صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ziehen fürchterliche Donnerwetter auf und bedecken das Land mit Hagel; und zwar,

wenn der Nordwind wehet. Die Monate October, November und December pflegen einige helle Tage und Nächte zu haben, und bisweilen auch etwas Frost und Eis; es ist aber nicht von Dauer und von einer Stunde zur andern stellet sich wieder Regen ein. Der Dunstkreis ist so feucht, daß wir hier mehr durch das Athemholen trinken, als in andern Gegenden mit dem Munde.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ALMAE ECCLESIAE CATHEDRALIS OVETENSIS MEDICO,
REPERTI, SOLERTIQVE EIVSDEM CURA PROBATI,

[ocr errors]

–-- - - - - - - - - - - - - - ----------- TT“ ===n

[ocr errors]

succini mineras, seufodinas. - - S. 5- Repertae hačtenus duae foecundiores fuerunt; nam pluribus aliis locis regionis hujus inveniuntur frustula succini. Altera illarum in territorio est eujusdam Villae, quae Beloucio. appellatur; et altera in Vico, qui vocatur Arenas, ad Parochiam de Walde Sotopertinente. Harum prima est infundo, feu imaparte vallis ejus, quam vocant las Cuerrias: et abundat profecto omni succinorum genere: sunt enim ibisuccinum fulvum, sübfulvum, et intensefulvum; flavum, subflavum, et valde flavum; ruffum, subruffum, et nimis ruffum, quod eriam intelligendum de aureo; pallido et albo, quorum copia et abundantia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« السابقةمتابعة »