صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

IN

NOVUM TESTAMENTUM

AUCTORE

Eximio Doctore LIÉNARD,

OLIM SCRIPTURE SACRE PROFESSORE REGIO IN UNIVERSITATE DUACENSI,
NECNON EJUSDEM UNIVERSITATIS RECTORE MAGNIFICO,

ET CAPITULI ECCLESIÆ COLLEGIATE

[merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

SODE

[blocks in formation]

Certissimum est auctorem hujus libri esse Lucam Evangelistam, nulla unquàm hâc super re dubitatio fuit in Ecclesiâ; sed quisnam erat iste Lucas ? Lucas erat natione Judæus, patriâ Antiochenus, professione medicus, Colos. . 14, salutat vos Lucas medicus charissimus; quidam asserunt, v. g. Simeon Theophrastes et post ipsum nonnulli alii auctores, Lucam fuisse etiam pictorem, et varias adhuc. v. g. in Ecclesià Cameracensi, et in Ecclesiâ Venetâ, reperiri imagines Beatæ Mariæ Virginis ab ipso confectas; sed nullum est id asserendi fundamentum neque in Scripturâ Sacrâ, neque in traditione SS. Patrum: auctoritas autem istius Simeonis non videtur irrefragabilis, quandoquidem scripserit multis annis post obitum Lucæ undè non videtur testis satis idoneus et fide dignus est pia quidem opinio, sed non est certitudo. (Vide argumentum in Evangelium sec. Luc.) forsitan dictus est depinxisse B. V. Mariam, quia plura de B. V. scripsit in suo Evangelio, quod proptereà primis Ecclesiæ sæculis Evangelium B. V. Mariæ vocabatur, Lucas non fuit unus è duodecim Apostolis, neque è 72

« السابقةمتابعة »