صور الصفحة
PDF

RUMIJAH (feu Roma) et quidem, ut ait ol Athwal, cum vulgari epitheto,'l Kobra, (feu magna). Eit, ut ait Saidi filius, ad utramque ripam flu

vii't Tefri (Tiberis) **) urbs celeberrima, fedes Chalifae Chriftianorum, qui .'

Pap.appellatur. Eft ab auftro finus Veneti. Territoriuin Romanum eft in occidente Calabriae. Ambitus muri Romani, ait ofch Scharif ol Adrifcus, tenet 24 milliaria; ftru&tus is eft lateribus, habeturbs torrentem, qui mediam pervadit, ftratus pontibus, per quos ex orientali urbe tranfitur in occidentalem"). Roma, ait ol Mohallebenfis, eft urbs magna, quam attingunt montes ab occidente et auftro; orientalis plaga plana eft et mollis. A feptentrione **) habet mare.

BORSCHAN *) aut Borgan, erat olim, ut ait Saidi filius, capitalis ejus gentis, quae Burgan appellabatur, et antiquis temporibus celebres atque fortes erant, fed eos deinceps Alamani fubegerunt et exciderunt, adeo, ut neque eorum quisquam, neque veftigium fuperftes manferit.

ITSCHANIJAH, (Athenae) eft, ut ait ol Canun, urbs Sapientum Graecorum. Hucusque pertingit, ut ait Saidi filius, imperium el Afkari, (Lafcaris) domini Conftantinopoleos, eft ab occidente Hellesponti *) verfus feptentrio

[merged small][merged small][ocr errors]

73) Et quare non vice verfa. Schikardus amnis rigat mediam urbem (legit nempe po* pro pntv*) ad eum teftudo Petri (legit nempe ut vid. nto> N>p pro ¬ps>p fed nulla hic templi Petrini mentio ) tranfitur illuc (per curritorium) ab ortü ad occafum, Hoc non intel

ligo.

74) Imo vero ab auftro. Forte transponehdâ. ab occidente et feptentrione habet mdntes, ab auftro mare. Sed et Schikar. di codex a noftro difcrepat, fed aeque male. „Sic ille montes ab occafu ct auftro. „ab euro eft planitics, mare verfus ortum

75) Borgan) Hos credit DHerbel. p. 128. b. 2t 1. b. 217. a 556. b. majores Burgundionum ( des Bourgoignons ) efTe. Sed funt Bulgari , aut Borgari. fic enim olim dicebantur. Le Sire de Villerval dans fes voyages mfts (apud du Cangium ad Joinville ) nomimat la l}ourgerie, ubi Cangius addit, effe Bulgariam.

76) Notat quidem Chalig omnem in genere finum vel canalem. T Sed procul dubio hic intelligit au&or (utut male) Proprie fic di&tum Al- Chalig cum articuIo τὸν πόeov,

nem. Atinas, ait filius Haukali, eft urbs, ubi convenire folent Chriftiani, pro-` - pe mare fedes fapientiae graecorum, qua fcientia et philofophia eorum omnis affervabatur.

KOSTHANTHINIJAH (Conftantinopolis) aut et BUZANTHIJ H. Muri Conftantinopolitani elevatio eft, ut ait ol Azizicus, z 1 ulnarum. Habet . fub fe i 4 praeturas. Narravit mihi aliquis, qui iter eo fufcepit. Murus ejus ait, e[t ingens; ecclefia ejus eft oblonga; regia domus appellatur Balath ol Molki (feu palatium regni). Sed remota eft ab ecclefia. Sunt intra muros arva et horti, et multa quoque loca vafta atque deferta. Plurimum habitata pars eft orientalis fèptentrionalis. _ Penes ecclefiam eft columna excelfa, plusquam tres orgyas in ambitum craffà cujus in apice ftat eques et equus, aënei; Eques altera manu tenet globum, alteram apertam habet, et monftrat digito aliquorfum. Perhibent eam colnmnam Conftantini effè, conditoris hujus urbis. Conftantinus, ut ait Saidi filius, condidit hanc urbem, ille, qui Chriftianifmi fundamenta jecit; et abeft illa fex diebus a Sinope, terreftri itinere.

