صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors]

Holwan, ab Holwan ad Jfpahan. Inde, ab Isfahan procedis fuper iimite, qui dirimit Perfiam et al Gabal ad Kafchan et Kom. tum flectis ad Kaichan et Sch.hraward. Borchawar, ut ait ol Lobab, et traçtus aliquis Isfahancnfis, comple&ens complura oppida. Inter Isfahan et Schiraz, ut ait idem au&tor, eft Somairam, urbs, in extremo termino ditionis Isfahanenfis. on Nubabar, ut ait ol Mofchtarek, eft locus ad duas ab ar Ray ftationes, invia, quae Isfahanam ducit. Nathanz fecundum al Lobab eft urbecula diftri&tus Ifpahanenfis, quam conjicit os Samanenfis abeffe Isfahama propemodum viginti parafangis.

SCHAHROZUR eft urbs parva, ut ait Haukali filius, cohaeret cum terris Maragae, ut ait ol Mohallebenfis in al Azizico; ab illa tamen aliquot *) diaetis abeft, in folo fàxofo afperoque, nihilominus, ait, fertilis eft, abundat mercimoniis. Incolae funt craffi aique fàevi. Collocat eam ol Lobab inter al Máufel et Hamadvan, aitque conditam a Zur filio' th Dhahhaki; a quo dicta eft Schahrozur, Perfice id eft urbs Zuri.

IRPIL eft, ut ait Saidi filius, urbs nova capitalis terrarum Shahro uren

fum. Iakut in al Mofchtarek ponit inter utrumque Zabum, numeratque duos inde dies al Maufelam non nimis contente eunti. Eft etiam Irbil, ait idem, nomen urbi Sidoni in litore Syriaco. Indigenarum aliquis perhibet, urbem effe magnam, fed cujus pars maxima jaceat defoiata: habere arcem fuper excelfo colle intra murum a latere urbis ; hanc e!fe in folo plano; abeffe a montibus plus quam diei itinere. habere canales multos, per quos aqua introeat ad templum magnum, et aulam principis. Abelfe ab ai Maufela verfus orientem et auftrum.

, KERMISIN ') eadem cum Kermanfchah, quam etiam pro Kermifin in multis libris Kermafin appellatam et fcriptam invenimus, eft urôs, ut ait ol Lo. bab. in al Iraka montana, ad triginta parafangas ab Hamadiana prope 'd Dainawar. Etiam, ait, Kermanfchahah appellatur. Kermafin, ait ol Aziiicus,

[ocr errors]

29) Sch. Scbik.intercedunt 6 ftationes 3o) M. Paul. Veneto p. 15. et 17. Crehoc nimium eft, * - mofor » et Curmofa et P. 2o. Cormofa.

eft urbs montana nobiliffima, et maximi momenti, non tantum culta, fed et offerta hominibus , abundat crefcente ibi croco. - - * od DAINAWAR eft, ut ait Haukali filius, in occidente Hamadianae cum flexu ad feptentrionem, urbs fertilis, abundans fru&tibus et aquis, et locis deliciofis. Urbem montanam appellat ol Lobab et collocat apud Kermifim. Quadraginta parafangis ait eam ol Avizicus ab al Mautela diftare; ab origine fluvii '7 Zabi, decem; iterum quadraginta, ab urbe Maragah. Saidi filius aequiparat eam Hamadvanae. RASR ol LOSUSI (feu caftellum latronum) eft, ut ait ol Lobab, urbs prope Afadabadv. Etiam, ait Mofchtarek, Kenkewar aut et Kenkowar *) appel{atur, et eft urbecula inter Kermifin et Hamadtan. Sed eft aliud quoqueken. kewar, caftellum forte, apud Gazirat Ibn Omari. Idem de fynonymia Kefr ol Lofufi et Kenkewar confirmant ol Lobab et Abul Magdi in libro't Tamjizi, qui addit, abeffè eam feptem parafangis ab Afadabadt. - KASR o SCHIRIN, id eft caftellum Schirim, pellicis, ut ait ol Mofchtarek, Cofroës Barwiz., eft prope Kermifin, inter Hamadvan et Holwam. Duo haec Kafr (feu caftella) diftant inter fe quinquaginta parafàngis. Schirin eft uxor Cofroës, funt verba'l Adrifenfis, de qua nomen habet hoc caftellum. Exftant ibi operum regum Perficorum admirabilium rudera. Abeft a Chanekin 7 paraf. ab Holwan, 5. ab Schahrotur, 2o. SOHRAWARD eft urbs parva, ut ait filius Haukali, potiffimum a Cur

dis culta. Appellat ol Lobab urbem penes Zangan.

os SAIMARAH eft parva urbs, ut ait filius Haukali, aquis et arboribus inftru&a et arvis, amoena, cujus domos vicosque aquae perluunt. Ahmad ot Kateb (feu fecretarius) eam appellat urbem in prato vaftiffimo, fontibus et rivis exundante. abeffe ait a Sirawan duabus diaetis, os Saimarah, ait olMofchtarek, eft regio'] Bafirae, quae multa fub fe continet oppida. . Sed eft etiam urbs ditionis Montanae verfus Chureftan, dives fru&tibus horaeis et aquis. Paria fere de hac exftant in al Lobab.

oth THALAKAN, Montana nempe. Sunt enim, ut ait ol Mofchtarek, duo loca fic di$ta; unus Chorafanicus, de quo fub Chorafàna dicetur; alter hic in regione montana. Urbs eft et Kurah (feu nomus) inter Kazwin et Abhar. , Propius, ait Haukali filius, accedit haec ad Dailomitidem, quamKaz- S s 2 win.

