صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

De Novissimis.

Hora novissima

Tempora pessima

Sunt, vigilemus!

Ecce minaciter
Imminet arbiter
Ille supremus.

Imminet, imminet
Ut mala terminet,
Aequa coronet,

Recta remuneret,

Anxia liberet,

Aethera donet.

Auferat aspera,

Duraque pondera

Mentis onustae';

Sobria muniat,

Improba puniat,

Utraque iuste.

Ille piissimus,

Ille gravissimus

Ecce venit rex.

Surgat homo reus,
Instat homo Deus,
A patre iudex.

Vermeßenheit der Zeit.

Stündlich, ach, wächst der Zeit Arge Vermeßenheit:

Laßet uns wachen!

Siehe mit Drohewort

Nahet der Hohe dort

Ende zu machen.

Nahet schon, nahet schon,
Wendet der Uebel Drohn,

Redliche frönend;

Gutes er treu vergilt,
Löset von Sorgen mild,
Himmlisch versöhnend.

Tilget was rauh und schief,
Hebet die Schwere tief

Geistigen Leides;

Lohnt der Enthaltsamkeit,

Züchtigt Gewaltsamkeit,
Billig ist Beides.

Sieh, dieser liebende,

Strenge doch übende

König, schon naht er.

Sündiger Mensch, ersteh,
Gottmensch ist in der Näh,
Er für den Vater.

Carmen poenitentium.

O caeca mens mortalium,
Quousque quaeris vanitatem,
Oblita spiritualium

Non cogitas aeternitatem?
Quo tendis, ah, quo properas?
Cur finem haud consideras?

Honores, opes, praedia

Et sceptra transeunt momento;
Venustas formae, media
Sunt saepe nobis nocumento:
Mundana quid sunt omnia
Quam fumus, umbra, somnia?

Sic ergo cuncti vivite
Vivatis ut aeternitati;
Sic mori iam nunc discite
Ne moriamini damnati:
Aeternitas vos terreat,
Aeternitas vos urgeat.

Ermahnung zur Reue.

Wie lang, o blinder Menschensinn,
Willst Du in Eitelkeit dich senken,
Vergeßend was dem Geist Gewinn
Nicht an die Ewigkeit gedenken?
Wo strebst du hin? Du eilst so sehr
Und achtest nicht des Endes mehr.

Ach Ehre, Reichthum, Herrlichkeit
Vergehn, ein Scepter bricht in Scherben,
Ein schöner Leib und Ueppigkeit,

Sie dienen oft nur zum Verderben,

Und mehr ist alles Irdsche kaum.

Als Rauch und Schatten, flüchtger Traum.

Drum lebet so, daß ihr erwerbt
Das Leben in den Ewigkeiten;

Daß ihr den ewgen Tod nicht sterbt,
Lernt hier euch auf den Tod bereiten:
Seid eingedenk der Ewigkeit!

Die laßt euch schrecken allezeit.

Rhythmus de die mortis.

Gravi me terrore pulsas,

Vitae dies ultima,

Moeret cor,

solvuntur renes,

Laesa tremunt viscera,

Tuam speciem dum sibi

Mens depingit anxia.

Quis enim pavendum illud
Explicet spectaculum,

Quum dimenso vitae cursu
Carnis aegra nexibus

Anima luctatur solvi
Propinquans ad exitum.

Perit sensus, lingua riget,

Resolvuntur oculi,

Pectus palpitat, anhelat

Raucum guttur hominis,

Stupent membra, pallent ora,

Decor abit corporis.

Ecce! diversorum partes

Confluunt spirituum:

Hic angelicae virtutes,
Illic turba daemonum;
Illi propius accedunt,
Quos invitat meritum.

« السابقةمتابعة »