صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

SERMON VIII.

Recapitulation, with reflections and in-

ferences.

JOHN XIV. 29.

I have told you before it come to pass, that
when it is come to pass, ye might believe.

239

E RR A T A.

Page 21, n. 1. 2. for 19. read 18.

24. n. l. 1. for ii. r. 11.
32. n. d. r. Matt. xiii. 43. and refer Mark xiv. 25. to

1. 17.

48. n. 1. 2. for lv. r. Ixv.
71. 1. 1. d. one their.
74. n. 1. 3. for 15.1. 16.
75. 1. 21. for wole r, whole.
142. 1. 19. for p. r. q.

S E R M ON

I.

MATT. VI. 10.

Thy kingdom come.

T

HE kingdom of God is an expression

which has different acceptations in

holy scripture *. It denotes his eternal and his spiritual dominion ; that sovereign power, which the Creator of all things exerciseth over the works of his hands, and that state of grace and salvation, which was established in the world by Jesus Christ. The former, it is evident, is neither subject to

* Βασιλειας τ8 Θια δυο οιδες και καφη, την μεν κατ' οικείωσιν, την δε κατα δημιεργιαν, βασιλευει μεν γαρ άπαντων-κατα τον της δημιουργιας λο9ν βασιλευει δε των πιςων - κατα τον της οικειωστως. Chryfoft. Hom. 39. in 1 Cor. Tom. III. p. 509. 1. 12. ed. Savil. διπληψη τα Σωτηρος βασιλεια και μεν προαιωνιος και αρχή, εκ εχεσα, και δε μετα τ8ς αιωνας, αρχην απo της οικονομιας λαμβανεσα. Id. T.v. p. 681, 1.10.

А

diminution

« السابقةمتابعة »