صور الصفحة
PDF
[ocr errors]

....................

[ocr errors]

. 107

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

... 111

[ocr errors]

Page 1

Page

An Answer to a Copy of Verses sent me to Clad all in White ...

105
_Jersey .............................................

74 Leaving me, and then loving many ..............
and The Tree of Knowledge. That there is no My Heart discovered ............

106
Knowledge. Against the Dogmatists ...... Answer to the Platonics ............

Reason, the Use of it in divine Matters......., ib. The vain Love. Loving one first because she

On the Death of Mr. Crashaw .......... .......

could love Nobody, afterwards loving her

A Poem on the late civil War ............

with Desire ........................................

The Puritan and the Papist. A Satire... 81 | The Soul ..........................................

The Character of an Holy Sister ...............

83 The Passions .........................

Wisdom ............................................. 16

The Despair .....................................

ANACREONTIQUES : OR, SOME COPIES OF VERSES TRANS-

The Wish..........................................

LATED PARAPHRASTICALLY OUT OF ANACREON.

My Diet .........................................

1. Love ......

| The Thief ............................................

Jl. Drinking ........................

| All-over Love ...................................

III. Beauty

| Love and Life .....................................

IV. The Duel ...........................

| The Bargain ............ .........................

V. Age .......................**

The long Life .............................

VI. The Account.................

Counsel .........

110

VII. Gold ...................................

Resolved to be beloved

VIII. The Epicure ............................

| The same..........

IX. Another ............

| Tbe Discovery.......................................

X. The Grasshopper ......................

Against Fruition ..............................

XI. The Swallow ..........

Love undiscovered ...............................

Elegy upon Anacreon, who was choaked, by a The given Heart ... .............................
Grapestone. Spoken by the God of Love .. ib. The Prophet .......................................

| The Resolution .............................

Called Inconstant .................................

VERSES WRITTEN ON SEVERAL OCCASIONS,

The Welcome .............

Christ's Passion, taken out of a Greek Ode, | The Heart fled again ..........................

writien by Mr. Masters, of New College in | Women's Superstition........................

Oxford ................ ................... 87 | The Soul ...............................

Ode. On Orinda's Poems... ..... ........... 88 Echo ...........

ib.
Ode upon Occasion of a Copy of Verses of my The.rich Rival ............

Lord Broghill's .................................. ib. if Against Hope ........... ...................
Ode. Mr. Cowley's Book presenting itself to 'For Hope.................

the University Library of Oxford ............ 89 Love's Ingratitude .........

Ode.—Sitting and drinking in the Chair made

The Frailty ...........

ont of the Relics of Sir Francis Drake's Coldness ..........................

Ship .............

90 Enjoyment ........................................

Upon the Death of the Earl of Balcarres...... Sleep .........................

Ode, upon Dr. Harvey .................. ........

Beauty................

Ode, from Catullus. Acme, and Septimius ... 92 The Parting.............

Ode upon his Majesty's Restoration and Ree My Picture ..........

turn ........................................

ib. The Concealment ..................................

On the Queen's repairing Somerset House ... 96 The Monopoly ......................................

The Complaint .......

The Distance ......

On Colonel Tuke's Tragi-comedy, The Adven The Increase ........
tures of Fire Hours........

Love's Visibility ........

On the Death of Mrs. Katharine Philips ...... ib. Looking on, and discoursing with, his Mis-

Hymn to Light .............

................ 99

tress......

To the Royal Society .........

........ 100

Resolved to love ......................****

Upon the Chair made out of Sir Francis My Fate ............
Drake's Ship, presented to the University The Heart-breaking ..............................

.. 118

Library of Oxford, by John Davis, of Debt The Usurpation ............

ford, Esquire ............. .............. 101

Maidenhead..........................................

Prologue to the Cutter of Colman Street ...... ib. (

m ossibilities ...........................
Silence ............

The Dissembler .....................................

THE MISTRESS, OR SEVERAL COPIES OF LOVE-VERSES,

The Inconstant ..........

The Request ............................... ...... 102 The Constant .............

The Thraldom......................................

ib. Her Name .........................

