De Indische Bij, الجزء 1

الغلاف الأمامي
Hazenberg en Comp., 1843 - 663 من الصفحات
 

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 627 - weinig te moeten arbeiden , zijnde zulks het gevolg uvan het k liniaal" (laat ons ook zeggen, van zijne 630 •weinige behoeften!); en verder (zie VAN ELTBN bladz. 180): »Daar de Javaan overigens ongaarne onder het » opzigt van Europeanen arbeidt en de leiding en het «Bestuur zijner Hoofden verkiest, werd dan ook hierin »aan zijne geaardheid te gemoet gekomen, en het «opzigt der Europesche ambtenaren, zoo veel moge»lijk, beperkt, en alleen bepaald tot de bewaking »van de tijdige en behoorlijke...
الصفحة 173 - Soerabaija teruggehouden. Voorzeker zou iedereen in dit geval de heropening der scheepvaart op Banda hebben afgewacht, om zich op zijnen post te begeven ; maar niet zoo onze MULLER ! Hij had rust noch duur: het was hem onverdragelijk , zoo lang werkeloos te moeten zijn, terwijl een hem opgedragen ambt zijne tegenwoordigheid vorderde: hij rekende het zich althans tot pligt, niets onbeproefd te laten, om de plaats te bereiken, waarheen zijne ambtsbezigheden hem riepen. Zijne pogingen bleven echter...
الصفحة 613 - Tjatjas of geërfden , daardoor het middel verloren, »om eenig noemwaardig inkomen te trekken van de «gronden, aan hunne afhangelingen afgestaan, of »eenige diensten van dezelve te erlangen.
الصفحة 586 - Regenten — aan welke zelfs uitdrukkelijk verboden wordt de koffij voor eigen rekening te koopen, of daarin eenigen handel hoegenaamd te drijven — hem kunnen noodzaken tot den afstand of verkoop; dat hij niet behoeft zijn gewas te geven aan opkoopers tegen een...
الصفحة 585 - Wij hebben in uitdrukkelijken last van den Koning, om de inlandsche bevolking tegen alle willekeur te beschermen ; haar lot te verbeteren ; haar het genot van eigendom en van de vruchten van haren handenarbeid te verzekeren, en alzoo haar, zoowel als andere zijner onderdanen, in de gelukkige gevolgen zijner vaderlijke regeering te doen deelen.
الصفحة 532 - Javaan geen denkbeeld bezit van het regt van eigendom op den grond; volgens zijn begrip strekt zich het regt van den Souverein op een bebouwd stuk land niet verder uit, dan tot het heffen van het aandeel, dat hem volgens de adat (gebruik) toekomt, of tot het bezwaren van den bezitter met eene openbare dienst, aan de verschuldigde schatting geëvenredigd.
الصفحة 119 - waarmede ik dezen brief verzend, eene vrouw over, » die eene witte huid heeft. Deze vrouw , of als men »haar zoo noemen wil, dit meisje is uit het land nKaijong (waar ik naar toe ga); haar vader, moeder »en twee broeders zijn zwart, of zoo als alle andere «bewoners dezer landstreek, van dezelfde koperkleur, «als de bewoners van Java enz. Gij zult haar wel »te zien krijgen; maar als gij intusschen mijn...
الصفحة 544 - ... s Lands wege reizen of vervoerd worden, de eenige diensten zullen zijn, welke van de ingezetenen zonder betaling zullen worden gevorderd. 6°.
الصفحة 301 - Inslaande, dat hij, behalve het geleende geld, nog een' slaaf en eene zekere hoeveelheid rijst aan den Sultan moet afstaan , waarop hij dan in genade aangenomen wordt en tevens in groote gunst bij den Vorst komt. 303 nog een Pikel rijst opbrengen , waarvoor hij van den Vorst een klein stukje ijzer ontvangt, Serah geheeten , ter waarde van omtrent | gulden en even groot genoeg , om daarvan eene kleine bijl te maken. Dit was in vroeger tijd een bij wederzijdsche overeenkomst gedreven ruilhandel. Maar...
الصفحة 562 - Regentschappen , bij de invoering van het stelsel van landrenten niet afgeschaft, maar in wezen gelaten ; aldaar bestaat alzoo die arbeid tot op den huldigen dag; en voorzeker is er op Java geen tweede oord...

معلومات المراجع