صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

AN ACCOUNT OF HIS STUDIES,
AND NUMEROUS WORKS,
IN CHRONOLOGICAL ORDER:

A series of His EPISTOLARY coRRESPONDENCE

AND convertsATIONs witH MANY EMINENT FERsons;
And

£sarious QBriginal pieces of big Composition,
NEVER BEFORE PUBLISHED:
The whole ExhibiTING A VIEW OF LITERATURE AND LITERARY

MEN IN GREAT BRITAIN, FOR NEAR HALF A CENTURY
During WHICH HE FLOURISHED,

BY JAMES BOSWELL, ESQ.

Quo fit ut omnis

Votiva pateat veluti descripta tabella
Vita senis—— Horat.

' A NEW EDITION.

COPIOUS NOTES AND BIOGRAPHICAL ILLUSTRATIONS,
BY MALONE.

IN FIVE volumEs.
VOL. II. *

LONDON: t

PRINTED Fort J. Richardson AND co.; G. of For ; J. SHARPE AND
son; Robinsons AND co.; G. walker ; J. Evans AND SONS:
R. Dosson; J. Jones; AND J. Johnson : ALso, J. CARFBAE, And
3. suTHERLAND, EDINBURGH; AND R. GRIFFIN AND co. GLAsgow-

1821.

* * * ,
- - -

« السابقةمتابعة »