صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

HARVARO

AUG 31 1916

Lisnair

Hail find

“ Nec meus hic sermo est."

HORACE.-Sat: Lib: ii., Sat : 2.

“ Ego vero fateor, me his studiis esse deditum : cæteros pudeat, si qui ita se literis abdiderunt, ut nihil possint ex his neque ad communem afferre fructum, neque in adspectum lucemque proferre........... .Quare quis tandem me reprehendat, aut quis mihi jure succenseat, si, quantum cæteris ad suas res obeundas, quantum ad alias voluptates, et ad ipsam requiem animi et corporis conceditur temporis, tantum mihi egomet ad hæc studia recolenda sumpsero ?"

CICERO.-pro ARCHIA.

“Saltem daretur in sacris literis tranquillè consenescere !""

ERASMUS.—Epist.

“Let them be considered as the desultory productions of a man sedulously employed upon better things."

Souther.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

THE HISTORY AND PROSPECTS OF THE HUMAN SPECIES CONSIDERED,

IN RELATION TO INTELLECTUAL AND SOCIAL IMPROVEMENT, . 109 ON THE GROUNDS AND SOURCES OF HISTORY, .

149 ON THE TRAGIC GENIUS OF SHAKSPEARE,

185 THE CLASSICAL COMEDY COMPARED WITH THAT OF SHAKSPEARE,

237 ON THE YORKSHIRE DIALECT,

289 ON CORRELATES AND SYNONYMS,

. 365 ON THE PASSIONS OF THE HUMAN MIND,

399 ON PERSONAL IDENTITY,

429 ON CRANIOLOGY,

455 SONNETS ON THE GLANTS' CAUSEWAY,

521 SONNETS WRITTEN AMONG THE MOUNTAIN SCENERY OP CUMBERLAND,

525 SONNETS COMPOSED AT THE SEA-SIDE AND IN VIEW OF PLAMBOROUGH HEAD,

529 STANZAS WRITTEN ON RETURNING FROM IONA, THE SEAT OF ST. COLUMBA,

532 DOVEDALE,

. 536 STONEHENGE,

537 A FAMILY IN HEAVEN,

539 SUNSET,

540 THE LORD's st'PPER,

541 THE SKY-LARK,

542 XUNC DIMITTIS,

543 THE HOME OF BETHANY,

545

.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Accept the Dedication of this Volume. I wish its Inscription to testify my sense of Worth and Integrity which I have rarely known equalled, and have never found surpassed. We began life together. We chose our Profession with a distinct understanding of the disadvantages which we must endure. There were other paths that we might have followed,—those of lettered fame and scientific investigation, - but our principles excluded us. The learned leisure which we should have coveted for its own sake, the opportunity of cultivating polite literature the charms of which were early felt by both, our present active requirements forbid. But we have not, for å moment, rued our Youthful Vow. Even these poor Flowers, – wildings,--plucked in haste, I should loathe and trample, could I think that any duty of the Holy Office had been neglected while I gathered them. I have no confidence that to the most partial kindness they can present any bloom, or breathe any fragrance, save for a few short days: their chief value to me is that they enable me to bind a little Wreath,—though they wither in the offering,—in token and in memory of a Friendship, which has survived the course, and sustained the proof, of Thirty Years.

Believe me, Dear Ely,

Your ever attached and faithful Friend,

THE AUTHOR.

Leeds, April 5th, 1841.

Λαμπασιν ακταις, ,
Ου ποτνιαι σεμναι τιθη-

νουνται τελη

Θνατοισιν : ων και χρυσία
Κληις επι γλωσσα βεβακεν
Προσπoλων Ευμολπιδα».”

SOPHOCLES.–Edip : Colon: Lin: 1101.

“Considera denique sacra ipsa, et ipsa mysteria, invenies exitus tristes, fata, et funera, et luctus, atque planctus miserorum deorum. Isis perditum filium cum Cynocephalo suo et calvis sacerdotibus luget, plangit, inquirit: et Isiaci miseri cædunt pectora, et dolorem infelicissimæ matris imitantur : mox, invento parvulo, gaudet Isis, exultant sacerdotes, Cynocephalus inventor gloriatur : nec desinunt annis omnibus vel perdere quod inveniunt, vel invenire quod perdunt. Nonne ridiculum est, vel lugere quod colas, vel colere quod lugeas ? Hæc tamen sacra Ægyptia. Ceres facibus accensis, et serpente circumdata, errore subreptam et corruptam liberam anxia et sollicita vestigat. Hæc sunt Eleusinia.”

MINUCIUS FELIX._Octavius.

- And mooned Ashtaroth,
Heaven's queen and mother both,

Now sits not girt with taper's holy shine.

Nor is Osiris seen
In Memphian grove or green :
Nor can he be at rest
Within his sacred chest."

Milton.-Morning of Christ's Nativity.

« السابقةمتابعة »