صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

pryant and said to hpm that he Bold assemble at hie folk to cuncpft. And whan thep wewe alle comen. Anthenoz sapo to Rem that foz to ameto p pcap of the gæfce thep mufte nede pape twinty thousandi marc of gold, and of goodź pope/ and as moche of fplucr/ and also an fonder or thousand quarters of whete. And this mufte Be maad trop with m certapn terme. And than whan the hauc this thr hatt sette reworte to fold the prac wyth out ony fmwa o inalengyne There it was odepnede how this some Roldy be leuepede and wGple thep were before the abowtes. Anthenaz wente to the preeft p Kepte the palladpum/the which preeft had to name Thpant and bare to Gym a guete quantite of gold. And there were the two at councill Anthenoz sarą to Gpm that he hold

take thie some of gold where he Bols & tpche aft Gye [pf, and that He fhorsz gyue to hron the palladpum/ and that noman hols knowe therofiffozij haue.sajd he.gate feve and a8 moche dude as thou.that onp inayshoco Kinowe therof. And I shaft sende hit to vârce, and he (Baff fete the blame vpon Gym.anda cucep man haft rape that vârce (Raft' haue stolen hpt! and we Rafť be quote therof both two 20.

Hoant the preeft refifted longe to the words of
Antenoz / But m the end foz wuety se of the

grote some of gold that anthenoz gaf to hem. Heonsentyor that he Gold take the palladpuin ano? Bere hpt away. Than Anthenoz to ke hpt anone and sente Gpt onto vhsesi the saine npght And after the wpe ranne amonge the pople that vfree by his fubtiáte hmor takey and Buznawape thje palladpum out of trore

FACSIMILE OF A PAGE OF Caxton's RECUYELL. The first book printed in English. See page 38. The passage tells how Anthenor secured the palladium from the temple in Troy.

(Courtesy of the New York Public Library.)

BY

ROY BENNETT PACE

ASSISTANT PROFESSOR OF ENGLISH

SWARTHMORE COLLEGE

A L LYN AND BACON
Boston
New York

Chicago

« السابقةمتابعة »