eam celebris illa Derbend; quae hodie, inquam, Derbend Bab ol Hadidi **) appellatur. Arranae eam accenfet porro idem Saidi filius. ol Lobab ait effe Scharwan urbem in tra&u Derbend Chozarorum, conditam ab Anu Scharwan. omiffàm effe levioris et expeditioris pronunciationis gratia vocem Anu, et effe illam Scharwan, unde complures eruditi prodierint.

MARAND, ait ol Lobab, eft urbs Adzerbeiganica, prope Tebrizum, in huius orientem non nihil feptentrionalem. praedicavit illam mihi, qui vidit aliquis, urbem parvam rivis inftru&tam et arboribus. Removet eam Taurizo'l Mohallebenfis quatuordecim parafangas, et quinque a Chan Korkor; duodecim ab urbe Nafchwi, a qua dirimitur interfluente fluvio'r Raff. **)

WASTHAN eft, ut refert aliquis indigena, inter orientem et auftrum a Wan, a qua plus diftat itinere diurno. eft ad oram lacus Argis in confinio planitiei et montis. Refert ol Mohallebenfis Wafthan inter urbes Armeniae, et ait eam diftare i 5 parafangis a Salmas, fex a Wan *).

R r 3 SA

Iuftiniano, fedes erat Catholici Armenorum, conciliabulum Thevinenfe paulo poft A. C. 5oo. celebratum ex Chronico Dionyfii Iacobitarum patriarchae conftat, Adabinum feu Dubium ab Arabibus anno Chrifti 641. expugnatum fuiffe.

21) Eadem cum praecedente Bab el Abwab.

22) Hodie Schirwan.

-23) Imo vero leg. Derbend, id eft

( arabice) Bab ol Hadidi, latine, porta ferri appellatur,

. Baumur dicitur;

24) Id eft Araxe.

25) In iis quae Affem. p. 773. 774. de Salmas habet et haec funt. ,, In tabulis geographicis memorantur in Affyria qui. dem feu Curdiftana, \rnua (Ormia) i)afem, Baz, Galu, Gur, Batnura, quae male in Media vero , feu Adeibigana, Maraga, Albach, Vaftan , quae pérperam Vafgam dicitur, Afnoch, Saldos, quae et Sidós, Hafaph, quae et Hufarba, Saphtan, quae et Sciabatan, et Ormia; in Armenia autem Vam.

[ocr errors][merged small]

SALAMAS abeft, ut ait ol Mohallebenfis, a Chowajja in occidentem feptentrionalem, ad feptem parafangas, eft urbs magna et capitalis, fi quae alia; inipfa et ad eam continua fiunt mercimonia. Abeft ab Ormajjah fedecim parafàngis. eft in extremis Adverbaiganae occidentalis. ol Lobab fimpliciter ait effe urbem Adverbaiganenfem.

CHOWAJJA*) in occidentem et feptentrionem, abefta Marandad I 2 parafangas, ut ait ol Mohallebenfis, ol Lobab eam numerat inter urbes Adverbaiganae, et ab ea ad Salamas unum et viginti miliaria.

RASTHAMUNIJAH eft capitalis Turcomanorum, ut ait Saidi filius, dicuntque, in ejus tra&u effe ■niile domos, aut familias Turcomanorum, qui ia Conftantinopolin (quae prope inde abeft) incurrant. eft ab oriente Heracleae, tres dies abeft Sinope. Alius tamen aliquis perhibet, quinque diactis diftare, Sinopen in feptentrionem, Kaftamuniam in anftrum. Abeft ab Ankurijah (feu Ancyra) quinque diebus in orientem.

, SINOPE eft celebre emporium, in Kaftamoniae feptentrione fitum, occidente Samfunae ( Appellatur quoque Canli ). Retulit mihi vir aliquis fide dignus, Sinopen effe muro cin&am, cujus aliquot turres lambat mare; habere hórtos innumerabiles, Samfunadiftare fere quatuor diaetis, fic ut ipfà occidentem fpe£tet, illa, Samfum, orientem. Noftro tempore dominatur Samfunae aliquis de pofteris ol Barwanah, potens navibus, quibus praedatur et bellat per mare, neque fere poteft mari quidem in ordinem cogi.

SAMSUN eft emporium celebre navibus, quas emittit et recipit a Crimenfibus. Eft ut ait Ibn Said, ad orientem fluvii, qui oritur apud Amafiam, et procurrit donec effundat fe in oriente Samfun. Huic ab occidente eft Sincpe, ipfà haec, Samfun, eft ab occidente Trapezuntis. Habet canales, ait alius quis, ad eosque hortos, eft maritima in planitie, habet ab auftro montem, qui in orientem et occidentem ad litus maris procurrit.

