صور الصفحة
PDF

ait ol Azizicus, parva, modica, de regione montana, sed fertilis, reditus ejus accensentur reditibus Koman. ”) ol Lobab praeterea notat, indifferenter hane urbem Kasan et Kaschan efferri. -

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

33) Id est, non habet fifcum regium proprium, sed debet vestigalia et tributa sua Commam mittere, (ubi est commissio regia tributis exigendis) ut ibi fisco incorporcultur.

34) Forte est quam Joseph Barb. p. 46. a. Ére appellat, sed paullo post addit terra posta nella regione di Zagatai. Sed clare

appellat Khorasanam Zagatay p. 53. b.
ult. et p. 61. a, Est Paya et Payega vete-
rum. - -
35) al Cohol. quod alias notat colly-
rium. item subtilissimum pulverem. S. T.
vertit stibium Spicigsué, Antimonium.
quod omnino rectius.

ARDASTAN eft urbs, ut ait ol Lobab, fuper ora Campaniae fèu deferti diftans ab Ifpahan o$todecim parafàngis. Effertur quoque Irdiftan,

KARAG ABI DOLAF aedificia habet diftra&ba', ut ait ol Mofchtarek, neque, ad urbium inftar cohaerentia. Ab Abi Dolaf appellata eft ideo, quod ejus habitatio folebat effe ejusque liberorum. Habet fegetes et pecora; fed hortós et amoena loca non habet. Horaei fru&us huc transferuntur a Barugerd. Longa eft fere parafangam. Eft urbs, ut ait ol Mofchtarek, inter Hamadyan et Ifpahan. Qui primus eam ad urbis formam redegit, eft Abu Dolaf ol Kafem filius Ifà, 1 Agalenfis. Hic ubi fedem ibi fuam fixiffèt et impleffet, incolis, contenderunt ad eum Le&ores. Ut admodum frigida folet depraedicari.

mons DOMBAWAND aut, ut alii, Domawand, fed prius re&ius, eft, ut ait Haukalifilius, infigniter excelfus mons, ut poffit e 5o parafangis confpici, aut, ut alii dicunt, ut nequeat afcendi, terminus ditionis er Rayenfis, in extremitate orientali regionis Montanae, quemadmodum Zangan eft in fentemtrionali. Eft hic mons Dombawand ad ar Rayae orientem fèptentrionalem. Domaband, ait ol Lobab, eft diftri&us aliquis Montanus, qui refpieit Thaba:reftanam. •.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

At^iue regione montanâ tranfit au&or ad ad Diilom et Kilan, qüae pofterior etiam effertur Arabibus ol Gil et Gilan. Cingit has provincias al occidente pars quaedam Adzerbaiganae et ditionis ar Rayenfis: ab auftro Kazwin et nonnihil Adverbaiganae et alia aliqua pars or Rayenfis territorii; ab oriente reliqua pars ar Rayae et Thabare[tani, a feptentrione mare Chozarorum. Kilam itaque eft ab occidente Thabareftanae.

ol Gil, ait Jacut in al Mofchtarek, eft nomen provinciae vaftae, vicinae Dailomitidi, multos habentis pagos et oppida, fed nullam magnam urbem. Ex hac provincia, il Gil, ortus eft Kufijar ol Hakim, (feu philofophus) ol Gilenfis. Eadein quoque Gilan appellatur. «

ol

[ocr errors]

o! Lobab ait, ol Gil effe nomen fparfis regionibus ultra Thabareftan, quie cum prpprie Kil et Kilan dicerentur, ab Arabibus elatae funt Gil et Gilam.

Haukali filius ait: Belad od Dailom, feu Dailomitarum, terrae funt partim planae, partim montanae. Planae appellantur ol Gil, funtque litus miaris •

Cafpii, infra fimontes Dailomitarum. Sunt illi montes praevalidi et munitiffimi,

abundantes fylvis et aquis implicitis, in plaga, quae Thabareftanam refpicit, et mare. Abeft montium pes aut lacinia a mari diei itinere, eftque id litus. in

- terdum plusquam diei iter amplius patet id litus, interdum rurfus minus, fic

ut mare montem allidat, ex quo deinceps tam vaftum fit illud littus, ut ad bidui iter procurrat. Narravit mihi aliquis itinerator, urbem praecipuam Kilanae appellari Bumen, fedem eorum regiam, vicinam mari. Terrae 'l Gil, ait ol Azizicus, funt litus maris Cafpij auftrale, fic pofituin ut a fuo feptentrione habeat mare. porrigitnr hoc litus ex oriente a Thabareftam Å. occidentem ufque ad Mugan. I Dailomitis eft regio afpera, quae

terminatur apud Thabareftam ; et feptentrionalis ejus pars eft ad mare Cho7.aI'OTIl In.

BIMAN SCHAHR eft urbecula parva, fimilis as Sanae, quemadmodum perhibet quidam autoptes. '. DULAB, aut ut praecipit os Samanenfis, tanquam elegantius, Daulab, appellatur Kafkar, ut tradit aliquis fpe£tator, Filius Chalekan et ol Lobab dicunt, effe pagum territorii 'r Rayenfis. LAHGAN *) efturbs Dailomitica, unde effertur quaquaverfum celebre illud fericum. KUTOM eft urbs, ex alicujus fpe&atoris fide, cum hortis, a mari diftans diei iter. Sed ol Azizicus; Cutom, ait, eft urbs magna Montanae regionis. . RUDZABAR, fedes regis Dailomitarum. Ait filius Haukali: Regio 'd Dailomitarum eft montana; ea, qua degit ipfotum rex, dicitur Rudzabar. ibi verfàtur gens Haffani, *) quae tenet Dailomitarum principatum. ruti; aliquu

36) Lakfcham, que l'on appelle ausfi videtur JNnDri, quia verfum invenio. Ibi

- exftat Alchaftan & principes Dailam in 37) In meo codice,id eft Leidente, erat eis. Certius aliquid `adhuc de hoc loco

jNinon Hafban. in Schikardiano fuiffe exfpe&o.