The given Love .....................................

103 Weeping .....................

The Spring .............

Discretion ..........

Written in Juice of Lemon ......................

104 1 The Waiting-Maid ....................... ..... ..

Inconstancy.....................

Counsel .................................

Not fair ..............."

ib. The Cure................................•

Platonic Love ......................................

105 | The Separation ...................................

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

The Chanse..........................................

ib.

I The Tree ..........................................

[ocr errors]

191

**...

[ocr errors]

Page 1

Her Unbelief ...........

SEVERAL. DISCOURSES, BY WAY OF ESSAYS, IN VERSE AND

PROSE.

The Gazers ......

Page

The Incurable......

Honour ...........

1 Of Liberty........

.186

The innocent Ill ...

Martial, Lib. I. Ep. lvi... .............. .. 190

Dialogue .............

Martial, Lib. II, Ep. liii...

Verses lost upon a Wager ...

Martial, Lib. II. Ep. Ixviii......

ib.

Bathing in the River ...........

Ode upon Liberty ........................

Love given over ............

JI. Of Solitude ...........

192

The Force of Lore. Preserved from an Old

JII. Of Obscurity ....... .........

193

Manuscript ............

Seneca, ex Thyeste, Act II. Chor. ......

194

Epigram, on the Power of Love....

IV. Of Agriculture... .

195

· A Translation out of Virgil, Georg. Lib.

198

PINDARIT ODES, WRITTEN IN IMITATION OF THE STYLE

II. 458 ..............
Hor. Epod. Ode Il ..........

...........

AND MANNER OF THE ODES OF PINDAR.

199

The Country Mouse. A Paraphrase upon

Preface

Horace, Book II. Sat vi. .............. 200

The Second Olympic Ode of Pindar ............ 126 A Paraphrase upon the 10th Epistle of

The First Nemæan Ode of Pindar...............

the First Book of Horace. Horace to

The Praise of Pindar. In Imitation of Horace's

Fuscus Aristius.....

ib.

Second Ode. Book IV. .........................

The Country Life. Lib. IV. Plantarum. 201

The Resurrection ..................................

V. The Garden ...........

ib.

The Muse .................

VI. Of Greatness ...

204

Horace, Lib. III. Ode i .................. 206

VII. Of Avarice ........

207

Brutus ..................

Paraphrase on Horace, B. III. Od.xvi ... 208

To Dr. Scarb

VIII. The Dangers of an Honest Man in much

Life and Fame .......................................

Company ..........

...............

209

The Extasy ..........................................

Claudian's Old Man of Verona .......... 211

To the New Year.............

IX. The Shortness of Life, and Uncertainty

Life ..................

of Riches ..................

ib.

The XXXIVth Chapter of the Prophet Isaiah. ib. X. The Danger of Procrastination.

The Plagues of Egypt .........

Letter to Mr. S. L. ..................... 212

Martial, Lib. V. Ep. lix ....................

HATIDEIS, A SACRED POEM OF THE TROUBLES OP DAVID,

Martial, Lib. II. Ep. XC .................... ib.

IN FOUR BOOKS.

XI. Of Myself.............. ............

214

Martial, Lib. X. Ep. xlvii........ ........ 215

Book I. ...........................................

Martial, Lib. X. Ep. xcvi................. 216

II. ....................................... 148

Epitaphium vivi Auctoris ................ ib.
IV. .................................. ....... 104

........ 164 | A Proposition for the Advancement of Experi-
mental Philosophy ....

...... ib.
A Discourse, by way of Vision, concerning the

Government of Oliver Cromwell ............. 173

To Mr. Hobbes.......................................

Destiny .........

......

.............................

....... 136

213

III.

...........

.............................

155

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

........

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

COMMENDATORY verses ON MILTON.

421

428

In Paradisum Amissam summi Poetæ Johannis Appendix to Paradise Lost, containing Plans

Miltoni. By Dr. Samuel Barrow ..........

of similar Subjects, intended for Tragedies

On Paradise Lost. By Andrew Marvel ....... ib. by Milton : from bis own MS. in Trinity

To Mr. John Milton. on his Poem entitled

College, Cambridge.... ......