31) Eft keywogae Ifidori Characeni T. II. Geogr. Min. Hudfoni p. 6, qui in Media ponit,

win. Et fane in libro'l Athwal, Perfico, accenfetur oth Thalekan Dailomiti- ` di. Ahmad ol Kateb eam fitam ait effè inter duos magnos montes. os SIRAWAN, cujus urbs praecipua eft MASABADZAN, Abu, Jakub Ahmad ol. Katebo ait os Sirawan etiam Mafabadzan appellari, et effe urbem antiquam inter montes et valles (aut praerupta juga) qua in re fimilis fit Makkae. In media urbe effe currentis, aquae fontes, et abeffe's Sirawan ab as Saimarah duabus diaetis. Os Sirawan, ait ol Mofchtarek, eft Kurah, (feu nomnus) quidam montanae regionis, eadem cum Kura Mafandan;, aut, ut alii volunt, Kurah, proxime appofita Kurae Mafandan, alii appellant oppidum regionis montanae. Eft etiam os Sirawan, ut idem ait, oppidum Nafafenfe; ut et locus prope? r Ray. Mafàndanae; ait filius Chalekani, degere folebat, et mortuus quoque atque fepultus eft ol Mahdius, nimirum ille de gente Abbafi Chalifa; ` cecinitque de eo Marwan filius Abi Hafsah:.

Sepulcrum maxime venerandum, poft fepulcrum veri prophetae, eft illud. - Mafùbadzanae. ' *

ASADABADZ, ut perhibent ol Lobab, et ol Mofchtarek, qui pofterior memorat quoque, Perfas Asdabadi, efferre. Eft, ut aitol Lobab, urbecula, ad ftationem ab Hamadtana, verfus al Irak, unde multi do&orum prodierunt. Eft etiam, ait ol Mofchtarek, Afàdabad alias, oppidum in nomo ol Baihak, ditionis. Naifuburo-Chorafanicae. Abeft, ait. ol Azizicus, a KafrelLofufi feptem, parafangis, et novem ab Hamadvan, feptendecim ab ad Dainawar.

ZANGAN eft ultima urbium regionis montanae in feptentrionem. habet ab auftro urbem Abhar. Haec funt verba Haukalidae. Eft, ut ait ol Lobab, urbs fuper confinio Montanae cum Adverbaigan, a qua nomen habent complures eruditorum. -

NAHAWAND eft ab auftro Hamadzanae, ut ait Haukali filius, urbs in monte pofita, inter hortos et annes, abundans horaeis fru&ibus, qui ob praeftantiam transferuntur in al Irak. ol Lobab habet fequentia. Nahawand, ait, eft urbs Montanae regionis, quam, ut ajunt, Nuch feu Noachus propheta condidit; quare di&ta fuit Nuhjawand et deinceps Nahawand, fa&â mutatione τ§ hj in h.. Deus rei veritatem norit optime. os Sarmanenfis in al Anfab narrat, ibi magnum effe praelium a Moslemis editum tempore Omari, filii* fchatthabi. Addit, ibi fe per aliquot dies egiffe. Abeffe illam ab Hamadvana quatuor. decim parafàngis, afferit ol Azizicus.

- - - ' HA

* HAMADZAN eft, ut ait filius Haukali, in mediaMontana; diftat ab Hol

wan, prima urbium al Irakenfium. 67 paraf. urbs magna eft, quatuor portis. inftru&a et aquis et hortis et arvis multis, Kom, ait Ahmad dlTKateb, eft in

oriente Hamadvanae, ad quinque diaetas. In ditione Hamadzanenfe eft Gur

kam, ait ol Lobab, ol Anfab. appellat Hamadvanam urbem montanae regionis, in via facrorum peregrinatorum pariter atque aliarum catervarum itinerantium.

Aliquod elegans, Hamadvanenfe ingenium fic cecinit.

Hamadzana mea eft patria: id folum. poffum, de ea laudabile praedicare.

caetera eft inter urbes, teterrimas.