[ocr errors]

aliqui Dailomitas effe partem tribus arabicae Dhobbah. Rudtabar, ait ol Μόfchtarek, eft metropolis Dailomitarum, et eit etiam pagus aliquis Bagdadenfis. item locus aliquis Thufae Chorafunicae. ut et pagus aliqui§ MarWenfis, et Shafchenfis; denique etiam vicus Hamadzanenfis.

KALAR eft urbs Dailomitica, in oriente auftrali Lahganae. A Kalar, ait.

£lius Haukali, ad od Dailom *) eft diaeta; et alia inde ad Salus maritimam. SALUS accenfetur ab al Canone Dailomitidi. Sed ol Azizicus ponit in ultimo Thabareftanae termino occidentali. Si cas, ait, a Salus in oriefitem ad ultimum usque Thabareftanae terminum, funt 4o miliaria. Tota haec eft longitudo Thabare[tanae ab occidente in orientem. In feptentrione occidentaHi Salufae incipit provincia Kilam, quae eft a Septentrione occidentali Thaba

reftanae. Aditus ad ar Raijam eft per Salus ex Thabareftana, ut ait filius Hau- `

Kali; eft illa urbs maritima, munita, calcatu afpera. Abeft a Natol diaetam, uti Natol quoque diaetam abeft ab Amol.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

I habareftan eft ab oriente Kilanae. Nominis haec eft ratio. Thabar notae Perfis fecurim. voluerunt itaque ea voce indicare, ob multitudinem et denfita. tem arborum, quibus ifta provincia eft implicita; tranfitum] non patere exerci

tui, nifi poftquam arbores :!las fecuribus exciderit. Eftan autemi Perfis notat.

locum aut tra&tum. Notat itaque Thabareftan tra&um fecuris.

Abfoluta Dailomitide tranfit au&tor ad Thabareftanam, quae eft ab orien. te Dailomitidis et Kilanae.

Prope abeft a Dailomitide tra£tus Kumas, cujus medium eft ad grad. long. 73. (78) mim. 15. (aut 5 *) lat. 36. gr. mim 2o. Perfice Cumafch appellatur, ut ait èILobab, a Beftham ad Samnam porre&ta, quae utraque urbs ejus, Kumaf, ef}. Kumas, ait ol Mofchtarck, eft inter Chorafanam et Montanam, incipit aSamnan, .* in

38) Id eft Radzebar, ut puto, adfcripferat Schikardus ad diftat a Dailam 1 ßat,

Ergo haec etiam urbs eß.

-

in occidente. Capitalis ejus eft od Damagan. Kumas, fecundum Ahmadum,

Secretarium, eft regio ampla, maximi momenti, cujus capitali nomen eft od £}am gam, quae prima sft urbium Chorafànicarum, a.

kuma§ait 61 Mofehtarek eß p!3g: terrae magna, magnis urbibus et oppidis inftruäa, inter Chorafìnam et regionem Montanam, feu lrakam Péíí.

Inter ejus urbes funt Baftham et Bajar. Thabareftam eft regio, ait Haukali filius, abundans aquis et arboribus; maximam partem obfita fylvis. Aedificia ibi tignis et arundinibus ftru&a funt.

Exundant ibi pluviae. Effertur inde fericum in ornnes terrarum tra&us. vi

&us eorum potiffimus eft oryza. Thabareftam, ait ol Azizicus, eft regio munitiffima per montes arduos, qui

eam ambiunt undecunque. Jnter montes comprehenduntur terrae planäe. Nulla terra paria huic facit fylvarum et aquarum multitudine Próferunt multum ferici, et oryzae, quae panem ipfis praebet. Abeft a Kazwin in orientem cum flexu ad feptentrionem. Non eft fluvius, ait Haukalides, in tota Thabareftana, «qui naves gerat, mifi, qui forte diem aut minus, abfint a mari. Tota Thabareftana fere nihil eft, nifi fylvae et aquae, nifi exceperis loca in fummis fita montibus, quae ficca magis. Confequitur e di&is Haukalidae, Amol abeffe a Sarijah duas diaetas. Sarijam ab Aftarabadi, quatuor; Aftarabadi, a Gorgan, fere duas; Amol a Manmathi, unam; eandem Amol a Ain al Hammi etiam unam; Gorganam deni

[ocr errors]

que a Beftham duas. ©

RUJAN eft urbs magna, ut ait Haukali filius, in montibus Thabareftanae cum magna Kurah et praetura. Eft urbs in tra&tibus Thabareftanae, ait ol Lobab, unde plures eruditi prodierunt. Nomen urbis Rujan eß, ut ait ol Azizicus, Sareftan; ipfà eft fuper ingenti colle, diftat a Kazwin fedecim parafàngis, et ab *) Aubar, quae eft in termino Montanae regionis, fex.

ol LARAGAN eft urbs, ut ait ol Lobab, inter ar Ray et Thabareftaa, media in via. Intercedit unamquamque duarum harum urbium fpatium 1 5

parafang. T t 2 WIMAH

39) ^NEYN fic in Leidenfe, Schikardus legit nN*) quia vajar vertit.

« السابقةمتابعة »