THARABAZUN eft emporium celebre. Plurimiejus incolae funt ol Lok

vi *'), ait Saidi filius. In eius auftro orientali funt montes Lokzorum, qui etiam montes linguarum appellantur, ob diverfas diverfarum dialectorum in eo na

26) Vulgo Coi, geminam Coi comme- 27) Suntae Lefgi. amorat Iofephus Barbarus p. 54. a ult,

[ocr errors]

nationes. Tharabatum olim audiebat Tharabazondah, eft in occidente Sochum, '

• in oriente Samfum.

T A B V L A D E C I M A N O N A

[ocr errors][ocr errors]

At^iut. tribus illis conjun&tis provinciis, Armenia, Arran, et Adverbaigari, et quae iis adduntur, terrae ejusdem climatis, convertit fe au&or ad regionem montanam, quae vulgo Iraka Perfica dicitur. Eam claudit ab occidente Adverbaigam, ab auftro pars al Irakae , et Chureftanae; ab oriente defertum Chorafanicum et Perficum; a feptentrione terrae Dailomitarum, et Kazwin, et or Ray, fecundum eos, qui duas has regiones eximunt Regioni montanae et accenfent Dailomitidi ; propterea, quod montes Dailomitarum ambas am- `; biunt. ' - - Inter urbes Regionis montanae pertinet Mawafchan, quam o! Lobab una cum Majanag, urbe Adverbaiganica commemorat, et appellat deliciofum locum, abundantem arboribus et aquis, apud Hamad Lanam, quem defcripferit ol Kadhi Abu ' l Hafani Ali, filius *l Hafani, * 1 Majanagenfis, his inter alios `verficulis. - - Quando commemoratur pulchritudo paradifi, adesdum, defpice an non fit. in valle Mawafchan Invenies vallem inter anfra&uofos montes, quae diffipat omnes curas, et - locum lufus, quiabigit omnem fcrupulum et follicitudinem. Inter prata viridia nitentia et murmur aquae dulcius auditu, quam funt tri- chorda et dichorda. J Et lufciniae cantillationes fuper fructibus, quos putes effe aurum et argentum. O beata tu manfio ! nifi foret meum defiderium in Derb o . Zafaram. Inter

[ocr errors]

Inter caftella eórum tra&uum eft arx Kofchaf, aut potius arcicula, inter at Zabum et afch Schatth, (feu ripam, nempe Tigridis) prope locum, ubi fe Zabus effundit in afch Schatth. Abeft ab Arbela in occidentem ad duas fere diaetas. Prope Kofchaffunt prata et pafcua, ubi confidere folent Tatari. - Media montanae regionis eft Hamadlan, ait filius Haukali. Zangan eft in extremitate feptentrionali, Abhar in meridionali, mons Donbawend in orientali. In occidente nonnihil auftrali eft urbs or Ray. Hanc inter, or Rajam, et Abharum, eft Thalakan et Kazwin, quae, quominus fint mediae inter Abhar et ar Ray, defle&unt aliquid ad auftrum. Sawah, pergit, eft in occidente 'r Rayae, et auftro'th Thalakan, et Awah eft in occidente auftrali Sawah, et od Dainawar eft in occidente Hamad vanae, cum flexu ad feptentrionem. Nahawend eft ab auftro Hamadvanae, et Ifpahan in extremitate regionis montanae auftrali. Hujus provinciae majores urbes funt Hamadtan, et od Dainawar, et Ifpahan, et Kom. His minores funt Kafchan et Nahawend.

Inter ea, quae ad Hamadtanam pertinent, funt Aznawah, arx in tra&u arundinetorum Hamadvanenfium.

Ab Hamadvana numerantur ad ad Dainawar plus quam viginti parafangae ab eadem Hamadiana Sawam 3o. Sawa ad ar Rayam itidem 3o. Hamadzana Zanganam fuper Schahrlur, iterum 3o. Hamadzana Ifpahanam 8o. Septuaginta fere funt parafangae Hamadvana ad initium Chorafanae. A Sawah ad Kom fere 1 a paraf. totidem fere a Kom ad Kafchan **). Ab ar Raya ad Kazwin 3o par. ab ad Dainawar ad Schahrtur quatuor diaetae; ab Ifpahan ad Kafchan tres diaetae.

