صور الصفحة
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

$eym Mariana de Rebus Hifpanicis L. 24. cap. 17. fe6t folgente $aótid)t, antet bem $itel : Inquifitores Caftellae dati. Meliori Hifpaniae fato quod eatenus fa&tum non srat quacftionibus habendis adverfus religionis defertorcs, atque hacreticos, aliisque in veram pietatem criminibus vindicandis certi judices defignati in Caftella funt, difcreti ab Epifcopis, (quorum eae partes ab antiquo erant) Romani Pontificis auétoritate, ct favore Principum armati. Inquifitorum ab officio nomine. Morem in aliis g£oyinciis frequentem Italia, Gallia, Gerfiania ipfaque Aragonia, hoc demum tempore CaftelIa cft iniitata, neque in ftudio impios conatus vindicandi, fe ab ulla gcnte vinci paffa eft. .. Au&or comfilii Hifpaniae Cardinalis. Licentia fuperiorum temporum, £multa in ea provincia erant depravata Mauris Judaeisque cum piis promifcue verfantibus, nullo non commercii genere. Prava confuetudine ufuque nön paucos e piorum numero infici ncceffe fuit : plures facra Chriftiana quae fufceperant patria fup erftitioné abdicata, fide inconftanti, nullo vetante defercbant. Labes Hifpali maxime éft graffata. In ea Urbe primum quaeftionibus arcano habitis de fontibus graviffimis pocnis vindi-; catum eft. Nam majori cómmiffo deliéto, igne poft diuturnum carcerem et tormento necabantur. Leviori de caufa ignominia inurcbatur familiae perpetua. Non pauci bonis publicatis aeternis tenebris vincuHisque mandati. Rübra crux obliquis radiis ac decuffatim in crocea vefte, quam S. Benedi&i vocant, plerisque data infignis, a ceterisque difcreta : vt effent docümento et magnitudine füpplicii terrercnt âlios. Quod vfu fa!utare cxftitit, grave initio provincialibus vifum eft. Illa maximc : Parentum fcelera filiorum poenis lui. Occulto accufatore reos fieri : ncque cum judice compofitos damnari. Contraquam olim fa&um erat, peccata in religionem vindicari morte. IHud gravißimum, adimi per inquifitiones foquendi libere, audiendique commercium; difperfis per vrbcs et óppida et agros obfervatdribus, quod extrémum in fervitute credébant. Ita difcrepantibus judiciis, nonnulli mortis poenam removcbant : ceterum fuppliciorum acerbirates omnes compleétebantur. In hoc numero Fcrnandus Pulgarius árguto atque eleganti ingenio, cujus exftat de Ferdinandi Rcgis rcbus É: hiftoria. Afii quoriim melior fentcntia fuit, qui foedare religionem, et fan&tiffimas caeremonias mütare conati effemt : eos frui vita et communi fpiritu non putabant oportere : bonis et igiiominia mul&tandos videri, nulla filiorum eura. Praéclare id legibus conparatum, vt caritas liberorum cautiores parentes reddat. Occulto judicio tergiverfationes vitari: neque nifi de conviétis aperte, aut confeffis poenas fumi. In multis faepe antiquos ecclefiae mores, prout res et tempora exigunt mutari; et maiorem licentiam maiori feveritate coercendam vidcri. Succeffus opinionem fuperavit. Ii judices ne amplißima poteftate ad quaeftum faevitiamque abuterentur, optimis legibus cautum initio; plures dies et maior rcrum vfus adjunxit. Quod caput eft viri integerrimi atque fan&tiflimi ei muneri praeficiuntur, ex, vniverfa provincia delecti: quorum arbitrio fingulorum fortunae, fama falusque permittitur, difccptatque. Toti. adminiftrationi Thomas Turrecremata tum quidem cft praefectus, ex Dominicano ordine vir prudens doótusque praccipua apud Reges gratia, quorum peccata per poeniscntiam cxpiarc confucvcrat, Segobicnfi fui ordinis coenobio pracfcctus. Auct9ritas