M •KDUNIJAH eft urbs Alexandri M. ut ait ol Canun; Ad jurisdi&io. nem Conftantinopolitanam, ait filius Chordadiebah, pertinent terrae Macedo. nicae, fitae in occidente freti Conftantinopolitaiii.

SAKGI eft urbs mediocris apud oftium fluvii Thana in mare Nithafch, in folo plano, prope oram montis Kafchkathag.abelt ab Akgi Kerman fere quinque diébus, a $ onftantinopoli terreftri itinere fere viginti diebus. Eft ad ripam iTanais auftralem occidentalem, in eadem continente cum Conftantinopoli. Plurimi ejus incolae funt Moflemi,

ABZU eft, ut ait Saidi filius, ad oftium freti Conftantinopolitani, ab oriente, et ab hac urbe fretum illud oftium Abzu quoque appellatur. Pertinet ad Chriftianos al Charajeth, id eft eos, qui barbas fuas non radunt. Latitudo freti apud Abiu eft fere fàgittae ja&tus. Tam tenue procurrit mare ad 5o usque milliaria; tum incipit in amplitudinem crefcere.

AKGA KARMAN eft urbecula ad mare Nithafch ab occidente Sarikarman, a qua diftat fere 1 « diebus in folo plano. . Colitur a Moflemis et Kaferis Haud procul inde effluit in mare fluvius Thorlu, qni magnitudine fere Hamatenfem illum, al Afium, aequat. Abeft Akga Karmam a Sakga Karman * quinque dierum itinere. Z7, 2- - THER.

[ocr errors]

THERNAU abeft a Sakga in occidentem tribus diebus ferme. Incolae funt Kaferi feu infideles, Ulaki di&i, item ol Borgal. Thermaun habet Rafm oi.Mamuri, et collocat ad mare ad grad. long. 43. (aut 48) min. 5o. latit. 45. gr. 4o. (aut 55) mim. Forte haec illa noftra eft. Thermun, ait aliquis peregrinator, eft ad finum Borgalenfium.

SARI KARMAN eft ab oriente Akgakarman, urbecula hac minor; fere quinque dies abeft ab alKirm, aut, quod idem eft, a Solgat. Urbs, quae refpicit hanc Sari ex oppofita continente, eft Sinope.

RERKRI, vox Turcica quadaginta viros notans, eft arx munitiffima, invi&a, in monte, quem afcendere aemo poteft. In medio monte eft planities, quae illarum regionum incolas capere poteft. Divergit a mari. Incolit eam iiia natio, quae ol As appellatur. Apud eam eft mons ingens, in auras editus, cui nomen eft Gather Thag, quem procul poffunt naves confpicere. Abeft Kerkri fere diei itinere a Sarikarman in feptentrionem.

SUDAK eft, ut ait Saidi filius, in pede montis in folo fàxofo, urbs cin&a muro, Moflemis infeffa, ad litus maris Krimenfis, emporium mercatorum, fere aequat al Kafa. Refpicit hanc Sudak ex oppofita continente urbs Samfun. Sed Sâidi filius ait, urbis Sudak incolas effè mifcellaneos, variarum gentium et religionum. dominari tamen Chriftianam. Effè'ad, mare Nithafch, per quod mercatores inde petantConftantinopolin.

SULGAT, quae et ol KIRM audit. Eft enim ol Kirm non tantum provinciae nomen, fed etiam ufu vulgari huic urbi imponitur, adeo, ut, quando dicant fimpliciter ol Kirm, nihil aliud, quam hanc urbem intelligant. Divergit a mari fere dimidium diei iter.

ol KAFA eft urbs in plana et humili terra maritima Krimenfi, emporium pro mercatoribus. ' Refpicit eam ex altera continente urbs Tharapezun, muro cingitur lateritio. abeft a Sudak in orientem. A feptentrione et `eriente habet defertum Kapgak.