Kom condita eft anno Hagrae 83. ut ait ol Lobab, ab Abdallahi el Sadano, et al Ahwafo, et Ifhako, et Noeimo, et Abder Rahmani, filiis Afadi, filii Maleki, filii Ameri 'l Afcharitae; qui fecuti fa&ionem Abder Rahmani, filii Mohammadi, filii '1 Afchatfchi, fubftiterunt hic loci, duce fuo fugato ab al Haggago filio Iofephi', tfch Tfchakefita. Erant ibi loci feptem pagi, quorum

[ocr errors]

28) Hunc Iocum Affeman p. 722. {ic fidei coram Pio IV. emiffae haec habet : exhibet ,,Sciava, inquit Abulfeda, diftat Orbel metropolis; Sarava et Hancava epia Com circiter duodecim parafangis, ab fcopatus.“ Binae urbes in Adorbigana feu Hamdana 3o. paraf. eftque ad occafum Media, quarum primam Arabes vocant Rajae ; Aznava vero haud procul ab Sciava, alteram Aznavah, utramque AbulfeHamdana “ poftquam praemififfet haec da ponit in Parthia quam ipfe appellat verba: „Abd Iefus ad calcem profeffioais &c. Belad al Giabal,

unus alteri propinquus haerebat. Horum itaque virorüm familiae et afTeclae, globo fa&lo, illorum pagorum capitibus peremtis, occupabant pagos, et conde. bant iftam fuam novam urbcm, cujus feptem aliquot vicos conftituerunt feptem illi pagi, quorum uni nomen erat Condam. Ex hoc nomine abje&is aliquot lite. ris ftudio brevitatis, pro C (Kef) fubftituto Kof, ut folent Arabes, quando ex Perficis Arabica faciunt, evafit Kom. Huic Abdallahi erat filius,^ Mufà (feu Mofes) di&us, qui, translatis ex al Kufa fedibus ad Kom, inftituit ibi et introduxit fe&am Schiiticam. Inter urbes Regionis montanae eft quoque Rudvrawar, ut ait filius Hau. kali, fertilis, parva, fru&ibus et aquis abundans. Rudzrawar proprie quidem Reftaki feu nomi eft nomen , nihilominus tamen et urbis etiam éft. " Créféit ibi multus et excellens crocus. Collocat eam ol Lobab in tra&u Hamadzanenfe multofque, ait, inde eruditos prodiiffè. Zarand etiam ad regionem montanam fpe&at, urbecula in tra&u Ifpa. hanenfi, ut ait ol Lobab. ol Athwal eam collocat ad gr. long. 7 a. min. 4o latit. 36 gr. 3o min. ol Canun autem ad gr. long. 73. latit. 33. mim. 1 5 (aut 55 ). &} Doligan eft urbs in tra&ibus Ifpahanae, ut ait ol Lobab, et Dolikam di&a. Inter oppida celebria diftri&tus Ifpahanenfis, eft Rawand, et Chan Langan, cujus gentile eft ol Chanijo, prorfus idem nomen, cum eo, quod notat hominem, qui verfatur in Chan, feu diverfio publico. Gaj, ut ait ol Mofchtarek eft nomen antiquae urbis Ifpahan. Pri. mum fcilicet ejus nomen erat Gaj. dein appellabatur Schahreftani. Ejus plurima pars defertaeft. ol Iahudijah (feu Iudaeorum urbs) manfit in fuo ftatu, et haec eft urbs Ifpahanae maxima. Quae intercedunt al Iahudijam et Schahreftanam, defolata funt, ad miliaris fere fpatium. Inter Gajjam, urbem Ifpahanae et al Iahudijam intercedunt duo fere miliaria. ol Iahudijah di&a eft propterea quod Bochtanfàr deftru&ae a fe Hierofolymae incolas huc traduxit, qui fibi aedes ibi conftruxerunt. Jnterjeäo multo tempore poft deferta fuit Gaja et vicus Iudaeorum crevit, quibus deinceps fe mifcuerunt Moslemi; et illum %. cum ampliarunt. Manfit tamen Iudaeorum illi nomen. Plurima É fic di&ae regionis montanae, ut ait filius Haukali, alias vulgo Irakae Perficae appellatae, confiftit e montibus, excepto eo fpatio, quod Hamadvanam et ar Rayam et Kom intercedit: nam ibi pauciores funt montes. Si e Schahrtur ad limites ol Gabali velis evadere, procedis inde in orientem ad

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »