صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]

PAq

L5

1895 MAIN

Obsah ročníku dvacátého druhého.

Pojednání.

Strana

.

Dialogis de oratoribus a P. Cornelius Tacitus. Revisi sporu podává Jan Brant

. 1-25, 161–177, 341-379, 411-429 O homerských výrazech ojedinělých. Napsal Jan Krejčí 26—32,

178-189, 331-341 K činnosti Jungmannově v prosodickém sporu. Napsal Josef Král. ...

33-65 Česká kvantita. Napsal V. Flajšbans

66-90 Adjektivná adverbia na -0 & -e v staročeštině. Napsal Em. Smetánka

91—130 Adverbia -0 & -ě v RKZéin. Napsal J. Gebauer

130-133 Klasobrani po rukopisich. Napsal V. Flajšhans a V. Hauer

133–153, 211–222, 434_443 O bezpodmětých větách. Napsal Dr. Fr. X. Procházka . . . 190-211 Pavel Josef Šafařík v životě i spisech. Napsal Jaroslav Vlček . 245—249 Přehled jazykozpytných a palaeografických prací. P. J. Šafaříka. Napsal J. Polívka

249–259 Jmenné skloňování adjektiv kmene -0, -a. Napsal J. Gebaner . 269—330 Odpověď Osvětě. Napsal J. Král .

238.-244

[ocr errors]

.

.

Úvahy a zprávy.

CBA311

.

Fr. Krѕеk: Денисовь М. Дохмій. Глава изъ греческоії метрики.

Москва. 1892. Важность изученія метрики въ съ краткой историей этой науки. Москва. 1893.

153-158 Frant. Groh: Lidstvo v době předhistorické. Napsal Dr. L. Niederle.

158-159 Frant. Groh: Cornélia Nepota Životopisy. Slovník ke Cornélia Nepota Životopisům. Napsal Ant. Mikenda

159--160

374

Strana

vom

Jan Krejčí: Die wichtigsten Abweichungen des nenhoch

deutschen Consonantismus mittelhochdeutschen.
Napsal Andrzej Procyk . .

160 Jan Krejčí: Kurzes deutsches Wurzel- und Stamm-Wörterbuch

mit Vergleichung der Sanskrit- und der wichtigsten euro-
päischen Sprachen nebst den gebräuchlichsten Fremd- und
Lehnwörtern, Eigen-, Thier- und Pflanzen-Namen. Napsal
K. Riedl.

160 Jan Krejčí: Několik výkladů z latinské sedadby. Napsal Jan Němec

222-223 Frant. Groh: Řeč Lysiova proti Eratosthenovi. Přeložil a úvodem i výkladem opatřil Jos. Černý.

223 225 Jan Krejčí: Nezbytnost jazykového výchovu na škole střední. Ze „Studií paedagogických“. Napsal Vil. Goth.

225-226 F. Drtina: Je-li podstatná reforma gymnasií našich žádoucna? Napsal Václav Hospodka

226-232 Jan Krejčí: Forschungen zur deutschen Philologie. Festgabe für Rudolf Hildebrand. Leipzig 1894

232--235 Jan Krejčí : Ueber das schwache Praeteritum des Germanischen

und verwandte Bildungen der Schwestersprachen. Napsal
Dr. Friedrich Lorentz

235-237 Frant. Groh: L. Lewy und II. Luckenbach. Das Forum Romanum der Kaiserzeit

. 379-380 Frant. Groh: Hippokratovské názory o původu, skladbě a vý

konech těla lidského. Jako příspěvek k dějinám lékařství napsal MUDr. Ondřej Schrutz

. 380-382 Fr. Hrbek: Slovník latinsko-český. Vade mecum ku četbě všech

na gymnasiích zavedených klassiků římských. Sestavil Dr. Gustav Zába

382-381 B. Foustka: Latinská mluvnice pro školy střední. Sepsal Fr. Hrbek

. 384-385 Petr Hrubý: C. Sallusti Crispi De coniuratione Catilinae liber. Pro četbu školní upravil Fr. Krsek . .

385 Fr. Čáda : Srovnávací úvaha o symposiu Xenofontově a Platonově. Napsal Jan Čermák : .

385--389 Frant. Groh: Palatin. Pojednání topografické. Píše Ladislav Brtnický

389-390 Břetislav Foustka: Stoika Epikteta Rukovět mravních naučení.

Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Dr. Fr. Drtina . 390—391 Frant. Čáda: Magnus Felix Ennodius jako vychovatel. Napsal Karel Konrád

391-392 Fr. Čáda: Legum Platonicarum libri alterius vindiciae. Napsal Dr. Fr. Sal. Kovář

.. 392–394 Frant. Groh: Státní účtování v Athenách. Napsal František Kvíčala .

394-395

[ocr errors]

.

:

.

.

.

[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]

:

.

[ocr errors]

Josef Král: Q. Horatia Flakka list k Pisonům o umění básni

ckém. Přízvučnými hexametry přeložil Dr. Edvard Štolovský

395—397 Josef Král: 0 jevišti divadla řeckého. Napsal Dr. Fr. Groh. 397—399 Josef Král: Ukázky přízvučného překladu Pindara v rhythmech původních. Podává Václav Veverka

399-404 Josef Král: K jakým změnám ve vnitřním ústrojí tragoedie

donucen byl Sofokles, upustis od trilogického či tetralogického skládání Aischylova. Podává Tomáš Frána

404–405 F. Krѕеk: Нагуевскій Д. И.: Виргилiй и его эклоги

4434445 L. Brtnický: Lucien Augé de Lassus: Le Forum

445_447 Petr Hruby: Přehled literatury a starožitností řeckých. Pro žáky středních škol uchystal Karel Koblížek .

447-450 P. Hrubý: Latinská fraseologie. Podle prof. Dr. K. Meissnera

vydal Arnošt Skřivan, prof. c. k. gymnasia Chrudimského . 450—452 Frant. Groh: Kulturní obrázky ze starého Řecka. Napsal Dr. Cumpte.

452-454 Frant. Čáda: Platon, Obrana Sokratova. Platonův Kriton a

Faidona hl. LXIV-LXVII. Ku potřebě gymnasii upravil
F. Krsek, prof. c. k. gymnasia v Kolíně n. L. . .

454-456 Jaroslav Štastný: Dolejšek Boleslav, Dějiny a způsob pořímanění provincií římských

456-457 Jan Krejčí: Vil. Steinmann, Homerská studie

457-458 Jan Brant: V. Kubelka, Cicero & Antonius .

458 Frant. Groh: 'H regis ir is 'Apeiov rayov. Vykládá Frant. Dušánek

459-460 Frant. Groh: Demosthenova řeč o nepoctivém poselstvu. Přel. Ferd. Liška

460 Frant. Groh: Thukydidovo sepsání války Peloponneské. Kniha II. kap. 55–103. Přeložil Jan Konůpek ...

460 Jan Krejčí: Josef Mach, O antických motivech Jaroslava Vrchlického

· 461-462 Nové středoškolní učebnice pro jazyk český. Uvažuje Karel Novák ...

462-473 V. Flajšhans: Výbor z literatury české. Za učebnou knihu škol

středních upravili Jan Pelikán, Josef Grim a Ant. Truhlář 473—480 J. P.: Archiv für slavische Philologie. Herausgegeben von V. Jagić. XVI. Band. 1894 .

405-410

[ocr errors]
[ocr errors]

.

« السابقةمتابعة »