ol KARS eft urbs parva inter al Kafa et al Azok, ad oftium maris Azokenfis. Refpicit eam ex oppofita continente 'th Thaman. eft in continente, quae huic mari eft feptentrionalis oecidentalis. Prope media eft in via inter al Azok et al Kirm; propior tamen ab hac, quam ab illa. Incolae 'l Karfi funt Kapgakenfes Cafcri.

el

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

* ol AZOK eft urbs celebris, emporium, in folo plano, apud exitum fluvii Tan (feu Tanais) in mare Azokenfe, quod in libris antiquis lacus Manitafch appellatur. Aqua ejus eft parum fàlfà; qui lacum illum transmittunt, inde bibiint. Intenfo frigore congelafcit. Stru&a eft haec urbs ligneo opere. Abeft ab al Kirm fere i 5 diaetis, in occidentem et auftrum ejus.

SARAI urbs magna, fedes Tatarorum regia, regum nempe Tatariae feptentrionalis, qui funt noftro tempore Uzbekenfes. Eft in folo plano. diftat a mari Cafpio in feptentrionem fere bidui iter, et habet illud mare Cafpium ab oriente et auftro fuo. Apud eam fluit fluvius ol Atol e feptentrione et occidente ad orientem et auftrum, donec infundatur in mare Cafpium. Ad ejus

ripam feptentrionalem orientalem eft illa urbs Sarai, et eft emporium magnum .

pro mercatoribus et mancipiis Turcicis.

ol OKAK eft urbecula in latere *l Atoli occidentali, inter Sarai et Bolar, media propemodum via. Aequaliter ab utraque diftat quindecim fere diaetis. Usque ad al Okak pertingit imperium Ardu, regis Tatarorum Borkah, neque ultra. •

BOLAR, Arabibus Bolgar di&a, urbs in extrema habitabili feptentrionali, haud procul a ripa 'l Atoli, in continente feptentrionali orientali, et eadem cum Sarai, a qua diftat plus viginti diaetis. . Eft in folo humili; abeft a monte nondum integro diei itinere. tria ibi funt balnea, incolae funt Meflemi Hanefitici. Neque fru&us ibi funt horaei, neque arbores iis proferendis, ob nimium frigus. pariter nullae ibi exftant uvae.

Ex indigenae cujusdam relatione fertur ineunte aeftate ibi dies fere non

recedere, et no&tes efïè breviffimae. Et id omnino certum eft atque congruit ,

cum conclufionibus operationum aftronomicarum. Nam a latitudine 48; grad. incipit dies (aut crepufculum) non amplius occidere fub aeftatis initium. Atqui urbis hujus latitudo multo major eft quam 48 gr. Certus itaque eft ille rumor quocunque modo confideretur. *.

BALANGAR vel et Atol, urbs praecipua Chozarorum. Urbs Balangar, ait ol Lobab, eft in Derbend Chozran, intra Bab al Abwabi, quam dicunt fic appellatam a Balangar, filio Jafeti. Balangar, ait ol Athwal, eft Atol, urbs Chowarorum.

[ocr errors]

Tab. XXVIII. exhibens Latus mundi feptentrionali, etc. 365

[ocr errors]

infila SEJAKUH ") Haec vox eft Perfici, ut ait ol Mofhtarek, montem nigrum notans. Eft ille mons, ait, in infula quadam maris Chozarorum, fert.li et aquofi, verfus feptentrionem. Eft etiam, ait, Sejakuli mons, qui cum deferto Chorafanico cohaeret, et usque ad Kilam provinciam porrigitur. \ ons Sejakuh, ait Sardi filius, profuade penetrat fexti et feptimi climatis latitudinem, deinde torquet fe una cum mari ad feptentrionem el Bibi. -Hn ejus ori' ente funt vici errantes variarum Turcicarum nationum usque ad tractus lacus Chawarezmici.

77) D. H. 671. a. Siacoahe, ville que 1'on appelle vulgairement Ocziacouh. conf. p. 8o8. b,

Finis Geographiae Abilfedae.

v. £atai,

« السابقةمتابعة »