صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Strophe zo
Nam te Roüsius sui
Optat peculî, numeróque justo
Sibi pollicitum queritur abesse,
Rogatque venias ille cujus inclyta
Sunt data virûm monumenta curæ :
Téque adytis etiam facris
Voluit reponi, quibus & ipse præsidet
Æternorum operum custos fidelis,
Quæstorque gazæ nobilioris,
Quàm cui præfuit lön
Clarus Erechtheides
Opulenta dei per templa parentis
Fulvofque tripodas, donaque Delphica,
Ion Actæâ genitus Creüsâ.

65

Antistrophe.
Ergo tu visere lucos
Mufarum ibis amenos,
Diamque Phobi rursus ibis in domum,
Oxoniâ

quam

valle colit
Delo pofthabitâ,
Bifidoque Parnaffi jugo :
Ibis honeftus,
Poftquam egregiam tu quoque fortem
Nactus abis, dextri prece sollicitatus amici.
Illic legéris inter alta nomina
Authorum, Graiæ fimul & Latinä
Antiqua gentis lumina, & verum decus.

70

Epodos.

Epodos.
Vos tandem haud vacui mei labores,
Quicquid hoc fterile fudit ingenium,
Jam ferò placidam fperare jubeo

75 Perfunctam invidiâ requiem, sede que beatás Quas bonus Hermes Et tutela dabit folers Roüsi, Quo neque lingua procax vulgi penetrabit, atque longe Turba legentum prava facesset j

80 At ultimi nepotes, Et cordatior ætas Judicia rebus æquiora forsitan

Adhibebit integro sinu. - Tum livore sepulto,

Si quid meremur sana pofteritas fciet
Roüfio favente,

85

Ode tribus constat Strophis, totidémque Antistrophis, unâ demum Epodo clausis, quas, tametfi omnes nec versuum numero, nec certis ubique colis exactè. respondeant, ita tamen secuimus, commodè legendi potiùs, quàm ad antiquos concinendi modos rationem spectantes. Alioquin hoc genus rectiùs fortasse dici monoftrophicum debuerat. Metra partim funt xara oxion, partim amoenuuéva. Phaleucia quæ funt Spondæum tertio loco bis admittunt, quod idem in secundo loco Catullus ad libitum fecit.

Ad

Ad CHRISTINAM Suecorum Reginam nomine

Cromwelli *.
B Ellipotens Virgo, feptem Regina Trionum,

Christina, Arctoï lucida ftella poli,
Cernis quas merui dura sub casside rugas,

Utque fenex armis impiger ora tero;
Invia fatorum dum per veftigia nitor,

Exequor et populi fortia jussa manu.
Aft tibi fubmittit frontem reverentior umbra;

Nec sunt hi vultus Regibus usque truces.

TRANSLATION, from TOLAND's Life of Milton.

,

The northern pole supports thy shining throne;
Behold what furrows age and steel can plow,
The helmet's weight oppress'd this wrinkled brow.
Through fate's untrodden paths I move, my hands
Still act my free-born people's bold commands:
Yet this stern fhade to you submits his frowns,
Nor are these looks always severe to crowns.

* These verses were sent to Christina Queen of Sweden with Cromwell's picture, and are by some ascribed to Andrew Marvel, as by others to Milton : but I should rather think they were Milton's, being more within his province as Latin Secretary.

[ocr errors]

A FRAG. A FRAGMENT, from the Italian;
Addressed to a young Lady, at Florence, who did not

understand English.
HEN, in your language, I, unskill'd, address

The short-pac'd efforts of a trammel'd Muse;
Soft Italy's fair critics round Me press,
And

my iniftaking passion thus accuse.
Why, to our tongue's disgrace, does thy dumb love

Strive, in rough sound, soft meaning to impart?
He must select his words who speaks to move,

And point his purpose at the hearer's heart.
Then laughing they repeat my languid lays

Nymphs of thy native clime, perhaps they cry.
For whom thou hast a tongue, may feel thy praise ;

But we must understand ere we comply!
Do thou, my soul's soft hope, these triflers awe!

Tell them, 'tis nothing, how, or what, I write ;
Since love from filent looks can language draw,

And scorns the lame impertinence of wit.

CONTENTS

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

SAMS

AMSON Agonistes

pager
Poems on several Occasions

69
On the death of a fair Infant dying of a cough 71
At a Vacation Exercise in the College

75
On the Morning of Christ's Nativity

79
The Passion

89
On Time

92
Upon the Circumcifion

93
At a Solemn Music

94
An Epitaph on the Marchioness of Winchester

95
Song. On May Morning

97
On Shakespear
On the University Carrier

99
Another on the same

ibid.
L'Allegro
Il Penseroso

106
Arcades
A Malk

117
Lycidas

159
The

98

[ocr errors]

II

« السابقةمتابعة »