454

Paradise Lost. By F. C. 1680

344

By Drydeu ..........

...

PARADISE REGAINED.

From an Account of the Greatest English

Poets ........

ib. Book I. ................

433

Address to Great Britain. From Thomson's

II. ................................

440

Summer .......

345 III. ............................................. 444

Ode to the Muse. From Akenside .....

IV. ..................................

448

Dalton's Prologue to Comus, 1738..........

Samson Agonistes. A Dramatic Poem ......... 453

Dr. Johnson's Prologue to the Mask of Comus, Appendix to Samson Agonistes, containing

acted at Dury-Lane Theatre, April 5, 1750,

Plans of other Subjects, intended for Trage-

for the Benefit of Milton's Grand-daugh-

dies by Milton: from his own MS. in Trinity

ter ........

College, Cambridge.. ...............

468

From Gray's Progress of Poesy ........... ... ib.

Lycidas ................................................. 472

Ode on the Poetical Character. From Collins. ib.

L'Allegro ............................................ 475

Ode to Memory. By Mason ...........

Il Penseroso .............................

476

From the Rev. Thomas Wharton's Address to

Arcades. Part of a Mask ... ..... ....

477

the present Queen on her Marriage ....

| Song I. Look, nymphs and shepherds, look, ib.

From the Description of Night in the same

II. O'er the smooth enameli'd green... 478

Author's Pleasures of Melancholy ..... ib.

III. Nymphs and shepherds, dance no

From Hayley's Essay on Epic Poetry, Epist.

more......

......... ib.

III..................

Dedication to Comus ........

........... 479

From Cowper's Table Talk....

ib. The Copy of a Letter written by Sir Henry

Cowper's Author's Task, B. JII..

ib.

Wootton, to the Author, upon his Poem.

From the Poetical Works of William Preston,

Comus .........

............ ib.

Esq. Dublin, 1793. ..........

ib. Account of Ludlow Castle, by Mr. Todd ...... 480

From Poems and Plays by Mrs. West, 1799.. 347 | Origin of Comus, by Mr. Warton ................ 482

Comus. A Mask, presented at Ludlow Castle,

PARADISE LOST.

1634, before John Earl of Bridgewater, then

President of Wales ....

Book I. ...........................

......... 485

355

364

SONNETS.

370 1. To the Nightingale ...........

379

II, Donna leggiadra, ib cui bel nome ho-

386

nora

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Page

Page

III, Qual in colle aspro, al imbrunir di From Horace

...............................

sera .................................... 500 | From Euripides ..................

Canzone. Ridonsi donne e giovani

From Horace ......................

amorosi

........... 501 From Horace

515

IV. Diodati, e te'l dirò con maraviglia ...ib. From Sophocles ...................................

V. Per certo i bei vostr'occhi, Donna mia ib. From Seneca ..........

VI. Giovane piano, e semplicelte amante. ib. Psalm I. Done into Verse, 1653

VII. On his being arrived to the Age of 23. ib.

Il. Done Aug. 8, 1653 ..............

VIII. When the Assault was intended to the

III. Aug. 9, 1653 .....

City .............

...............

IV. dug 10, 1653 .

IX. To a virtuous Young Lady ............,

V. Aug. 12, 1653 .......................

516

X. To the Lady Margaret Ley ............

VI. Aug. 13, 1653 ............

XI. On the Detraction which followed

VII, Aug. 14, 1653. Upon the words

upon my writing certain Treatises ib.

of Chush, the Benjamite, against

XU. On the same ..........................:

............

him

XIII. To Mr. H. Lawes on the publishing

VIIJ. Aug. 14, 1653 ........................

517

his airs ........................

LXXX. .............................

ib.

XIV. On the Religious Memory of Mrs.

LXXXI.

518

Catharine Thomson ..................

LXXXII.

XV. To the Lord General Fairfax .......... LXXXUI.

XVI. To the Lord General Cromwell .......

LXXXIV. ........................ ................ 519

XVII. To Sir Henry Vane, the Younger......

LXXXV. ......................................

XVIII. On the late Massacre in Piemont ....

LXXXVI.

