صور الصفحة
PDF
[ocr errors]

LOCI THEOLOGICI

CUM PRO ADSTRUENDA VERITATE

TUM PRO DESTRUENDA QUORUMVIS CONTRADICENTIUM

PALSITATE

PER THESES NERVOSE SOLIDE ET COPIOSE EXPLICATI.

OPUS PRAECLARISSIMUM

NOVEM TOMIS COMPREHEXSUM

DENUO

JUXTA EDITIONEM PRINCTPEM ACCURATE TYPIS EXSCRIPTUM
ADJECTIS NOTIS IPSIUS GERHARDI POSTHUMIS A FILIO COLLECTIS

EDTTIONIBU8 ANN. 1657 ET 1776 COLLATIB

PAGINIS EDITIONIS COTTAE IN MARGINE DILIGENTER NOTATIS

PRAEFATIONE
rNDICIBUS GENEBALIBUS POST G. H. MULLEBUM ADAUCTIS

ADDITA DENIQUE

VITA 10. GERHARDI.

[merged small][graphic][merged small]

er

/263

IOANNIS GERHARDI

S. S. THEOL. D.

LOCORUM THEOLOGICORUM

TOMUS Octavus

IN QUO CONTINENTUR HAEG CAPITA:

26. De Marte. 27. De Resurrectione Mortuorum.

« السابقةمتابعة »