- 1 Ql{&9

[ocr errors]

angegebene Anzahl der Unglücklichen, welche in den Flammen des Scheiterhaufens

ihr Leben beschliessen mußten, ist nicht unglaublich; denn nicht nur in Sevilla, sondern in allen angesehenen Städten wurden Autos de Fee angestellet. Nachdem die Reichsstände in Castilien ihre förmliche Einwilligung zur Errichtung der Inquisition gegeben hatten, so konnte man die Sache zu Rom mit noch mehr Nachdruck treiben. Allein Sirtus der Vierte widersetzte sich noch stark. Er hatte den Königen in einer Bulle vom Jahre 1479 das Recht verliehen, zwey Glaubensrichter Dominicanerordens zu Sevilla zu ernennen und zu bestellen. Im Januar des 1482 Jahres bestätigte er zwar diese beyden Glaubensrichter, doch unter der Einschränkung, daß sie mit Zuziehung der Bischöfe in Glaubenssachen erkennen sollten, den Königen aber sprach er feyerlich und ausdrücklich das Recht ab, an andern Orten Inquisitores zu bestellen. Gleich darauf im Februar wurden durch eine Päbstliche Bulle sieben Glaubensrichter iu den Königreichen Castilien und Leon verordnet, worunter Thomas de Torquemada sich mit befand, und alle waren Dominicaner. In einer andern Bulle vom 25 May 1483 ertheilte er dem Erzbischofe von Sevilla Jgnacio Manrique die Vollmacht, in den Sachen zu erkennen, welche durch Appellation von der Gerichtsbarkeit der ProvinzialGlaubensrichter ausgenommen würden. Endlich und noch im selbigen Jahre mußte sich der Pabst bequemen, den von den katholischen Königen verlangten Generalinquisitor in Castilien und Leon Thomas de Torquemada durch eine Bulle vom 17ten October zu bestätigen, ihm die Macht zu bewilligen, Unter : Glaubensrichter nach eigenem Gutbe:

[ocr errors]

aufzuheben, serner auch die alte Verfahrungsart in Glaubensuntersuchungen nach der neuen Vorschrift einzurichten. - M 3 In

initio Castellae finibus terminata, quarto post anno. in Aragoniam transit, Gualbe et Qrtesio ex eo ordine, veteri institüto, inquisitoribus amotis. Ab co competemtibus locis, provt res erant, judices delegati nullo statario tribunali: consequentibus annis supremus inquisitor quinque viris adjunctis, judicia religionismaiora exercetin Curia; vbi suprema alia tribunalia sunt, minora bini terniye inquisitores. Certa loca iis designantur. Nostra aetate Toletum, Concha, Vallisoletum, Calagurris, Hispalis, Corduba, Granata, Ellerena: in Aragoniis Valentia, Caesaraugusta, Barcino. A. Turrecremata edictis proposita spe veniae homines promiscuae aeraris, sexus, condicionis ad decem seprem millia vltro crimina confessos nemorant: duo millia crematos igne, maiori numero in vicinas provincias fuga dilapsos. Ab hoc initio res in hanc

auctoritatem crevit atque potestatem: qua nulla pravis hominibus toto orbc Christiano

formidabilior est, reipublicae vniversae maiori commodo; praefens remedium adversus

impendentia mala, quibus aliae provinciae exagitantur, coelo datum; namhumano

consilio adversus tanta Pericula satis caverinon Potuit

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

[ocr errors]

Torgemada war, wie Paramo erzählet, doch hernach noch besorgt, die

[ocr errors]
[ocr errors]

ihrer Gerichtsbarkeit angewiesen. Zur dauerhaften Einrichtung und Ordnung

[ocr errors]

Befehl bekannt gemacht, unterzeichnet den 3o May 1492, daß alle Juden entweder

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »