صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

By JOSEPH BUTLER, LL.D.

Late Lord Bishop of DURHAM.

1

Ejus (Analogiæ) hæc vis es, ut id quod dubium eft, ad aliquid
fimile de quo non quæritur, referat ; ut incerta certis probet.

Quint. Inft. Orat. L. I. c, ví.

The FIFTH EDITION.

L O N D ON:
Printed for ROBERT HORSFIELD, at the
Crown, in LUDGATE-STREET.

MDCCLXV,

|

[ocr errors]

RIGHT HONOURABLE

CHARLES Lord TALBOT

Baron of HENSOL,

Lord High Chancellor of GREAT BRITAIN,

[ocr errors]

The following TREATISE is with all

Respect, Inscribed, in Acknowledgment of the Highest Obligations to the late Lord Bishop of DURHAM and to HIMSELF,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ADVERTISEMENT.

I

F the Reader should meet here

with any thing, which he had not before attended to, it will not be in the Observations upon the Conftitution and Course of Nature, these being all obvious; but in the Application of them: In which, though there is nothing but what appears to me of some real Weight, and therefore of great Importance; yet he will observe several things, which will appear to him of very little, if he can think things to be of little Importance, which are of any real Weight at all, upon such a Subject as Religion. However, the pro(a)

per

« السابقةمتابعة »