صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

From the Vespers of the Saturday before the First Sunday of Advent, to the Feast of the Purification, inclusively.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Grátiam tuam, quæsu

[blocks in formation]

mus Dómine, méntibus O Lord, thy grace into our nostris infúnde, ut qui, minds, that we, to whom the Angelo nuntiánte, Christi incarnation of Christ thy Son Filii tui incarnatiónem was made known by the mescognovimus, per passió- sage of an angel, may, by his nem ejus et crucem ad passion and cross, be brought resurrectiónis glóriam per- to the glory of his resurrection. ducámur. Per eúmdem Through the same Christ our Christum Dóminum nos- Lord.

trum.

Ry. Amen.

Ry. Amen.

From the First Vespers of the Nativity (Christmas-day). y. Post partum, Virgo, . After childbirth thou invioláta permansísti.

R. Dei Génitrix, internobis.

cede pro

Orémus.

Deus, qui salútis ætér

didst remain a Virgin inviolate. R. Mother of God, make intercession for us.

Let us pray.

O God, who, through the næ, beátæ Mariæ virgini- fruitful virginity of blessed

táte fœcúnda, humáno
géneri præmia præstitísti:
tríbue, quæsumus, ut ip-
sam pro nobis intercédere
sentiámus, per quam me-
rúimus auctórem vitæ
suscípere Dóminum nos-
trum Jesum Christum
Fílium tuum.
Ry. Amen.

Mary, hast bestowed upon mankind the rewards of eternal salvation; grant, we beseech thee, that we may feel her intercession for us, through whom we have been made worthy to receive the author of life, our Lord Jesus Christ, thy Son.

Ry. Amen.

From the Feast of the Purification, i. e. from the end of the Compline of that day, Feb. 2, inclusive, to Thursday in Holy Week,

[blocks in formation]

Deus, fragilitáti nostre O merciful God, the help of præsidium; ut qui sanc- thy protection; that we, who tæ Dei Genitricis memó- commemorate the holy Mother riam ágimus, interces- of God, may, by the help of her siónis ejus auxílio, a nos- intercession, arise from tris iniquitátibus resurgá- iniquities. Through the same mus. Per eúmdem Chris- Christ our Lord. tum Dóminum nostrum. R. Amen.

Ry. Amen.

our

From the Compline of Holy Saturday to the Nones of the Saturday after Pentecost.

[blocks in formation]

Let us pray.

Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui Dómini nostri Jesu Christi mundum lætificáre dignátus to rejoice the world; grant, we es: præsta quæsumus, ut per ejus genitrícem vírginem Maríam, perpétuæ capiámus gaudia vitæ. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

O God, who, by the resurrection of thy Son, our Lord Jesus Christ, hast vouchsafed

beseech thee, that through his Virgin Mother Mary we may obtain the joys of life eternal. Through the same Christ our Lord.

Ry. Amen.

From the First Vespers of the Feast of the Most Holy Trinity to the Nones of the Saturday before Advent.

[blocks in formation]

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

. Ora pro nobis, sancta Dei génitrix. Ry. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.

O Virgin Mary, Mother blest!
O sweetest, gentlest, holiest !

. Pray for us, O holy Mother of God.

R. That we may be made
worthy of the promises of
Christ.
Let us pray.

Omnipotens sempitérne Almighty, everlasting God, Deus, qui gloriósa vírgi- who, by the co-operation of the nis matris Maríæ corpus Holy Ghost, didst prepare the et ánimam, ut dignum body and soul of the glorious Fílii tui habitáculum éf- Virgin Mother Mary to become fici mererétur, Spíritu a habitation meet for thy Son; sancto cooperánte præpa- grant that, as we rejoice in rásti: da, ut cujus comme- her commemoration, we may, moratióne lætámur, ejus by her loving intercession, be pia intercessione ab in- delivered from present_evils stántibus malis, et a morte and from everlasting death. perpétua liberémur. Per Through the same Christ our eúmdem Christum Dómi- Lord.

num nostrum.

Ry. Amen.

. Divínum auxílium máneat semper nobíscum. Ry. Amen.

Ry. Amen.

. May the divine assistance remain always with us. Ry. Amen.

Then Our Father, Hail Mary, and I believe, are said in silence.

[graphic]

Proper of the Season.

Saturday before the first Sunday in Advent.
Antiphons and Psalms of the Saturday, p. 47.
Little Chapter and Hymn of the following Sunday.

AT THE MAGNIFICAT.

Ant. (1. MODE.) Ecce nomen Domini* venit de longinquo, et claritas ejus replet orbem terrarum.

Ant. Behold, the name of the Lord cometh from afar, and his brightness filleth the whole world.

Collect as on the following Sunday.

First Sunday in Advent.

SECOND VESPERS.

Ant. (VIII. MODE.) In illa die* stillabunt montes dulcedinem, et colles fluent lac et mel. Alleluia.

Ant. In that day the mountains shall drop sweetness, and the hills shall flow with milk and honey. Alleluia.

Ps. Dixit Dominus, p. 2. (M. 24.)

Ant. (VIII.) Jucundare * Ant. Be glad, O daughter of filia Sion, et exulta satis Sion, and rejoice exceedingly, O filia Jerusalem. Alleluia. daughter of Jerusalein. Alleluia. Ps. Confitebor, p. 3. (M. 25.)

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »