صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][graphic]

STAAT- EN LETTERKUNDIG MAANDSCHRIFT.
Directeur: G. £ Van KESTEREN.

MET VELER MEDEWERKING.

[Redacteur van de rubriek Koloniale Litteratuur: Dr. I. C. L. WIJNMALEN.

EERSTE JAARGANG.
I.

AMSTERDAM. - J. H. DE BUSSY.
Spuistraat (Nutsgebouw).
1879.

[ocr errors]

INHOUD VAN HET EEESTE DEEL.

lilz.

Een woord aan den Lezer 4

^Hoe moet Indië geregeerd worden? door C. Bosscher. I. 7
jl Onze vestiging in Atjeh, critisch beschreven door G. F. W. Borel,

door Orang Blanda 44

De toekomst der Suikerindustrie op Java. Een voordracht, gehouden

in het Indisch Genootschap door G. P. C. Rosé 34

t Feiten en Cijfers uit het Koloniaal Verslag voor 1878, door v. K. . 46

"i Varia 73

Was de oorlogsverklaring aan Atjeh gerechtvaardigd? — Een Kamer-
lid over de «planterspartij."— Zakelijk en parlementair? — Loffelijke
maatregelen. — Het «Wetje." — Mahomcdaansche geloofsijver. —
De Solo-Rivier. — Goud op Sumatra. — Nieuwe departemeuts-chefs

£— in Indië.

~> Koloniale Litteratuur 85

y Critische Overzichten. — Nieuwe Uitgaven.

Wetenschap en Industrie 97

Rietsuiker-productie. — Katoen en Jute. — Exploitatie van spoor-

wegen. — Dammen of dijken. — Californischc vruchten, enz. —

Kunstindigo. — Is de Eucalyptus koortsworend V — Papier van

bamboe. — Uitvindingen.

Schetsen uit het Volksleven in Nederl. Oost-Indië, door R. Vaneck. I. 402

Feuilleton 449

De Schommelstoel (Een Indisch Oudejaarsavondstukje), door C. v. Nievelt.

De Irrigatiewerken van Britsch-Indië. Een leekenstudie, door C. E.

Van Kesteren. 1 429

Hoe moet Indië geregeerd worden? door C. Bosscher, II. . . . 449

II De nieuwe regeling van het Militair Onderwijs, door G.'). . . .470

- Maandelijksche Revue van Tijdschriften en Dagbladen 476

3 Een vreemdeling over Borneo. — Duitschland heeft koloniën noodig. —

Engelschen over Britsch-Indië. — Het streven van de Nederlandsche
koloniale politiek. — Gedwongen arbeid en landbouw op Java. —
Nederlands politiek tegenover Indië. — Het «Wetje." — De Krijgs-
school. — Kapitein van Braam Houckgeest over onze vestiging in
Atjeh. — De verkoop van Gouvernements-producten in Indië.

Varia 204

Inlanders en hoogo ambten in Britsch-Indië. — Indische speciali-

teiten. — De geheimen van een inhoudsmaat. — Oostersche denk-

beelden op Westersche toestanden ? — Doodstijdingen betreffende O. I.

militairen. — Tinveilingen. — Ambtenaren met of zonder examen?

_y ') In dit artikel leze men op bladzijde 172, regel 10 v. o. «stafwet" in plaats
van • strafwet."

« السابقةمتابعة »