520

XIX. On bis Blindness ........

LXXXVII. ...............................

XX. To Mr. Lawrence ..........

LXXXVIII.

................... ib.

XXI. To Cyriack Skinner ..... ................

A Paraphrase on Psalm CXIV .............

XXII. To the same .............

Psalm CXXXVI. ..........

XXIII. On his deceased Wife ..........

Original Various Readings of the Sonnets,

JOHANNIS MILTONI LONDINENSIS POEMATA.

from the Cambridge MS........................

Appendix to the Sonnets ...........

Joannes Baptista Mansus, Marchio Villensis,

..... ...... 505

Neapolitanus, ad Joannem Miltonium Ang-

lum .......................

....... 522

ODES.

Ad Joannem Miltonium Anglum triplici poeseos

On the Morning of Christ's Nativity............

laureâ coronandum, Græcâ nimirum, Latina

The Hymn ........................................... jb.

atque Hetrusca, Epigramma Joannis Salsilli

The Passion .........................................

Romani ......

Upon the Circumcision .......

Ad Joannem Miltonium. Selvaggi........

On the Death of a fair Infant dying of a Cough ib.

Al Signor Gio. Miltoni Nobile Inglese. Ode. Del

On Time .............

sig. Antonio Francini, Gentilhuomo Floren-

.................. 510

At a Solemn Music ..........

tino ..........

........... ib.

An Epitaph on the Marchioness of Winchester ib.

Joanni Miltoni. Londinensi.......

.... ib.

Sung on May Morning .........

............ 511 Preliminary Observations on the Latin Verses ib.

Original various Readings of the Ode at a

solemn Music........

............ ib.

ELEGIARUM NIBER.

| Eley. I. Ad Carolum Deodatum ........... ..... 524

MISCELLANIES.

II. Anno Ætatis 17. In obitum Præconis

Academici Cantabrigiensis ... ..... 525

Anno ætatis XIX. At a Vacation Exercise in

III. Anno Ætatis 17. In obitum Præsulis

the College .................................

Wintoniensis ............

An Epitaph on the admirable Dramatic Poet,

IV. Anno Ætatis 18. Ad Thomam Juniuin

W. Shakspeare.................................... 513

præceptorem suum, apud merca-

On the Coiversity Carrier, who sickened in the

tores Anglicos Hamburga agentes

Time of his Vacancy, being forbid to go to

Pastoris munere fungentem ........ 526

London, by reason of the Plague ............

V. Anno Ætatis 20. In adventum veris. 527

Another on the same ...............................

VI. Ad Carolum Deodatum ruri commo-

On the New Forcers of Conscience under the

rantem .......

..... 528

Parliament .......

VII. Anno Etatis 19......

Occasional Various Readings on the Forcers

of Conscience .......

EPICRAMMATUM LIBER,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

Page

Page
VIII. Ad eandem .........

531 In Obitum Procancellarii, Medici. Anno Æta-

IX. In Salmasii Hundredam ............

I tis 17...........

............ 532

X. In Salmasium .............

In Quintum Novembris. Anno Ætatis 17.. .....

XI. In Morum...

In Obitum Præsultis Eliensis. Anno Ætatis 17, 554

XII. Apologus de Rustico et Hero .......... Naturam non pati senium ........ ....

ib.

XIII. Ad Christinam Suecorum Reginam,

De Ideâ Platonica quemadınodum Aristoteles

nomine Cromwell ...

intellexit .........

Ad Patrem ....

Ad Salsillam, Poetam Romanum, ægrotantem.

SILVARUM LIBER.

Mansus ..........................

Psalm CXIV .....................

Epitaphium Damonis ..

Philosophus ad regem quendam, &c.......... | Ad Joannem Rousium, Oxoniensis Academia
In Effigiei ejus Sculptorem

ib. Bibliothecarium .........

......

..................................

535

[ocr errors]

C. Whittingham, Printer, Goswell Street, London.

« السابقةمتابعة »