' Infantes ejus aeque funt turpes atque fenes; et fenes ejus aeque funt fto

lidi et imprudentes atque infantes,

BARUGERD eft urbs fertilis, ut ait filius Haukali, cujus- fru&us ad Korg. Abi Dolaf pervehuntur. Fert etiam crocum. Barugerd, ait ol Lobab, eft. (urbs) referta arboribus et rivis, in regione montana, ad o&odecim parafan

gas ab Hamadvan, unde prodierunt plures eruditi.
ABHAR. eft urbs, ut ait ol Mofchtarek, inter Kazwin et Zangan, in di-

ftri&ibus Montanae. Eft etiam Abhar urbecula Ifpahanehfis agri. Filius Chordadtabah numerat ab hac ad Kazwin. 12 parafàngas, et ad Zangan- quin

decim.
SAWAH eft in oecidente* r Ray, ut ait filius Haukali, et auftro' th Tha-

lakami. Awah abeft a Sawah in occidentem auftralem. Urbs infignis. eft Sa-

wah, ait ol Mohallebenfis in al Azizico, fuper via regia itinerantium, qui reli

gionis cauffà Makkam e Chorafana contendunt, foris inftru&a pulchris, ipfâ. quoque egregia, et pulchris diverforiis, abeft a Kom duodecim parafàngis. Col

locat eam of Lobab inter ar Ray et Hamadian.. ,

CHOWAR eft urbs, ut ait ol Mofchtarek, in tra&ibus ar Rayae et

S:mnan, quam pervadunt itinerantium catervae: Haec eft, ait 9l Lobab,

Chowar or Rayae; et raro, ait ol Canum , occurrit, nifi fub titulo Chowar or

Rayae, quo fit, ut ejus quoque gentile fit ol Chowararijo. o! Chowar, ait filiu§ Haukali, eft urbs parva, quadrantem: fere miliáris implens, bene culta;

ubi funt inter alios quidem, qui ad Alium et prophetam referunt genus, quales. vulgo Scharifi, feu Celfi et nobiles appellantur. Eft ibi quoque aqua carrens,

quae ad Dombawand oritur: habet etiam villas et praeturas.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

ΚAZWIN eft urbs, ut ait filius Haukali, cum arce; bibit aquas pluvias et puteales. Etiam aquaedustum paryum habet ad bibendum; fed unde nil fuperat; eft fertilis; eft infimitaneo'd Dailomitidis. Kazwin etThalakan funt inter ar Ray et Abhar. Sed defle&unt ad plagam auftralem, quo minus fint in media linea dire&ionis. Habet Kazwin arbores et vineas, tantum coelo rigatas; nam aqua currens nulla ibi eft, praeter eam, quae potui infervit, et currit ad al Mafged (feu oratorium) tantum. Kazwin, ait Ahmad ol Kateb, eft in pede montis, contermini Dailomitidi. Aquam canalium ejus perhi

bet filius Haukali peftiferam.

ABAH quae eadem cum AWAH eft urbs, ut ait of Mohaliebenfis, in

oriente paulum feptentrionali Hamad vanae, a qua diftat 27 paraf. Pariter abeft Kazwin ab Awah. Vult dicere, in orientem feptentrionalem Awae; fedecim paraf. Abam , ait Jakut in al Mofchtarek, appellat vulgus Awah. quinque miliaribus abeft a Sawah. Eft inter ar Ray et Hamadvan. Eft etiam Abah, pergit idem, pagus aliquis Isfahangnfis.

GARBADZKAN eft urbs inter Korch et Hamadvan, ut ait ol Mofchtarek, Perfis Darbakan appellata. Eft etiam, pergit idem, Garbadzkan urbs inter Aftarabadv. et Gorgan. Ut perhibet ol Lobab, eft inter Isbahan et al JKorch.

KOM eft urbs muro cin&a, ut ait filius Haukali, munita, bibit e puteis; habet hortos ope canalium rigandos, et arbores piftachiorum et juglandis. Incolae funt Schiitae. Abeft ab ar Ray z 1. É? 16 a Kafchan; a qua, nempe Kafchan, funt 46 paraf. ad ifpahanam. I Kom eft in campo viridi, cuju§ amplitudo decem fere parafangas tenet in longitudinem atque totidem in latitudinem. Poftea perducit ille campus ad montes. Eft enim Kom in Montana. Piftachiorum tantus ibi et tam praeftans, quam alias nullibi proventus eft. Kom, ait ol Lobab, eft inter Hfpahan et Sawah, urbs anno 83 Hagrae condita. Quis autem eam condiderit, jam indicavimus in fumma pagina, inter notas marginales.

KASCHAN ") eft minor, quam Komm, ut ait filius Haukali, plurima ejus aedificia funt luto conftru£ta ol Lobab appellat urbem apud Komi, cujus iìcolae £nt Schiitae et a qua plures eruditi nomen habeant. Kafchan eft urbs ait

[ocr errors]

32) Affem. 736. — Abdjefus in pro- fubje&os epifcopatus Zuch et Mesfiara. fesfione fidei Elkeffen metropoliu cique Jofeph Barb, 46. a.

« السابقةمتابعة »