صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

In the Calendar the* indicates that the third verse of the hymn "Iste

confessor" is changed.

[graphic]

V. DEUS, in adjutórium meum inténde.

B. Dómine, ad adjuvándum me festína.

7. Glória Patri, et Fílio, et Spíritui sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculórum. Amen. Alleluia.

. O GOD, stretch forth to

aid me.

R. O Lord, make haste to help me.

. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost.

R. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Alleluia.

From Septuagesima to Palm Sunday, inclusively, is said:

Laus tibi Dómine, Rex

ætérnæ glóriæ.

Praise be to thee O Lord,

King of everlasting glory.

In Paschal Time, the Psalms are all said under this one

Antiphon; Alleluia.

[blocks in formation]

Ps. 109.

Dixit Dóminus Dómi- 1 The Lord said to my Lord: no meo: * Sede a dextris Sit thou at my right hand : meis:

Donec ponam inimícos tuos: scabéllum pedum mies: thy footstool. tuórum.

2 Until I make thine ene

Vírgam virtútis tuæ emíttet Dóminus ex Sion: * domináre in médio inimicórum tuórum.

Tecum princípium in die virtútis tuæ in splendóribus sanctórum: ex útero ante lucíferum génui te.

Jurávit Dóminus, et non pœnitébit eum: Tu es sacerdos in ætérnum secúndum ordinem Melchísedech.

Dóminusa dextris tuis:* confrégit in die iræ suæ reges.

Judicábit in natiónibus, implébit ruínas: conquassábit cápita in terra multórum.

De torrente in via bibet: * proptérea exaltábit caput.

Glória Patri, et Fílio, et Spíritui Sancto.

[blocks in formation]

3 The Lord shall send forth the sceptre of thy power out of Sion: rule thou in the midst of thine enemies.

4 With thee is the principality in the day of thy strength, amid the brightness of the saints: from the womb, before the day-star, I begat thee. 5 The Lord hath sworn, and will not repent: Thou art a priest for ever according to the order of Melchisedech.

6 The Lord upon thy right hand: hath overthrown kings in the day of his wrath.

7 He shall judge among the nations, he shall fulfil destructions: he shall smite in sunder the heads in the land of many.

8 He shall drink of the torrent in the way: therefore shall he lift up his head.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost.

As it was in the beginning, is now, and ever shall be; world without end. Amen.

Ant. The Lord said to my Lord: Sit thou at my right hand.

Ant. Faithful.

Confitebor tibi Dómine in toto corde meo:* in consílio justórum, et congregatióne.

Magna ópera Dómini :* exquisíta in omnes voluntátes ejus.

Confessio et magnifi

*

Ps. 110.

1 I will praise thee, O Lord, with my whole heart in the council of the just, and in the congregation.

2 Great are the works of the Lord: sought out according to all his good pleasure.

3 His work is praise and

céntia opus ejus: et jus- magnificence: and his justice títia ejus manet in sæcu- continueth for ever and ever. lum sæculi.

Memóriam fecit mirabílium suórum, miséricors et miserátor Dóminus: * escam dedit timéntibus se.

Memor erit in sæculum testamenti sui :* virtútem óperum suórum annuntiábit pópulo suo:

Ut det illis hereditátem géntium: ópera mánuum ejus véritas et judícium.

Fidélia ómnia mandáta ejus: confirmáta in sæculum sæculi,* facta in veritáte et æquitáte. Redemptiónem pópulo suo:

4 He hath made a remembrance of his wonderful works, being a gracious and merciful Lord: he hath given meat to them that fear him.

5 He will be mindful for ever of his covenant: he will shew forth to his people the power of his works.

6 That he may give them the inheritance of the Gentiles: the works of his hands are truth and judgment.

7 All his commandments are faithful: they are confirmed for ever and ever: they are made in truth and equity.

misit 8 He hath sent redemption mandávit unto his people: he hath commanded his covenant for ever.

in ætérnum testaméntum

suum.

Sanctum et terríbile nomen ejus : inítium sapiéntiæ timor Dómini.

Intellectus bonus ómnibus faciéntibus eum: laudátio ejus manet in sæculum sæculi.

Glória Patri, &c.

9 Holy and terrible is his name: the fear of the Lord is the beginning of wisdom.

10 A good understanding have all they that do the same: his praise continueth for ever and ever.

Glory be to the Father, &c.

« السابقةمتابعة »